1. Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju i Aktywizacji Wsi “Dolina Dobrzynki”

Numer KRS: 0000329881

Siedziba/ adres: 95 – 080 Rydzynki, ul. Wczasowa 8

Cel działania organizacji:

– działalność na rzecz poprawy poziomu społecznej edukacji ekologicznej i ochrony przyrody,

– działalność na rzecz rozwoju regionalnego obszarów wiejskich i modelowania działalności gospodarczej zgodnej z zasadą ekorozwoju,

– działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

– działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia,

– działania na rzecz czystości i ochrony środowiska,

– upowszechnienie kultury fizycznej i sportu,

– oddziaływanie na rozwój kultury, edukacji, nauki, techniki i gospodarki w zakresie prawodawstwa Unii Europejskiej dotyczących ochrony zdrowia i środowiska naturalnego oraz zasad zrównoważonego rozwoju.

2. Stowarzyszenie “Krokus” Abstynencki Klub Wzajemnej Pomocy

Numer KRS: 0000182059

Siedziba/ adres: 95 – 080 Tuszyn, ul. Parkowa 4

Cel działania organizacji:

– kształtowanie u swoich członków trwałych dążeń do całkowitego powstrzymywania się od picia wszelkich napojów alkoholowych, oraz stwarzanie warunków do wytrwania w trzeźwości osób uzależnionych,

– rozwijanie u członków stowarzyszenia pożytecznych i satysfakcjonujących zainteresowań,

– udzielanie pomocy w trudnych sytuacjach życiowych członkom stowarzyszenia, a także osobom spoza klubu, dotyczy to szczególnie podejmowania decyzji o podjęciu leczenia,

– propagowanie idei trzeźwości poza środowiskiem klubowym, a zwłaszcza oddziaływanie swoim przykładem i doświadczeniem na grupy społeczne i jednostki nieświadome groźby nałogu alkoholowego,

– prowadzenie działań profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą.

3. Stowarzyszenie “Klub Przyjaciół Żeromina”

Numer KRS: 0000513127

Siedziba/ adres: 95 – 080 Żeromin, ul. Tuszyńska 13D

Cel działania organizacji:

– działalność kulturalno – oświatowa i rekreacyjno – sportowa na rzecz mieszkańców wsi Żeromin,

– wzmacnianie więzi miejscowej ludności z małą ojczyzną, pielęgnowanie tradycji,

– poszerzanie grona miłośników i sympatyków regionu,

– upowszechnianie wiedzy o historii Żeromina i okolic,

– poprawa walorów estetycznych i krajobrazowych miejscowości oraz jej promocja,

– organizacja wolnego czasu mieszkańcom wsi Żeromin,

– przeprowadzanie akcji społeczno – kulturalnych, promocja kultury, ekologii, ochrony środowiska, promocja kultury fizycznej, sportu i turystyki, integracja,

– inicjowanie i współudział w rozwoju i upowszechnianiu kultury na wsi w zwiększeniu uczestnictwa ludności wiejskiej w życiu kulturalnym, w kultywowaniu folkloru, rękodzieła, sztuki ludowej i kulinarnej,

– działanie przeciw przemocy i patologiom społecznym w domu, rodzinie i środowisku ludzi młodych,

– działalność profilaktyczna związana z patologiami społecznymi,

– przeciwdziałanie bezrobociu,

– propagowanie ochrony przeciwpożarowej,

– działalność wspomagająca wychowanie i rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży,

– działalność na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców,

– promocja i popieranie wykorzystywania nowoczesnych usług dostępnych w internecie,

– wzbogacanie zasobów sieci internet,

-tworzenie płaszczyzny wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi,

– działanie na rzecz propagowania dostępu do sieci internet,

– wspieranie i niesienie pomocy osobom poszkodowanym, będącym w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej w stosunku do społeczeństwa,

– współpraca z innymi stowarzyszeniami, instytucjami oraz zaprzyjaźnionymi firmami.

