MOPS

Uchwałą Miejsko- Gminną Rady Narodowej w Tuszynie Nr VII/36/90 z dnia 07 marca 1990r. oraz Zarządzeniem Nr 6/90 Naczelnika Miasta i Gminy w Tuszynie z dnia 1 maja 1990r. został powołany Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuszynie.

Przedmiotem działań ówczesnego Ośrodka była:
– diagnoza jednostkowa i środowiskowa,
– bezpośrednie udzielanie świadczeń (w tym organizowanie opieki i usług domowych)
– pośrednie udzielanie świadczeń
– współpraca z innymi organizacjami i instytucjami a zwłaszcza samorządem terytorialnym.

Na czele Ośrodka stał Kierownik powołany przez ówczesnego Naczelnika, stanowisko to zostało objęte przez Panią Marię Dróżdż.

Nadzór ogólny nad Ośrodkiem sprawował Naczelnik Miasta i Gminy w Tuszynie Pan Tadeusz Walas. Ośrodek podlegał pod wojewódzki Zespól Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim.

Z upływem lat w Ośrodku następowały zmiany organizacyjne tj. zmiany kadrowe, dochodziły nowe zadania.

Od 08 marca 1999r. stanowisko Kierownicze zajmuje Pan Mariusz Chołuj, który kieruje i reprezentuje Ośrodek na zewnątrz, jest odpowiedzialny przed Burmistrzem za należyte, prawidłowe i sprawne wykonywanie poleceń służbowych, określonych przepisami prawa. Kierownik MOPS jest zwierzchnikiem służbowym pracowników

Od lipca 2015r. Ośrodek mieści się przy Placu Reymonta 1 w Tuszynie. Pierwsza siedziba Ośrodka mieściła się w Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie przy ulicy Żeromskiego 24/26

W skład Ośrodka wchodzą następujące komórki organizacyjne oznaczone symbolami literowymi:
– Stanowisko Organizacyjno – Administracyjne (OA);
– Zespól Finansowo – Księgowy (ZFK);
– Zespół Pracy Socjalnej (ZPS);
– Stanowisko Obsługi Świadczeń (OS);
– Zespół ds. Obsługi Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych (SRiA);
– Zespół Wspierania Rodziny (ZWR)

Pracownicy zatrudnieni na poszczególnych stanowiskach są odpowiedzialni przed Kierownikiem Ośrodka za realizację powierzonych zadań, a także wykonywanie poleceń służbowych i przestrzeganie dyscypliny pracy.

Do innych zadań Kierownika należy:
– właściwa organizacja pracy i prawidłowe funkcjonowanie Ośrodka,
– diagnoza potrzeb na świadczenia w ramach realizowanych przez Ośrodek zadań,
– wydawanie decyzji administracyjnych i postanowień w zakresie prowadzonych postepowań administracyjnych,
– określanie zadań polityki kadrowej, dbałość o należny dobór pracowników i podnoszenie ich kwalifikacji i inne zadania.

ZAKRES ZADAŃ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH MOPS

Do zadań pracownika ds. organizacyjno-administracyjnych należy:

– prowadzenie spraw osobowych pracowników Ośrodka,
– organizowanie szkoleń dla pracowników OPS,
– zabezpieczenie materiałowo-techniczne warunków pracy, w tym zakup sprzętu, materiałów i pomocy biurowych, zlecanie konserwacji i naprawy sprzętu,
– obsługa sekretariatu OPS,
– prowadzenie rejestru skarg i wniosków,
– sporządzanie sprawozdań rocznych z działalności Ośrodka i strategii rozwiazywania problemów społecznych we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi i inne zadania – polecenia służbowe,

Do zadań Zespołu Finansowo- Księgowego należy;

– prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami,
– sporządzanie, ustalanie zasad obiegu i archiwizowanie dokumentów księgowych w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych, ochronę mienia będącego w posiadaniu Ośrodka, sporządzanie sprawozdawczości finansowej,
– prowadzenie księgowości w sposób umożliwiający terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych, ochronę mienia będącego w posiadaniu Ośrodka, terminowe rozliczania finansowe z Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i innymi jednostkami gospodarczymi, współpracę z bankiem finansującym,
– wydawanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu,
– gospodarka środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji Ośrodka,
– dokonywanie kontroli wewnętrznej legalności dokumentów księgowych i płacowych,
– sporządzanie list wypłat i dokonywanie wypłat dla pracowników OPS,
– prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej,
– sporządzenie bilansu, projektów i planów budżetu finansowego Ośrodka,
– współpraca z innymi  komórkami organizacyjnymi Ośrodka i wykonywanie innych poleceń służbowych (zadań),

Do zadań Zespołu Pracy Socjalnej należy:

– rozeznanie i diagnozowanie potrzeb mieszkańców w ramach przydzielonego rejonu opiekuńczego,
– przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania klientów Ośrodka,
– wnioskowanie o udzielenie świadczeń określonych w przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
– realizację zadań powierzonych pomocy społecznej na podstawie przepisów innych ustaw, programów osłonowych i programów finansowych ze środków unijnych,
– współpraca z radnymi, środowiskiem lokalnym oraz innymi podmiotami i organizacjami na rzecz poprawy funkcjonowania mieszkańców gminy, w szczególności placówkami służby zdrowia, oświaty, kuratorami sądowymi,
– uczestniczenie w zespołach Interdyscyplinarnych
– przestrzeganie terminów realizacji powierzonych zadań określonych w przepisach prawa,
– wykonywanie innych poleceń służbowych

Do zadań pracownika ds. obsługi świadczeń należy:

– wprowadzanie i aktualizacja danych w systemie informatycznym na podstawie wywiadów przekazywanych przez ZPS
– emisja decyzji administracyjnych i przekazywanie ich do podpisu przez Kierownika Ośrodka lub inne osoby upoważnione do podpisywania decyzji,
– sporządzanie list wypłat świadczeń,
– rozliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne klientów OPS,
– sporządzanie sprawozdań dotyczących udzielonych świadczeń na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej,
– sporządzanie we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka corocznej OZPS,
– nadzór nad systemem informatycznym
– wykonywanie innych poleceń służbowych.

Do zadań Zespołu ds. Obsługi Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych należy:

– obsługa osób ubiegających się o świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze  i świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
– wydawanie druków wniosków i formularzy, udzielanie informacji, przyjmowanie wniosków,
– weryfikacja wniosków, prowadzenie ewidencji przyjmowanych  wniosków, ustalanie prawa do świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego Program Rodzina 500+.
– wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie  przyznawanych świadczeń,
– przygotowywanie sprawozdań,
– wykonywanie innych zadań i poleceń służbowych.

Do zadań Zespołu Wspierania Rodziny należy:

– udzielanie wsparcia rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, polegającej w szczególności na:

— udzielanie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego,
— terapii i mediacji,
— pomocy prawnej, w zakresie prawa rodzinnego,
— organizowanie dla rodzin grup wsparcia lub grup samopomocy,

– opracowywanie i realizacja 3 – letnich gminnych programów wspierania rodziny,
– opracowywanie corocznych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.

Kierownik Ośrodka, rodzinie przeżywającej trudności opiekuńczo – wychowawcze, przydziela asystenta rodziny.

Zadania asystenta rodziny:

 – opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym.
– opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodziny pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej.
– udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
– udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych z dziećmi
– wspieranie aktywności społecznej rodzin,
– motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
– motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, udzielanie wparcia dzieciom oraz inne zadania i polecenia służbowe.