ZMIANY STAWEK PODATKU AKCYZOWEGO DLA ROLNIKÓW

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że na podstawie pisma Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2021r uległa zmiana ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2188 oraz z 2021 r. poz. 2227.)

Zgodnie ze zmienionym art. 4 ust. 2 ww. ustawy, limit zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako sumę:

1. Kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku,

oraz

2. Kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

• w terminie od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Burmistrza Miasta Tuszyna w Urzędzie Miasta w Tuszynie, przy ul. Piotrkowskiej 2/4, 95-080 Tuszyn, pok. nr 7 w budynku B, wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.,

• w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do31 września 2022 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Burmistrza Miasta Tuszyna w Urzędzie Miasta w Tuszynie, przy ul Piotrkowskiej 2/4, 95-080 Tuszyn, pok. nr 7 w budynku B, wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 – 30 kwietnia 2022 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 – 31 października 2022 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

Wszelkie informacje pod nr tel. 42 614 34 47 w 36

DOFINANSOWANIE DO LINII AUTOBUSOWEJ TUSZYN – ŁÓDŹ

Szanowni Państwo,

Wojewoda Łódzki Tobiasz Bocheński zabezpieczył kwotę 370.597,40 zł jako dofinansowanie połączeń autobusowych na linii Tuszyn – Łódź na rok 2022. Stosowną umowę w tej sprawie z Wojewodą podpisał Burmistrz Miasta Tuszyna Witold Małecki. Środki pochodzą z funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Warto dodać, że dzięki dofinansowaniu Gmina Tuszyn w całym roku 2021 dopłaciła do przewozów autobusowych na linii Tuszyn – Łódź kwotę 31.817, 44 zł natomiast z funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2021r. wykorzystano kwotę 266.324,79 zł.

Przypomnijmy także, że na koniec roku 2018 Firma PKS Łódź zaproponowała Gminie Tuszyn prowadzenie przejazdów autobusowych na linii Tuszyn – Łódź za kwotę ponad 1,8 mln zł rocznie. Mimo wywieranej wówczas przez grupy mieszkańców presji (również w sposób nieelegancki), Gmina Tuszyn wybrała własne rozwiązanie, biorąc pod uwagę zasadę gospodarności co spowodowało, że dopłata z budżetu gminy w przykładowym roku 2021 wyniosła zaledwie 31.817, 44 zł.

Warto także dodać, że bardzo prężnie rozwija się linia autobusowa Łódź – Tuszyn – Piotrków Trybunalski organizowana przez województwo łódzkie.

Informacje o rozkładach jazdy linii autobusowych znajdą Państwo na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miasta w Tuszynie www.tuszyn.org.pl w zakładce Rozkłady jazdy busów i autobusów: https://tuszyn.org.pl/rozklady-jazdy/

KONKURS PLASTYCZNY I PROJEKT RAZEM POSPRZĄTAMY ŚWIAT

Razem posprzatamy świat

Szanowni Państwo,

Fundacja „Atelier of Skills” zaprasza starszych i młodszych mieszkańców Gmin Tuszyn, Rzgów i Brójce do udziału w konkursie plastycznym. Przedmiotem konkursu jest stworzenie plakatu zachęcającego do sprzątania swojej okolicy i podejmowania działań pro-ekologicznych. Zwycięska praca zostanie wykorzystana do stworzenia plakatu informującego o projekcie „Razem posprzątamy świat”, a laureat otrzyma nagrodę rzeczową.

Praca musi zostać wykonana samodzielnie w płaskiej technice (farby, kredki, plastelina, bibuła, itp.)w formacie A4, a jej skan/zdjęcie należy przesłać do 12.02.2022 r. na adres: atlierofskills@gmail.com lub oryginał dostarczyć za pośrednictwem poczty/kuriera na adres siedziby Fundacji: Modlica 93a, 95-080 Modlica ( Gmina Tuszyn).

Regulamin konkursu znajduje się na profilu projektu: https://www.facebook.com/Razem-posprzątamy-świat-106654455236063

Projekt pn. „Razem posprzątamy świat” ma na celu zintegrowanie mieszkańców trzech gmin: Tuszyn, Rzgów i Brójce wokół tematu ekologii.