4. Stowarzyszenie “Tuszyn Naszych Marzeń”

Numer KRS: 0000316192

Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego

Siedziba/ adres: 95 – 080Tuszyn, ul. Wysoka 3, lok. 25

Cel działania organizacji:

– pomoc społeczna dla domów dziecka, domów pomocy społecznej, świetlic środowiskowych, domów samotnej matki,

– pomoc rodzinom najbiedniejszym,

– przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz pomoc rodzinom dotkniętym problemami alkoholowymi,

– działalność w zakresie oświaty, wychowania i sportu,

– przeciwdziałanie bezrobociu oraz pomoc osobom poszukującym pracy,

– działalność na rzecz grup szczególnego ryzyka,

– działalność w obszarze ochrony zdrowia,

– propagowanie wśród społeczeństwa idei wolności, równości, sprawiedliwości społecznej, solidaryzmu społecznego oraz tolerancji,

– propagowanie i rozwój idei społeczeństwa obywatelskiego w tym zwłaszcza, podmiotowości obywatela względem państwa,

– propagowanie i rozwój liberalizmu gospodarczego w tym zwłaszcza swobody działalności gospodarczej,

– propagowanie i rozwój idei samorządności,

– propagowanie i rozwój idei poszanowania i współpracy między narodami,

– propagowanie i rozwój idei równego statusu kobiet i mężczyzn,

– ochrona swobód i wolności obywatelskich,

– ochrona idei demokracji w tym zwłaszcza idei trójpodziału władzy,

– przeciwdziałanie dyskryminacji i zwalczanie nierówności szans na rynku pracy,

– aktywna polityka na rynku pracy mająca na celu przeciwdziałanie i zapobieganie bezrobociu w tym zwłaszcza doskonalenie kadr nowoczesnej gospodarki,

– budowa otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia, etc.,

– działalność związana z rozwojem i promocją lokalnych i regionalnych produktów turystycznych i kulturowych,

– współpraca przy tworzeniu programów gospodarczo społecznych dla regionu.

5. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Okręgowy w Łodzi,

Koło nr 10 w Tuszynie Lesie

Adres: 95 -080 Tuszyn, ul. Prusa 7

Cel działania organizacji:

– zrzeszanie emerytów, rencistów i inwalidów,

– współpraca z Zarządem Okręgowym,

– spotkania członków,

– organizacja życia kulturalno – rozrywkowego,

– udział w imprezach i uroczystościach kościelnych i państwowych.

6. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Okręgowy w Łodzi,

Koło nr 11 w Tuszynie „Marzenie”

Adres: 95 – 080 Tuszyn, ul. Noworzgowska 20A,

Cel działania organizacji:

– zrzeszanie emerytów, rencistów i inwalidów,

– współpraca z Zarządem Okręgowym,

– spotkania członków,

– organizacja życia kulturalno – rozrywkowego.

7. Fundacja “Równe Szanse dla Środowiska LEDGO”

Numer KRS: 0000516788

Siedziba/ adres: 95 – 080Tuszyn, ul. Łokietka 17

Cele działania organizacji:

– działalność na rzecz szeroko rozumianej ekologii, ochrony środowiska w celu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich i technologii LED,

– propagowanie idei świadomych oszczędności w kosztach zużycia energii,

– popularyzowanie idei związanych z promocją ekologii, ochroną środowiska oraz zrównoważonego rozwoju oraz prowadzenie edukacji związanej z ekologią, ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem,

– upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o ekologii, ochronie środowiska oraz o zrównoważonym rozwoju,

– informowanie o problemach ekologii, ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju i metodach ich rozwiązywania,

– upowszechnianie najnowszych metod ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju, w tym technologii LED,

– wspieranie rozwoju obszarów wiejskich w zakresie nowych technologii proekologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem technologii LED,

– kreowanie ekologicznego wizerunku regionu,

– inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury proekologicznej,

– inicjowanie i kreowanie działań społecznych i gospodarczych na rzecz wzrostu znaczenia ochrony środowiska w rozwoju regionu,

– doskonalenie kadr w zakresie planowania i realizacji wspólnych przedsięwzięć w zakresie ekologii i ochrony środowiska,

– prowadzenie badań produktów LED oraz ich analiza,

– propagowanie i podejmowanie działań zmierzających do ochrony środowiska naturalnego regionu ,

– doradztwo, organizowanie konferencji, warsztatów, szkoleń i wyjazdów studyjnych,

– wspieranie i nawiązywanie współpracy z podmiotami zagranicznymi działającymi w obszarze ochrony środowiska,

– aktywizacja i wspieranie udziału wolontariuszy we wszystkich przedsięwzięciach realizowanych w ramach organizacji,

– utworzenie i prowadzenie giełdy informacyjnej mającej na celu min. prowadzenie działań promocyjnych, informacyjnych w zakresie ochrony środowiska na terenie działania organizacji.

