Kwoty Inwestycje 2019 2024

BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ZOFIÓWCE W STANDARDZIE BUDOWNICTWA PASYWNEGO

Wizualizacja Tablicy Swietlica Zofiowka

Zadanie inwestycyjne “Budowa świetlicy wiejskiej w Zofiówce w standardzie budownictwa pasywnego” realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.3 Ochrona powietrza, Poddziałanie IV.3.1 Ochrona powietrza – ZIT.

Dnia 25.08.2023 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych polegających na budowie parterowej świetlicy wiejskiej w Zofiówce w standardzie budownictwa pasywnego, mającego na celu zminimalizowanie zużycia energii w trakcie eksploatacji. W budynku zaprojektowano instalację centralnego ogrzewania zasilaną z pompy ciepła, uzupełnioną o instalację fotowoltaiczną.

Wartość inwestycji: 1.744.642,58 zł brutto.

Dofinansowanie RPO WŁ 2014-2020 w kwocie 637.500,00 zł brutto.

Inwestycja zostanie zrealizowana do końca grudnia 2023 r.

Tablica Tuszyn.MOS 1
informacja-na-strone-

Szpitalna 3 1

Inwestycja przy ul. Szpitalnej 3 po termomodernizacji

Szpitalna 3 2 1

Inwestycja przy ul. Szpitalnej 3 po termomodernizacji

Szpitalna 3 3 1

Inwestycja przy ul. Szpitalnej 3 po termomodernizacji

Szpitalna 3 4 1

Inwestycja przy ul. Szpitalnej 3 po termomodernizacji

Szpitalna 3 5 1

Inwestycja przy ul. Szpitalnej 3 po termomodernizacji

Szpitalna 3 6 1

Inwestycja przy ul. Szpitalnej 3 po termomodernizacji

Obraz1
Modernizacja-oczyszczalni-sciekow

informacja-na-strone-PROMOCJA-1

Szpitalna 3

Inwestycja przy ul. Szpitalnej 3 w trakcie realizacji

Szpitalna 3 3

Inwestycja przy ul.Szpitalnej 3 w trakcie realizacji

Szpitalna 3 4

Inwestycja przy ul. Szpitalnej 3 w trakcie realizacji

LOPM3-na-strone-

Szpitalna-3-na-strone-

informacja-na-strone-PROMOCJA

Tablica Informacyjna SzpitalnaLOPM3
Tablica Informacyjna 3 Maja 49

Unia Europejska

Przedmiotem realizacji projektu jest inwestycja polegająca na termomodernizacji budynku położonego przy ul. 3-go Maja 49 w Tuszynie.

Celem realizacji projektu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez obniżenie zapotrzebowania na ciepło i energię co w znacznym stopniu przełoży się na obniżenie zużycia paliw konwencjonalnych i w konsekwencji spowoduje ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza odpowiedzialnych za powstawanie zjawiska tzw. niskiej emisji oraz emisji gazów cieplarnianych.

Zakres inwestycji obejmuje roboty budowlane : ocieplenie ścian zewnętrznych i ścian fundamentowych, ocieplenie dachu wraz z jego przebudową, wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania oraz przygotowania c.w.u, modernizacja instalacji oświetleniowej, ocieplenie podłogi na gruncie oraz zarządzanie projektem (nadzór inwestorski i promocja projektu).

W wyniku realizacji projektu w budynku objętym zadaniem poprawie ulegną warunki przebywania jego użytkowników. W wyniku planowanych działań modernizacyjnych poprawie ulegnie komfort cieplny w pomieszczeniach. Przyczyni się to do zmniejszenia zachorowalności wśród użytkowników. Niewątpliwie, poprawa jakości infrastruktury będzie miała także pozytywny wpływ na poprawę komfortu pracy osób przebywających w obiekcie objętym projektem. Osoby korzystające z budynku będą mogły naocznie sprawdzić w jaki sposób funkcjonują nowoczesne systemy grzewcze, których wpływ na środowisko naturalne został ograniczony do minimum.

Potencjalną grupą docelową projektu są użytkownicy obiektu w liczbie 20 osób. Jako interesariuszy projektu można wymienić mieszkańców Gminy Tuszyn, władze samorządowe, przedsiębiorców i inne instytucje z terenu gminy.

Wartość ogółem projektu: 1 096 459,17 PLN.
dofinansowanie: 433 329,02 PLN.

