BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ZOFIÓWCE W STANDARDZIE BUDOWNICTWA PASYWNEGO

Wizualizacja Tablicy Swietlica Zofiowka

Zadanie inwestycyjne “Budowa świetlicy wiejskiej w Zofiówce w standardzie budownictwa pasywnego” realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.3 Ochrona powietrza, Poddziałanie IV.3.1 Ochrona powietrza – ZIT.

Dnia 25.08.2023 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych polegających na budowie parterowej świetlicy wiejskiej w Zofiówce w standardzie budownictwa pasywnego, mającego na celu zminimalizowanie zużycia energii w trakcie eksploatacji. W budynku zaprojektowano instalację centralnego ogrzewania zasilaną z pompy ciepła, uzupełnioną o instalację fotowoltaiczną.

Wartość inwestycji: 1.744.642,58 zł brutto.

Dofinansowanie RPO WŁ 2014-2020 w kwocie 637.500,00 zł brutto.

Inwestycja zostanie zrealizowana do końca grudnia 2023 r.

Tablica Tuszyn.MOS 1 900x603
informacja-na-strone-

Szpitalna 3 1 900x438

Inwestycja przy ul. Szpitalnej 3 po termomodernizacji

Szpitalna 3 2 1 900x438

Inwestycja przy ul. Szpitalnej 3 po termomodernizacji

Szpitalna 3 3 1 900x437

Inwestycja przy ul. Szpitalnej 3 po termomodernizacji

Szpitalna 3 4 1 389x800

Inwestycja przy ul. Szpitalnej 3 po termomodernizacji

Szpitalna 3 5 1 900x438

Inwestycja przy ul. Szpitalnej 3 po termomodernizacji

Szpitalna 3 6 1 389x800

Inwestycja przy ul. Szpitalnej 3 po termomodernizacji

Obraz1 900x121
Modernizacja-oczyszczalni-sciekow

informacja-na-strone-PROMOCJA-1

Szpitalna 3 900x675

Inwestycja przy ul. Szpitalnej 3 w trakcie realizacji

Szpitalna 3 3 900x675

Inwestycja przy ul.Szpitalnej 3 w trakcie realizacji

Szpitalna 3 4 600x800

Inwestycja przy ul. Szpitalnej 3 w trakcie realizacji

LOPM3-na-strone-

Szpitalna-3-na-strone-

informacja-na-strone-PROMOCJA

Tablica Informacyjna SzpitalnaLOPM3 900x303
Tablica Informacyjna 3 Maja 49 900x600

Unia Europejska

Przedmiotem realizacji projektu jest inwestycja polegająca na termomodernizacji budynku położonego przy ul. 3-go Maja 49 w Tuszynie.

Celem realizacji projektu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez obniżenie zapotrzebowania na ciepło i energię co w znacznym stopniu przełoży się na obniżenie zużycia paliw konwencjonalnych i w konsekwencji spowoduje ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza odpowiedzialnych za powstawanie zjawiska tzw. niskiej emisji oraz emisji gazów cieplarnianych.

Zakres inwestycji obejmuje roboty budowlane : ocieplenie ścian zewnętrznych i ścian fundamentowych, ocieplenie dachu wraz z jego przebudową, wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania oraz przygotowania c.w.u, modernizacja instalacji oświetleniowej, ocieplenie podłogi na gruncie oraz zarządzanie projektem (nadzór inwestorski i promocja projektu).

W wyniku realizacji projektu w budynku objętym zadaniem poprawie ulegną warunki przebywania jego użytkowników. W wyniku planowanych działań modernizacyjnych poprawie ulegnie komfort cieplny w pomieszczeniach. Przyczyni się to do zmniejszenia zachorowalności wśród użytkowników. Niewątpliwie, poprawa jakości infrastruktury będzie miała także pozytywny wpływ na poprawę komfortu pracy osób przebywających w obiekcie objętym projektem. Osoby korzystające z budynku będą mogły naocznie sprawdzić w jaki sposób funkcjonują nowoczesne systemy grzewcze, których wpływ na środowisko naturalne został ograniczony do minimum.

Potencjalną grupą docelową projektu są użytkownicy obiektu w liczbie 20 osób. Jako interesariuszy projektu można wymienić mieszkańców Gminy Tuszyn, władze samorządowe, przedsiębiorców i inne instytucje z terenu gminy.

Wartość ogółem projektu: 1 096 459,17 PLN.
dofinansowanie: 433 329,02 PLN.

