Przedmiotem realizacji projektu jest inwestycja polegająca na termomodernizacji budynku położonego przy ul. 3-go Maja 49 w Tuszynie.

Celem realizacji projektu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez obniżenie zapotrzebowania na ciepło i energię co w znacznym stopniu przełoży się na obniżenie zużycia paliw konwencjonalnych i w konsekwencji spowoduje ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza odpowiedzialnych za powstawanie zjawiska tzw. niskiej emisji oraz emisji gazów cieplarnianych.

Zakres inwestycji obejmuje roboty budowlane : ocieplenie ścian zewnętrznych i ścian fundamentowych, ocieplenie dachu wraz z jego przebudową, wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania oraz przygotowania c.w.u, modernizacja instalacji oświetleniowej, ocieplenie podłogi na gruncie oraz zarządzanie projektem (nadzór inwestorski i promocja projektu).

W wyniku realizacji projektu w budynku objętym zadaniem poprawie ulegną warunki przebywania jego użytkowników. W wyniku planowanych działań modernizacyjnych poprawie ulegnie komfort cieplny w pomieszczeniach. Przyczyni się to do zmniejszenia zachorowalności wśród użytkowników. Niewątpliwie, poprawa jakości infrastruktury będzie miała także pozytywny wpływ na poprawę komfortu pracy osób przebywających w obiekcie objętym projektem. Osoby korzystające z budynku będą mogły naocznie sprawdzić w jaki sposób funkcjonują nowoczesne systemy grzewcze, których wpływ na środowisko naturalne został ograniczony do minimum.

Potencjalną grupą docelową projektu są użytkownicy obiektu w liczbie 20 osób. Jako interesariuszy projektu można wymienić mieszkańców Gminy Tuszyn, władze samorządowe, przedsiębiorców i inne instytucje z terenu gminy.

Wartość ogółem projektu: 1 096 459,17 PLN.
dofinansowanie: 433 329,02 PLN.

Gmina Tuszyn informuje, iż projekt: „KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – DLA POTRZEB URZĘDU GMINY UL. 3 MAJA 49” realizowany jest zgodnie z zasadami równości szans i niedyskryminacji, a także równości szans kobiet i mężczyzn, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

plakat RPO

Gmina Tuszyn informuje, iż projekt: KANALIZACJA ŚCIEKOWA W TUSZYNIE – POPRAWĄ STANU ŚRODOWISKA W GMINIE realizowany jest zgodnie z zasadami równości szans i niedyskryminacji, a także równości szans kobiet i mężczyzn, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Termomodernizacja ORG 201907

Kanalizacja ORG

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE TUSZYN

Informacja Fundusze Europ 7 budynkow


ROK 2020

Przedszkole Miejskie Nr 2 oddział w Garbowie,

95-080 Tuszyn, Garbów, ul. Kruszowska 13


ROK 2019

Szkoła Podstawowa w Wodzinie Prywatnym, 95-080 Tuszyn, Wodzin Prywatny,
ul. Szkolna 1


ROK 2018

Miejskie Centrum Sportu i Wypoczynku, 95-080 Tuszyn, ul. Noworzgowska 20


Szkoła Podstawowa w Górkach Dużych, 95-080 Tuszyn, Górki Duże,
ul. Jutroszewska 17


ROK 2017

Dzienny Dom Senior Wigor, 95-080 Tuszyn, ul. 3 Maja 49

Całkowita wartość zamówienia – 275 701,77 zł

  1. Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 – 153 572,09 zł
  2. Środki własne – 122 129,68 zł

dav


Szkoła Podstawowa Nr 2 w Tuszynie, 95-080 Tuszyn, ul. Poniatowskiego 11

Całkowita wartość zamówienia – 836 046,49 zł

  1. Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 – 467 587,02 zł
  2. Środki własne – 368 459,47 zł


Urząd Miasta w Tuszynie, 95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4

Całkowita wartość zamówienia – 281 570,71 zł

  1. Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 – 166 309,85 zł
  2. Środki własne – 115 260,86 zł


[pdfjs-viewer url=”https://tuszyn.org.pl/wp-content/uploads/2017/05/informacjafundusze4-2017.pdf” viewer_width=600px  viewer_height=820px fullscreen=false]

  

 PREZENTACJA (Plik PPT)- ZESTAWIENIE ŚRODKÓW POZYSKANYCH PRZEZ GMINĘ TUSZYN ZA POŚREDNICTWEM LGD „BUD-UJ RAZEM” 

Zmień wielkość czcionki
Włącz wysoki kontrast