Polski Lad Tuszyn Drogi Etap II 900x630

Szanowni Państwo Urząd Miasta w Tuszynie informuje, iż dnia 14.04.2023 roku została podpisana umowa na zadanie pn.: Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej w Gminie Tuszyn – etap II

W ramach przedmiotowego zadania zostaną wykonane poniższe inwestycje:

Zadanie 1. Remont drogi gminnej ul. Królewskiej, w miejscowości Tuszynek Majoracki, obręb 0014 – Tuszynek Majoracki, na dz. nr ewid. 111/4, gmina Tuszynie

Zadanie 2. Przebudowa ul. Polnej w Tuszynie odcinek od skrzyżowania ul. Polnej (Nr 106849E) i ul. Pszennej (Nr 106852E) w Tuszynie do pasa drogowego autostrady A1 oraz od pasa drogowego autostrady A1 (ul. Pszenna) do skrzyżowania z ul. Wielkopole (Nr 106873E) w Tuszynie, odcinek od skrzyżowania do Wielkopole Nr 5”

Zadanie 3. Remont ul. Piaskowej w granicach istniejącego pasa drogowego we wsi Szczukwin, gmina Tuszyn

Wykonawcą inwestycji jest Firma LARKBUD Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedziba w Łodzi, ul. Piotrkowska 173, lok. 500, 90-447 Łódź. Termin wykonania inwestycji: 1 października 2023 roku.

Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Tablica Kanalizacja Sanitarna

PROMESA NA KWOTĘ 10.450.000 DLA GMINY TUSZYN

Gmina Tuszyn otrzymała z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych promesę w wysokości 10.450.000, 00 zł. na zadanie: PROMESA NA KWOTĘ 10.450.000 DLA GMINY TUSZYN„Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Tuszynie”. Wartość realizowanego zadania wyniesie 14.514.502,72 zł.

Środki z Budżetu Państwa RFIL i RFRD

Niedas Tablica

W dniu 2 września 2021 r. Gmina Tuszyn zawarła z Wojewodą Łódzkim umowę o udzieleniu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rozbudowę drogi gminnej Niedas Leśny w Tuszynie na odcinku o długości ok. 508,81 m (II etap). Całkowita wartość przedmiotowego zadania wynosi 863 861,00 zł, natomiast uzyskane dofinansowanie – 431 930,00 zł.

TUSZYN TABLICA SUV

Nazwa zadania : “Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Wschodniej, Sadowej i Kwiatowej w Tuszynku Majorackim oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w Rydzynkach”.

II etap zadania tj. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Rydzynkach – w sierpniu 2021r. zakończyła się inwestycja rozbudowy stacji uzdatniania wody w Rydzynkach (Gmina Tuszyn). W ramach modernizacji powstał całkowicie nowy obiekt hali technologicznej uzdatniania wody z wykorzystaniem aeracji i filtracji dwustopniowej o wydajności 80m3/h. Wyremontowano istniejący oraz wybudowano dwa nowe zbiorniki retencyjne do gromadzenia wody uzdatnionej co pozwala na niezawodne dostarczanie wody w okresie intensywnych rozbiorów. Wykonano nowy odwiert studzienny o głębokości 180 m pozwalający na zabezpieczenie możliwości poboru wody z dwóch studni głębinowych. Nowa stacja uzdatniania została wyposażona w agregat prądotwórczy gwarantujący zachowanie ciągłości pracy w sytuacjach przerw dostawy energii elektrycznej z sieci energetycznej. Stacja uzdatniania wody posiada nowoczesny system sterowania pozwalający na zdalny nadzór, wizualizację oraz sterowanie parametrami stacji. Realizacja zadania przyczyniła się do niezawodnego zapewnienia dostaw wody o lepszej jakości dla mieszkańców większego niż dotychczas obszaru Gminy Tuszyn. Inwestycję dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dofinansowanie dotyczyło II etapu zadania tj. rozbudowy stacji uzdatniania wody w Rydzynkach.