8. Fundacja Rozwoju Dzieci i Młodzieży “Piękny Świat”

Numer KRS: 0000334960

Siedziba/ adres: 95-080 Zofiówka, ul. Stanisławowska 2

Cele działania organizacji:

– edukacja dzieci i młodzieży,

– działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz promocja nowych technologii,

– opieka na dziećmi,

– poprawa jakości życia dzieci,

– rozwój młodzieży, przysposobienie do zawodu, w tym również działalność polegająca na kształceniu młodych ludzi w zakresie działań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, zarządzaniem i rozwojem innowacyjnych projektów,

– wspomaganie rozwoju wszelkich form działalności naukowej, oświatowej i kulturalnej,

– wspomaganie wyrównywania szans rozwoju dzieci i młodzieży z ubogich rodzin,

– realizacja inicjatyw o charakterze edukacyjnym szczególnie z obszaru ochrony środowiska i ekologii,

– ochrona i restauracja dóbr sztuki, kultury i tradycji,

– inwestycje w działania naukowe oraz kulturalno – rozwojowe młodzieży i dzieci,

– działania badawcze, informacyjne i wydawnicze mające na celu wspieranie zdobywania i rozpowszechniania wiedzy na temat przedsiębiorczości, prowadzenia działalności gospodarczej oraz internetu, projektów internetowych i ich zarządzania, wspomaganie rozwoju wszelkich form działalności gospodarczej.

9. Stowarzyszenie “Pendolino”

Numer KRS: 0000436895

Siedziba/ adres: 95 – 080Tuszyn, ul. Piotrkowska 13

Cele działania organizacji:

– prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno – kulturalnych, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży.

10. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka Komenda Hufca Tuszyn

Siedziba/ adres: 95 – 080 Tuszyn, ul. Parkowa 3

Cele działalności:

– wychowywanie młodzieży ;

– dbanie o rozwój i kształtowanie systemu wartości;

– wspieranie różnego rodzaju przedsięwzięć organizowanych na terenie gminy;

– współorganizacja corocznie imprezy choinkowej dla dzieci w ramach pomocy świątecznej;

– organizacja gminnych eliminacji do konkursu recytatorskiego „ Strofy o Ojczyźnie”;

– branie udziału w obchodach świąt państwowych i innych uroczystościach;

– promowanie wszelkich działań w zakresie ochrony środowiska oraz zdrowego trybu życia;

– organizowanie harcerskiej akcji letniej.

11. Polski Związek Wędkarski Okręg Piotrków Tryb. Koło Nr 33 w Tuszynie

Siedziba/ adres: 95 – 080 Tuszyn, ul. A. Zwierzyńskiego 13

Cele działalności:

– promowanie wędkarstwa, rekreacji, sportu wędkarskiego,

– działania na rzecz ochrony przyrody i kształtowania etyki wędkarskiej,

– popularyzowanie idei wędkarstwa wśród dzieci i młodzieży,

– prowadzenie racjonalnej gospodarki wędkarskiej,

– współpraca z samorządem gminnym,

– organizowanie zawodów wędkarskich.

12. Stowarzyszenie Koło Wędkarskie w Żerominie

Siedziba/ adres: 95 – 080 Żeromin, ul. Tuszyńska 11b, lok.1

Cele działalności:

działania na rzecz ochrony przyrody i kształtowania etyki wędkarskiej,

promowanie wędkarstwa, rekreacji, sportu wędkarskiego.

13. Koło Łowieckie Nr 42 „ Tur” Tuszyn

Siedziba/ adres: 95 – 080 Garbów, ul. Garbówek 30

Cele działalności:

– szerzenie zasad gospodarki łowieckiej,

– przestrzeganie zasad prawidłowych sposobów polowania,

– zwalczanie kłusownictwa,

– pielęgnowanie historycznych wartości kultury materialnej i duchowej łowiectwa,

– czuwanie nad przestrzeganiem prawa, zasad, etyki, obyczajów i tradycji łowieckich,

– współpraca z administracją państwową, samorządową, Lasami Państwowymi.