Gmina Tuszyn informuje, iż projekt: „KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – DLA POTRZEB URZĘDU GMINY UL. 3 MAJA 49” realizowany jest zgodnie z zasadami równości szans i niedyskryminacji, a także równości szans kobiet i mężczyzn, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Grafika

plakat RPO

Gmina Tuszyn informuje, iż projekt: KANALIZACJA ŚCIEKOWA W TUSZYNIE – POPRAWĄ STANU ŚRODOWISKA W GMINIE realizowany jest zgodnie z zasadami równości szans i niedyskryminacji, a także równości szans kobiet i mężczyzn, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Termomodernizacja ORG 201907

Kanalizacja ORG

LOGOTYPY KOL EFRR Pl

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE TUSZYN

Informacja Fundusze Europ 7 budynkow


ROK 2020

LOGOTYPY KOL EFRR Pl

Przedszkole Miejskie Nr 2 oddział w Garbowie,

95-080 Tuszyn, Garbów, ul. Kruszowska 13

1 Zdjęcie Tablica PM 2 Garbów

2 Zdjęcie Tablica Pamiątkowa PM W Garbowie


ROK 2019

LOGOTYPY KOL EFRR Pl

Szkoła Podstawowa w Wodzinie Prywatnym, 95-080 Tuszyn, Wodzin Prywatny,
ul. Szkolna 1

1 Zdjęcie Tablica SP W Wodzinie

2 Szkola Wodzin

2 Szkola Wodzin 3

2 Szkola Wodzin 4

2 Zdjęcie Tablica Pamiątkowa SP W Wodzinie


ROK 2018

LOGOTYPY KOL EFRR Pl

Miejskie Centrum Sportu i Wypoczynku, 95-080 Tuszyn, ul. Noworzgowska 20

1 Zdjęcie Tablica MCSiW

Plywalnia
SONY DSC

Plywalnia 1
SONY DSC

Plywalnia 2
SONY DSC

2 Zdjęcie Tablica Pamiątkowa MCSiW


LOGOTYPY KOL EFRR Pl

Szkoła Podstawowa w Górkach Dużych, 95-080 Tuszyn, Górki Duże,
ul. Jutroszewska 17

1 Zdjęcie Tablica SP W Górkach


ROK 2017

LOGOTYPY KOL EFRR Pl

Dzienny Dom Senior Wigor, 95-080 Tuszyn, ul. 3 Maja 49

1 Zdjęcie Tablica Senior Wigor

2 Zdjęcie Tablica Pamiątkowa Senior Wigor

Całkowita wartość zamówienia – 275 701,77 zł

  1. Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 – 153 572,09 zł
  2. Środki własne – 122 129,68 zł

Przedpowigor 1

IMG 20171123 142147
dav

IMG 20171123 210621


LOGOTYPY KOL EFRR Pl

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Tuszynie, 95-080 Tuszyn, ul. Poniatowskiego 11

1 Zdjęcie Tablica SP Nr 2 W Tuszynie

2 Zdjęcie Tablica Pamiątkowa SP Nr 2

Całkowita wartość zamówienia – 836 046,49 zł

  1. Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 – 467 587,02 zł
  2. Środki własne – 368 459,47 zł

Zdjęcie SP Nr 2

SP2 Zdjęcie 1 SP2 Zdjęcie 2 SP2 Zdjęcie 3 SP2 Zdjęcie 4 SP2 Zdjęcie 5


LOGOTYPY KOL EFRR Pl

Urząd Miasta w Tuszynie, 95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4

1 Zdjęcie Tablica UM E1508231311339

2 Zdjęcie Tablica Pamiątkowa UM W Tuszynie

Całkowita wartość zamówienia – 281 570,71 zł

  1. Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 – 166 309,85 zł
  2. Środki własne – 115 260,86 zł

WP 20170623 002

WP 20170630 003

WP 20170630 004

WP 20170630 005

WP 20170706 001

WP 20170707 002

WP 20170713 001

DSC09363

WP 20170808 001

P1020454


[pdfjs-viewer url=”https://tuszyn.org.pl/wp-content/uploads/2017/05/informacjafundusze4-2017.pdf” viewer_width=600px  viewer_height=820px fullscreen=false]

WP 20170208 008

DSC09350 DSC09353 DSC09359 DSC09360

WP 20170208 011 WP 20170322 001 WP 20170322 002 WP 20170330 001 WP 20170602 003  WP 20170616 006 WP 20170728 001 WP 20170728 003

 PREZENTACJA (Plik PPT)- ZESTAWIENIE ŚRODKÓW POZYSKANYCH PRZEZ GMINĘ TUSZYN ZA POŚREDNICTWEM LGD „BUD-UJ RAZEM”