Gmina Tuszyn informuje, iż projekt: „KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – DLA POTRZEB URZĘDU GMINY UL. 3 MAJA 49” realizowany jest zgodnie z zasadami równości szans i niedyskryminacji, a także równości szans kobiet i mężczyzn, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Grafika 900x119

plakat RPO

Gmina Tuszyn informuje, iż projekt: KANALIZACJA ŚCIEKOWA W TUSZYNIE – POPRAWĄ STANU ŚRODOWISKA W GMINIE realizowany jest zgodnie z zasadami równości szans i niedyskryminacji, a także równości szans kobiet i mężczyzn, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Termomodernizacja ORG 201907

Kanalizacja ORG

LOGOTYPY KOL EFRR Pl

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE TUSZYN

Informacja Fundusze Europ 7 budynkow


ROK 2020

LOGOTYPY KOL EFRR Pl

Przedszkole Miejskie Nr 2 oddział w Garbowie,

95-080 Tuszyn, Garbów, ul. Kruszowska 13

1 Zdjęcie Tablica PM 2 Garbów 900x506

2 Zdjęcie Tablica Pamiątkowa PM W Garbowie 900x506


ROK 2019

LOGOTYPY KOL EFRR Pl

Szkoła Podstawowa w Wodzinie Prywatnym, 95-080 Tuszyn, Wodzin Prywatny,
ul. Szkolna 1

1 Zdjęcie Tablica SP W Wodzinie 900x506

2 Szkola Wodzin 900x438

2 Szkola Wodzin 3 900x438

2 Szkola Wodzin 4 900x438

2 Zdjęcie Tablica Pamiątkowa SP W Wodzinie 900x506


ROK 2018

LOGOTYPY KOL EFRR Pl

Miejskie Centrum Sportu i Wypoczynku, 95-080 Tuszyn, ul. Noworzgowska 20

1 Zdjęcie Tablica MCSiW 900x506

Plywalnia 900x598
SONY DSC

Plywalnia 1 900x598
SONY DSC

Plywalnia 2 532x800
SONY DSC

2 Zdjęcie Tablica Pamiątkowa MCSiW 900x506


LOGOTYPY KOL EFRR Pl

Szkoła Podstawowa w Górkach Dużych, 95-080 Tuszyn, Górki Duże,
ul. Jutroszewska 17

1 Zdjęcie Tablica SP W Górkach 900x506


ROK 2017

LOGOTYPY KOL EFRR Pl

Dzienny Dom Senior Wigor, 95-080 Tuszyn, ul. 3 Maja 49

1 Zdjęcie Tablica Senior Wigor 900x506

2 Zdjęcie Tablica Pamiątkowa Senior Wigor 900x506

Całkowita wartość zamówienia – 275 701,77 zł

  1. Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 – 153 572,09 zł
  2. Środki własne – 122 129,68 zł

Przedpowigor 1

IMG 20171123 142147 900x675
dav

IMG 20171123 210621 900x675


LOGOTYPY KOL EFRR Pl

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Tuszynie, 95-080 Tuszyn, ul. Poniatowskiego 11

1 Zdjęcie Tablica SP Nr 2 W Tuszynie 900x506

2 Zdjęcie Tablica Pamiątkowa SP Nr 2 900x506

Całkowita wartość zamówienia – 836 046,49 zł

  1. Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 – 467 587,02 zł
  2. Środki własne – 368 459,47 zł

Zdjęcie SP Nr 2 900x506

SP2 Zdjęcie 1 900x506 SP2 Zdjęcie 2 900x675 SP2 Zdjęcie 3 900x675 SP2 Zdjęcie 4 900x675 SP2 Zdjęcie 5 900x675


LOGOTYPY KOL EFRR Pl

Urząd Miasta w Tuszynie, 95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4

1 Zdjęcie Tablica UM E1508231311339 450x800

2 Zdjęcie Tablica Pamiątkowa UM W Tuszynie 900x506

Całkowita wartość zamówienia – 281 570,71 zł

  1. Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 – 166 309,85 zł
  2. Środki własne – 115 260,86 zł

WP 20170623 002 1024x575

WP 20170630 003 1024x575

WP 20170630 004 1024x575

WP 20170630 005 1024x575

WP 20170706 001 1024x575

WP 20170707 002 1024x575

WP 20170713 001 1024x575

DSC09363 900x675

WP 20170808 001 575x1024

P1020454 1024x768


[pdfjs-viewer url=”https://tuszyn.org.pl/wp-content/uploads/2017/05/informacjafundusze4-2017.pdf” viewer_width=600px  viewer_height=820px fullscreen=false]

WP 20170208 008 1024x575

DSC09350 900x675 DSC09353 900x675 DSC09359 900x675 DSC09360 900x675

WP 20170208 011 575x1024 WP 20170322 001 1024x575 WP 20170322 002 1024x575 WP 20170330 001 1024x575 WP 20170602 003 1024x575  WP 20170616 006 1024x575 WP 20170728 001 575x1024 WP 20170728 003 1024x575

 PREZENTACJA (Plik PPT)- ZESTAWIENIE ŚRODKÓW POZYSKANYCH PRZEZ GMINĘ TUSZYN ZA POŚREDNICTWEM LGD „BUD-UJ RAZEM”