STADION MIEJSKI W TUSZYNIE OTWARTY 7 DNI W TYGODNIU – ZAPRASZAMY!

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Tuszyna dotyczących możliwości korzystania z obiektu Stadionu Miejskiego przez wszystkie osoby spragnione aktywności sportowej Miejskie Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie informuje, że od 13.04.2024r. obiekt będzie udostępniony dla wszystkich chętnych 7 dni w tygodniu (poniedziałek – piątek w godz. 12.00 -20.00, sobota – niedziela w godz. 10.00 – 18.00)

Korzystający z obiektu będą musieli uwzględniać przeprowadzane na stadionie treningi oraz mecze piłkarskie.

Jednocześnie informujemy, że kolejnym etapem realizacji projektu modernizacji obiektu Stadionu Miejskiego jest budowa boiska treningowego, a w dalszej kolejności boiska do gry w piłkę siatkową oraz piłkę koszykową. Wymienione boiska będą otwarte dla wszystkich chętnych, spragnionych aktywności sportowej / Dyrektor Miejskiego Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie.

default

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I MEDIACJI

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I MEDIACJI

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy informacje o działających punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji w Powiecie Łódzkim Wschodni w tym w Tuszynie. Zadanie jest finansowane z budżetu państwa w ramach dotacji celowej przekazanej Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.lodzkiwschodni.pl

POWSTAJE NOWE BOISKO TRENINGOWE NA STADIONIE

Szanowni Państwo, w ramach projektu Przebudowa i rozbudowa Stadionu Miejskiego w Tuszynie w zakresie boisk sportowych – etap II, Gmina Tuszyn buduje nowe boisko treningowe do piłki nożnej o wymiarach 24,5 x 44,5 m, z polem gry 20,0 x 40,0 m. Boisko wyposażone będzie w dwie bramki aluminiowe o wym. 5,0 x 2,0 m., ogrodzone siatką z zaprojektowanym wejściem ( brama dwuskrzydłowa i furtka ). Za bramkami zostaną zamontowane dwa piłkochwyty o długości 22,0 m i wysokości 6,0 m. Boisko będzie oświetlone. Planowany termin zakończenia realizacji projektu: 30 czerwca 2024 r.

Zadanie dofinansowane jest z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach programu “Infrastruktura sportowa Plus” 2023 rok w kwocie – 230 000,00 zł. Planowany koszt inwestycji wyniesie 980 000,00 zł.

120 TYS. DOFINANSOWANIA DLA GMINY TUSZYN NA RENOWACJĘ ZBIORNIKA PRZY KRÓLEWSKIEJ W TUSZYNKU MAJORACKIM

Informujemy, że w dniu 11 kwietnia br. Burmistrz Miasta Tuszyna – p. Witold Małecki podpisał umowę z przedstawicielami Samorządu Województwa Łódzkiego – p. Piotrem Adamczykiem i p. Andrzejem Górczyńskim na dofinansowanie renowacji zbiornika wodnego położonego w Tuszynku Majorackim przy ul. Królewskiej. Całkowita wartość zadania wyniesie 150 000,00 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 120 000,00 zł. (80 % całkowitych kosztów zadania). Jest to dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań w zakresie renowacji zbiorników małej retencji w celu zapobiegania skutkom suszy. Renowacja poprawi wygląd i estetykę zbiornika oraz jego otoczenia jak również wpłynie pozytywnie m.in. na zwiększenie retencji wodnej okolicznych obszarów.

WAŻNA INFORMACJA O STANIE FINANSÓW GMINY TUSZYN

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Piotrkowska.webp

Szanowni Państwo, w związku z nieprawdziwymi informacjami jakie niestety pojawiły się w przestrzeni publicznej – na portalach społecznościowych, poniżej przedstawiamy prawdziwe informacje o stanie finansowym Gminy Tuszyn, które podpisali: Burmistrz Miasta Tuszyna – Pan Witold Małecki i Skarbnik Gminy Tuszyn – Pani Małgorzata Ożarek.