W ramach projektu mieszkańcy stworzą 10 tzw. EKO PATROLI, czyli rodzinnych, sąsiedzkich lub przyjacielskich grup, których zadaniem będzie zbieranie porzuconych śmieci z lasów, łąk, czy terenów publicznych. Członkowie EKO PATROLI otrzymają pakiet startowy, w skład którego wejdą worki na śmieci, kij do zbierania śmieci, rękawiczki, bidon i opaska odblaskowa. Każdy patrol będzie dokumentował swoją pracę, a zdjęcia będą upubliczniane w mediach społecznościowych. Na zakończenie projektu najbardziej aktywne grupy zostaną nagrodzone, a wszyscy otrzymają upominki. Rekrutacja EKO PATROLI rozpocznie się w marcu 2022 r.

Ponadto od maja 2022 będą realizowane warsztaty o tematyce ekologicznej skierowane zarówno do starszych, jak i młodszych mieszkańców gmin: Tuszyn, Rzgów i Brójce. Podczas warsztatów uczestnicy i uczestniczki poznają sposoby dawania starym rzeczom nowego życie, dowiedzą się ja ograniczyć produkcję odpadów w swoim gospodarstwie domowym oraz jak tworzyć ekologiczne kosmetyki z tego, co można znaleźć w domu i na łące. Odbędą się także jednodniowe wyjazdy do gospodarstw ekologicznych lub zagród edukacyjnych.

Przez cały okres trwania projektu będziemy monitorować stan powietrza w różnych miejscach trzech gmin i informować o wynikach pomiaru na naszym profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/Razem-posprzątamy-świat-106654455236063

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt pn. „Razem posprzątamy świat” realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Fundusze norweskie

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DODATKU OSŁONOWEGO

Od stycznia 2022 roku nowe świadczenie – dodatek osłonowy

Od 4 stycznia 2022 roku można składać wnioski o dodatek osłonowy. Nowe świadczenie ma zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach, a także uchronić je przed ubóstwem energetyczny. W Gminie Tuszyn wnioski o dodatek osłonowy będzie przyjmował i rozpatrywał Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. Mariusza Chołuja w Tuszynie, ul. 3 Maja 49.

Dodatek osłonowy został wprowadzony w ramach tarczy antyinflacyjnej. Świadczenie ma być odpowiedzią na szczególne problemy niektórych gospodarstw domowych związane ze znaczącym wzrostem cen towarów i usług, zwłaszcza cen energii elektrycznej i paliw. Dodatek osłonowy zastąpi dotychczasowy dodatek energetyczny.

Dodatek osłonowy – komu przysługuje

Przyznanie dodatku osłonowego będzie uzależnione od spełnienia określonego kryterium dochodowego, wynoszącego:

• w gospodarstwie jednoosobowym maksymalnie 2 100 zł miesięcznie,

• w gospodarstwie wieloosobowym maksymalnie 1 500 zł miesięcznie na osobę.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą dodatku, a kwotą przekroczenia – tzw. zasada „złotówka za złotówkę”. Jeżeli wysokość dodatku, ustalona według tej zasady będzie niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje tylko jeden dodatek. W przypadku gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek osłonowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie otrzyma ta, która pierwsza złoży wniosek. Dodatkowo należy pamiętać, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

W jakiej kwocie wypłacany jest dodatek osłonowy?

Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz stosowanego w nieruchomości źródła ogrzewania.

Dodatek osłonowy wyniesie rocznie:

• gospodarstwo jednoosobowe – 400/500 zł*

• gospodarstwo 2-3 osobowe – 600/750 zł*

• gospodarstwo 4-5 osobowe – 850/1 062,50 zł*

• gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 1 150/1 437,50 zł*

*Wyższa kwota dotyczy gospodarstw stosujących następujące źródła ogrzewania: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków prowadzonej przez Urząd Miasta w Tuszynie.

Gdzie i kiedy składać wnioski o dodatek osłonowy?

