Senior-Wigor Tuszyn

W dniu 1 grudnia 2015 roku utworzono jednostkę budżetową na podstawie UCHWAŁY NR XVI/115/15 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE z dnia 27 października 2015 roku. W ramach programu utworzono 1 placówkę Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Tuszynie, przy ul. 3 Maja 49. Dzienny Dom został otwarty 31.12.2015 roku. Z usług oferowanych przez dziennym dom pobytu może skorzystać 20 seniorów nieaktywnych zawodowo w wieku + 60.

Pensjonariuszom zapewnia się następujące usługi:

– Opiekę nad osobami starszymi przez 8 godzin dziennie.

– Usługę socjalną (usługa cateringowa). Dostarczanie ciepłych posiłków ( jeden ciepły posiłek dziennie)

– Zajęcia edukacyjno-kulturowe: dla seniorów są organizowane następujące zajęcia :

– 10 godzin w miesiącu warsztatów nauki śpiewu i emisji głosu,

– 10 godzin poświęconych warsztatom literackim,

– 10 godzin warsztatów plastycznych,

– 10 godzin warsztatów teatralnych – podjęliśmy współpracę z lokalnymi przedszkolami, szkołami podstawowymi i gimnazjami oraz realizujemy wystawianie różnych inscenizacji. Jest to działanie zgodne z zapotrzebowaniem seniorów związanych z aktywizacją społeczną oraz rozwojem dialogu międzypokoleniowego. Zajęcia prowadzone są przez specjalistów z danej dziedziny. Jest to działanie zgodne
z zapotrzebowaniem seniorów związanym z aktywnym spędzaniem wolnego czasu.

– Zajęcia rekreacyjno-ruchowe z zakresu kinezyterapii organizowane są dla każdego seniora (od 3 do 5 godzin dziennie) – pensjonariusze są zobowiązani do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach. Poza tym, w wolnym czasie organizowane są grupowe spacery i zajęcia ruchowe prowadzone na terenie przyległym do domu Senior-WIGOR. Zajęcia ruchowe i z zakresu kinezyterapii prowadzone są przez fizjoterapeutę. Jest to działanie zgodne z zapotrzebowaniem seniorów związanych
z aktywizacją ruchową oraz podjęciem działań prozdrowotnych.

– Warsztaty terapii zajęciowej poświęcone są głownie zajęciom plastycznym (malowanie, rysowanie, wydzieranie, wycinanie, wspólne tworzenie obrazu, itp.) oraz terapii opartej na słowie. Realizowanych jest 20 godzin w miesiącu zajęć prowadzonych przez wolontariuszy lub opiekuna osób starszych. Jest to działanie zgodne z zapotrzebowaniem seniorów związanych z aktywizacją społeczną oraz rozwojem dialogu międzypokoleniowego.

– Doradztwo prawne – do dyspozycji seniorów zaangażowany jest prawnik, który służy im poradami prawnymi m.in. z zakresu świadczeń emerytalnych i rentowych, prawa spadkowego i innych zagadnień. Realizowanych jest łącznie 15 godzin poradnictwa prawnego (indywidualnego i grupowego) miesięcznie. Jest to działanie zgodne z zapotrzebowaniem seniorów związanych z aktywizacją obywatelską.

– Pomoc pielęgniarska – realizowany jest dyżur pielęgniarki z Samorządowej Przychodni Zdrowia łącznie w ilości 20 godzin miesięcznie. Jest to działanie zgodne z zapotrzebowaniem seniorów związanych z aktywizacją ruchową oraz podjęciem działań prozdrowotnych.

– Organizowane są wycieczki oraz spotkania z kulturą – między innymi odbył się wyjazd do Teatru Powszechnego w Łodzi oraz wyjazdy na wystawy obrazów w Łodzi i Tuszynie.
W czerwcu 2016 seniorzy uczestniczyli w imprezie integracyjnej w DPS w Wiśniowej Górze. Na sierpień 2016 zostały zaplanowane i już są realizowane zajęcia ruchowe w wodzie, które są prowadzone przez fizjoterapeutę oraz kierownika placówki w Miejskim Centrum Sportu
i Wypoczynku w Tuszynie (wejście w ramach współpracy – bezpłatne).

Placówka organizuje także dowóz dla seniorów niezbędny do uczestnictwa w aktywnościach prowadzonych poza siedzibą.

Zapraszamy na naszą stronę internetową www.senior-wigor-tuszyn.pl