Informacja-o-finansach-1 Informacja-o-finansach-2

WSZCZĘTO PROCEDURĘ WYŁONIENIA WYKONAWCY STACJI UZDATNIANIA WODY W MODLICY

Gmina Tuszyn informuje, iż dnia 08.04.2024 roku na stronie BIP Gminy Tuszyn zamieszczono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowalne zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Owocowej w Tuszynku Majorackim oraz budowa stacji uzdatniania wody wraz z przebudową ujęć w miejscowości Modlica (budowa stacji uzdatniania wody wraz z przebudową ujęć w miejscowości Modlica) w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej architektury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” kompletnej dokumentacji projektowej (m.in. projektu budowlanego, projektu wykonawczego, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiORB)) wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem zgodami i pozwoleniami na budowę oraz budowa stacji uzdatniania wody wraz z przebudową ujęć w miejscowości Modlica w ramach zadania pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Owocowej w Tuszynku Majorackim oraz budowa stacji uzdatniania wody wraz z przebudową ujęć w miejscowości Modlica (budowa stacji uzdatniania wody wraz z przebudową ujęć w miejscowości Modlica).

Termin składania ofert: 25.04.2024 r. godz. 10.00

Postępowanie dostępne na stronie BIP Gminy Tuszyn: https://gminatuszyn.ezamawiajacy.pl/

WZNOWIONO PRACE NA ŚCIEGIENNEGO

Referat Techniczno – Inwestycyjny Urzędu Miasta w Tuszynie informuje, iż wykonawca inwestycji sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Ściegiennego, ulicy Cmentarnej i ulicy Poprzecznej – Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo – Kanalizacyjnych Sp. z. o. o. z Garwolina, odpowiedzialny za budowę wznowił prace.

Po wielu spotkaniach z Wykonawcą, które odbyły się w Urzędzie Miasta w Tuszynie wznowiono prace na Ściegiennego. Opóźnienie w realizacji inwestycji nastąpiło pomimo starań ze strony Urzędu Miasta w Tuszynie, wielokrotnych spotkań i próśb o rzetelną realizację inwestycji.

Obecnie Wykonawca inwestycji przystąpił do wykonania prac brukarskich, polegających na odtworzeniu chodników i ułożeniu krawężników. Po ich wykonaniu przystąpi do ułożenia nawierzchni.

Wkrótce uciążliwości związane z przejazdem powinny się zakończyć.

Za utrudnienia przepraszamy!

WYKONANO PROJEKT HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE W GÓRKACH DUŻYCH

Przypominamy, iż na realizację Hali Sportowej w Górkach Dużych Gmina Tuszyn pozyskała dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Programu Olimpia – program przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich w wysokości 1 515 060,00 zł. Dofinansowanie nie może przekroczyć 70 % całkowitej wartości wydatków związanych z realizacją zadania. Szacowana całkowita wartość zadania wynosi: 2 164 372,00 zł. Wobec powyższego, we wrześniu 2023 roku Gmina Tuszyn podpisała z Firmą Instal Bud Pecyna Sp. z o.o. z Żelechlinka umowę na wykonanie dokumentacji projektowej przyszkolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Franciszka Kujawińskiego w Górkach Dużych. Projekt został już wykonany za kwotę 49 200,00 zł. Obecnie podlega weryfikacji przez Starostwo Powiatowe w Łodzi. Oczekujemy na wydanie decyzji pozwolenia na budowę. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę gmina rozpocznie procedurę związaną w wyłonieniem wykonawcy budowy przyszkolnej hali sportowej. Planowany termin ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego to koniec kwietnia 2024 roku.

Inwestycja ma zostać zrealizowana do końca 2024 roku.

Hala-Gorki-skan

500 TYS. DOFINANSOWANIA DLA GMINY TUSZYN NA BUDOWĘ ZBIORNIKA WODNEGO „ŻEROMIN – RUTA”

Informujemy, że w dniu 8 kwietnia br. Burmistrz Miasta Tuszyna – p. Witold Małecki podpisał umowę z przedstawicielami Samorządu Województwa Łódzkiego – p. Andrzejem Górczyńskim i p. Zbigniewem Ziembą na dofinansowanie budowy zbiornika wodnego „Żeromin-Ruta” w kwocie 500 000,00 zł. tj. do 100% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. (Dofinansowanie z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020).

Zbiornik położony jest w obszarze Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim na terenie Gminy Tuszyn w miejscowości Żeromin (obręb ewidencyjny 22 Żeromin PGRyb ) działka ewidencyjna nr 11. Przewidywana powierzchnia zbiornika ok. 0,48 ha , głębokość do 3 m . Projektowany zbiornik wodny zasilany będzie wodą z cieku wodnego – dopływ z Kruszowa. Prace związane z budową zbiornika retencyjnego polegały będą na wykonaniu:

– robót ziemnych (formowaniu czaszy i skarp zbiornika);

– obsianiu skarp trawą;

– budowli wodnych.

Przewiduje się również wykonanie remontu drogi gruntowej stanowiącej dojazd do zbiornika.