Wnioski o dodatek osłonowy do 31 października 2022 r. Wymagane dokumenty można dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. Mariusza Chołuja w Tuszynie, ul. 3 Maja 49, pokój nr 5,6 – w poniedziałek w godz. 7.30 – 15.30, wtorek 7.30 – 17.00, czwartek 7.30 – 15.30 i piątek 7.30 – 14.00

( środa jest dniem bez interesanta).

Osoby dysponujące kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym mogą składać wnioski przez internet, np. za pomocą platformy ePUAP.

Zgodnie z zapisami ustawy informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie wysyłana na podany we wniosku adres poczty elektronicznej.

Gdzie można znaleźć szczegółowe informacje dotyczące dodatku osłonowego?

Szczegółowe i aktualne informacje dotyczące dodatku osłonowego są publikowane na stronie internetowej MOPS w Tuszynie:

Dodatkowo pytania można kierować do pracowników MOPS w Tuszynie. Można to zrobić telefoniczne, dzwoniąc pod numer 42 211 08 11 lub mailowo, pisząc na adres mopstuszyn@naszops.pl

WYSTAWA FOTOGRAFICZNA W MCK

Wystawa fotograficzna

Robienie zdjęć jest bardzo popularnym zajęciem wśród wszystkich ludzi na całym świecie. Czasami nawet jesteśmy nazywani „cywilizacją obrazkową”. Fotografia od początków jej istnienia podzieliła się na bardzo liczne gatunki. Jest fotografia dokumentalna, rodzinna, reporterska… ale jest też fotografia artystyczna, czyli ten jej odłam, który postrzegany jest jako sztuka. W Tuszynie od 7 lat działa Klub Fotograficzny Blenda – Tuszyn, który można odnaleźć w Miejskim Centrum Kultury im. Wł. St. Reymonta przy ul. Noworzgowskiej 20A. To tutaj pasjonaci fotografii mogą gruntownie zapoznać się z każdym rodzajem tej dziedziny twórczości i to tutaj mogą szlifować swoje umiejętności. Od 11.01. 2022r. w siedzibie MCK, można będzie zapoznać się z dorobkiem członków „Blendy”. Ich ostatnie osiągnięcia będą zaprezentowane na wystawie pt.: „Chaos”, która przedstawia autorskie postrzeganie otaczającej nas rzeczywistości, dostrzeżonej i zarejestrowanej przez poszczególnych członków tegoż klubu. Tytułowy „Chaos” to nic innego, jak różnorodność tematyczna form i treści zatrzymanych w kadrze, wbrew pozorom tworzących jednak wspólną całość. Znajdą się tutaj zdjęcia rodzinne, krajobrazowe, reporterskie… ale przede wszystkim takie, które podnoszą fotografię do rangi sztuki. Swoje prace zademonstrują mieszkańcy Tuszyna, którzy do klubu należą zaledwie od miesiąca jak i tacy, którzy działają w nim od początku jego istnienia, czyli od 7 lat. Nie trzeba wnikliwego znawcy tematu, by gołym okiem dostrzec, na czym polega rozwój w uprawianiu tej dziedziny twórczości. Zupełnie inaczej widzą i rejestrują świat nowo przybyli blendowicze, a w zasadniczo różny sposób ci, którzy pracują nad swoimi umiejętnościami od kilku lat. Ci ostatni, mają już w swoim dorobku bardzo wiele nagród i wyróżnień w konkursach, zarówno o charakterze lokalnym jak i ogólnopolskim. W ten sposób „Blenda” stała się kuźnią talentów fotograficznych, nawet u osób, którzy takich zdolności u siebie nigdy nie podejrzewali. Mimo ogromnej różnorodności tematów podejmowanych przez autorów tej wystawy, jest jedna rzecz, która ich wszystkich łączy. To warsztat, którego uczą się pod czujnym okiem instruktora fotografii – Tolka Patory, twórcy Blendy – Tuszyn.

Ciekawych dobrej fotografii zapraszamy do MCK w Tuszynie przy ul. Noworzgowska 20A na wystawę „Chaos” oraz na spotkania Klubu Fotograficznego Blenda-Tuszyn, które odbywają się w każdy wtorek w godz. 17.00 – 20.00.

Tolek Patora