14. Rejonowe Koło Pszczelarzy Tuszyn

Siedziba/ adres: 95 -080 Tuszyn, ul. Noworzgowska 20A

Cele działania:

– dbanie o rozwój pszczelarstwa jako integralnej części rolnictwa i ochrony środowiska naturalnego,

– promowanie polskiego miodu i innych produktów pszczelarskich,

– promowanie ważnej roli pszczół i produktów pszczelarskich,

– współdziałanie z administracją samorządową i innymi podmiotami na rzecz rozwoju pszczelarstwa i środowiska naturalnego.

15. Stowarzyszenie “Wszyscy Razem Ku Przyszłości” – “In Corpore Pro Futuro”

Numer KRS: 0000150204

Siedziba/ adres: 95 – 080 Tuszyn, ul. Domowicza 1

Cele działalności:

– rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań w zakresie: oświaty, kultury, sztuki, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu,

– propagowanie piękna ziemi tuszyńskiej i nie tylko, wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,

– działalność na rzecz ochrony środowiska naturalnego,

– tworzenie atmosfery zaufania i szacunku dla samych siebie,

– upowszechnianie idei humanizmu oraz ochrony zdrowia, integracji z Europą i światem.

16. Stowarzyszenie „Ranczo w Dolinie”

Numer KRS: 0000301352

Siedziba/ adres: 95 – 080 Wola Kazubowa, ul. Graniczna 14

Cele działalności:

– pomoc dzieciom i dorosłym dotkniętym chorobą,

– zapewnienie zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych, w tym przede wszystkim z hipoterapii pacjentom z różnymi schorzeniami i wadami rozwojowymi kładąc nacisk na dzieci z porażeniem mózgowym i autyzmem,

– popieranie i upowszechnianie hipoterapii jako metody rehabilitacji w wybranych schorzeniach,

– walka o prawa osób niepełnosprawnych i pomoc w odnalezieniu przez nie radości życia,

– doskonalenie wiedzy i umiejętności hipoterapeutów,

– objęcie hipoterapią jak największą ilość pacjentów,

– troska o bezpieczeństwo i higienę zabiegów terapeutycznych,

– pomoc źle traktowanym zwierzętom, przede wszystkim koniom, popularyzacja jeździectwa.

17. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Tuszyński Klub Jeździecki “Garbówek”

Numer KRS: 0000109332

Siedziba/ adres: 95 – 080 Garbów, ul. Garbówek 20

Cel działania:

Popieranie i upowszechnianie sportów konnych poprzez:

– organizację szkoleń jeźdźców i koni;

– doskonalenie umiejętności jeździeckich swoich członków i udział w zawodach sportowych,

– współpracę z placówkami oświatowymi,

– organizację imprez i zawodów sportowych,

– organizację jazd rekreacyjnych,

– prowadzenie działalności propagandowej i informacyjnej,

– prowadzenie działalności gospodarczej w celu uzyskania środków na działalność statutową.

18. Stowarzyszenie Kupców i Producentów Rynku Targowiskowego

Numer KRS: 0000106316

Siedziba/ adres: 95 – 080 Tuszyn, ul. Poddębina 75

Cele działalności:

– podejmowanie działań na rzecz ochrony drobnej przedsiębiorczości krajowej przed monopolizacją rynku przez zagraniczne struktury gospodarcze

– podejmowanie wszelkich, dozwolonych przez prawo działań na rzecz tworzenia regulacji prawnych chroniących pozycje drobnych przedsiębiorców w sferze prowadzonej przez nich działalności gospodarczej,

– podejmowanie działań na rzecz możliwie najszerszego uwzględnienia interesów drobnych przedsiębiorców krajowych w ramach negocjacji w przedmiocie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej,

– działalność szkoleniowa i popularyzatorska w zakresie podwyższania świadomości prawnej i ekonomicznej wśród drobnych przedsiębiorców zwłaszcza w odniesieniu do przysługujących im uprawnień, prawnych i organizacyjnych możliwości prowadzenia działalności gospodarczej oraz metod pozyskiwania środków finansowych na cele tej działalności,

– propagowanie zasad uczciwej konkurencji w działalności wytwórczej i handlowej środowiska drobnych przedsiębiorców krajowych,

– ochrona prawna drobnych przedsiębiorców krajowych w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej,

– podejmowanie działań promocyjnych i organizatorskich celem pozyskania nowych rynków zbytu dla produktów wytwarzanych i oferowanych przez drobnych przedsiębiorców krajowych,

– nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi inwestorami zagranicznymi zainteresowanymi realizacją wspólnych przedsięwzięć w ramach środowiska drobnych przedsiębiorców krajowych,

– wspieranie wszelkich form aktywności naukowej, kulturalnej, prawnej i ekonomicznej sprzyjających ochronie oraz rozwojowi sfery drobnej przedsiębiorczości krajowej.

19. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci „NIEZAPOMINAJKA” w Wodzinie Prywatnym

Numer KRS: 0000303144

Siedziba/ adres: 95 – 080 Wodzin Prywatny, ul. Szkolna 1

Cele działalności:

– prowadzenie wychowania przedszkolnego w formach innych niż przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz zakładanie, prowadzenie i wspieranie społecznych przedszkoli, zespołów wychowania przedszkolnego, punktów przedszkolnych polegających na organizowaniu spotkań, wycieczek, imprez, pozyskiwaniu funduszy na zakup pomocy dydaktyczno – naukowych i sprzętu oraz na uczestnictwo w kursach doskonalenia zawodowego,

– stwarzanie warunków do rozwoju psychoruchowego dziecka,

– uczestniczenie w życiu kulturalno-społecznym gminy,

– inicjowanie różnych form współpracy dzieci z rodzicami, pomoc w nauce i organizacji wolnego czasu,

– poznawanie przyrody i zagadnień ekologicznych, propagowanie postaw proekologicznych, służących rozwojowi osobowości dzieci i młodzieży w duchu szacunku dla innych istnień,

– poznawanie historii i tradycji własnego regionu,

– organizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci.

20. Stowarzyszenie Nasza Modlica

Numer KRS: 0000618948

Siedziba/ adres: 95 – 080 Modlica 88

Cele działalności:

– działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

– wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;

– działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

– działalność na rzecz organizacji pozarządowych;

– działalność na rzecz rodziny, rodzicielstwa,ochrony praw dziecka,pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej;

– przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;

– działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej, społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

– działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

– działalność charytatywna oraz promocja organizacji wolontariatu;

– podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, a także działań wspomagających rozwój demokracji i dbałość o dziedzictwo narodowe.

21. Tuszyńska Fundacja Inicjatyw Społecznych

Numer KRS: 0000635884

Siedziba/ adres: 95 – 080 Zofiówka, ul. Główna 28A

Cele działalności:

– promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

– działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej m.in. osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem;

– działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości społecznej;

– działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;

– pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowejoraz w wyrównywaniu szans tych rodzin i osób;

– nauka, edukacja, oświata i wychowanie;

– wspieranie rodzin i systemu pieczy zastępczej;

– działalność charytatywna i dobroczynność;

– ochrona i promocja zdrowia;

– działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

– działalność na rzecz osób starszych i w wieku emerytalnym;

– działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

– kultura, sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ochrona zabytków;

– kultura fizyczna i sport;

– ekologia, ochrona środowiska i zwierząt;

– turystyka i krajoznawstwo;

– upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;

– działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

– wspieranie wolontariatu;

– przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;

– kult religijny,w tym m.in. wspieranie chrześcijaństwa.

22. Stowarzyszenie Kocham Tuszyn

Numer KRS: 0000653629

Siedziba/ adres: 95 -080 Tuszyn, ul. Słoneczna 23

Cele działalności

promocja i działalność na rzecz miasta Tuszyna i jego regionu;

promowanie historii miasta Tuszyna i jego regionu;

upowszechnianie wiedzy na temat historii, tradycji i zabytków związanych z Tuszynem i okolicą;

rozwój społeczno kulturalny miasta Tuszyna i jego regionu;

wychowanie młodego pokolenia w duchu tradycji patriotycznych i lokalnych;

aktywizacja społeczna i wspieranie inicjatyw obywatelskich mieszkańców Tuszyna;

przygotowanie i pomoc w utworzeniu i funkcjonowaniu instytucji kultury, w tym m.in. muzeów;

działalność numizmatyczna i filatelistyczna.