Noworzgowska Tablica

Gmina Tuszyn zrealizowała zadanie pn. „Remont drogi nr 106870E ul. Tylnej i drogi nr 106838E ul. Noworzgowskiej w Tuszynie”.

Przedmiotowe zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 371 184,00 zł.

– roboty budowlane – 662 340,23 zł

– koszt inspektor nadzoru – 12 300,00 zł

– koszt tablicy informacyjnej – 240,00 zł

Polski Lad Wizualizacja Tablicy

Gmina Tuszyn realizuje zadanie: Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej wraz z ciągiem pieszym i rowerowym w Gminie Tuszyn – etap III

Zadanie 1.- „Przebudowa drogi gminnej ul. Glinianej, w miejscowości Szczukwin, obręb Szczukwin, na dz. nr ewid. 154, gmina Tuszyn”

Zadanie 2.- „Przebudowa ul. Pszczelej w Tuszynie na działkach 226/12 i 233/6 obręb 14”

Zadanie 3 – „Przebudowa ul. Południowej w Kruszowie od pasa drogowego DK 12/91 do działki nr 315”

Zadanie 4 – „Budowa drogi gminnej klasy L w Głuchowie, gmina Tuszyn od km 0+719,23 do km 1+660,95 – I etap obejmująca m.in. budowę ciągu pieszego i ciągu rowerowego wzdłuż drogi gminnej klasy L w Głuchowie”, „Budowa drogi gminnej klasy L w Głuchowie, gmina Tuszyn od km 0+000 do km 0+719,23 – II etap obejmująca m.in. budowę ciągu pieszego i ciągu rowerowego wzdłuż drogi gminnej klasy L w Głuchowie”

Komarowa Aktualizacja Tablicy

Gmina Tuszyn realizuje zadanie „Remont nawierzchni w ul.Komarowej w Rydzynkach w Gminie Tuszyn”. Przedmiotowe zadanie inwestycyjne współfinansowane jest ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 558 383,00 zł.

– roboty budowlane – 1 106 837,17 zł.,

– koszt inspektor nadzoru – 9 840,00 zł.

– koszt tablicy informacyjnej – 90,00 zł.

Razem: 1 116 767,17 zł.

Zakończenie prac planowane jest na 22 listopada 2023r.

Polski Lad Tuszyn Drogi Etap II

Szanowni Państwo Urząd Miasta w Tuszynie informuje, iż dnia 14.04.2023 roku została podpisana umowa na zadanie pn.: Rozbudowa i przebudowa sieci drogowej w Gminie Tuszyn – etap II

W ramach przedmiotowego zadania zostaną wykonane poniższe inwestycje:

Zadanie 1. Remont drogi gminnej ul. Królewskiej, w miejscowości Tuszynek Majoracki, obręb 0014 – Tuszynek Majoracki, na dz. nr ewid. 111/4, gmina Tuszynie

Zadanie 2. Przebudowa ul. Polnej w Tuszynie odcinek od skrzyżowania ul. Polnej (Nr 106849E) i ul. Pszennej (Nr 106852E) w Tuszynie do pasa drogowego autostrady A1 oraz od pasa drogowego autostrady A1 (ul. Pszenna) do skrzyżowania z ul. Wielkopole (Nr 106873E) w Tuszynie, odcinek od skrzyżowania do Wielkopole Nr 5”

Zadanie 3. Remont ul. Piaskowej w granicach istniejącego pasa drogowego we wsi Szczukwin, gmina Tuszyn

Wykonawcą inwestycji jest Firma LARKBUD Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedziba w Łodzi, ul. Piotrkowska 173, lok. 500, 90-447 Łódź. Termin wykonania inwestycji: 1 października 2023 roku.

Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Tablica Kanalizacja Sanitarna

PROMESA NA KWOTĘ 10.450.000 DLA GMINY TUSZYN

Gmina Tuszyn otrzymała z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych promesę w wysokości 10.450.000, 00 zł. na zadanie: PROMESA NA KWOTĘ 10.450.000 DLA GMINY TUSZYN„Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Tuszynie”. Wartość realizowanego zadania wyniesie 14.514.502,72 zł.

Środki z Budżetu Państwa RFIL i RFRD

Niedas Tablica

W dniu 2 września 2021 r. Gmina Tuszyn zawarła z Wojewodą Łódzkim umowę o udzieleniu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rozbudowę drogi gminnej Niedas Leśny w Tuszynie na odcinku o długości ok. 508,81 m (II etap). Całkowita wartość przedmiotowego zadania wynosi 863 861,00 zł, natomiast uzyskane dofinansowanie – 431 930,00 zł.

TUSZYN TABLICA SUV

Nazwa zadania : “Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Wschodniej, Sadowej i Kwiatowej w Tuszynku Majorackim oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w Rydzynkach”.

II etap zadania tj. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Rydzynkach – w sierpniu 2021r. zakończyła się inwestycja rozbudowy stacji uzdatniania wody w Rydzynkach (Gmina Tuszyn). W ramach modernizacji powstał całkowicie nowy obiekt hali technologicznej uzdatniania wody z wykorzystaniem aeracji i filtracji dwustopniowej o wydajności 80m3/h. Wyremontowano istniejący oraz wybudowano dwa nowe zbiorniki retencyjne do gromadzenia wody uzdatnionej co pozwala na niezawodne dostarczanie wody w okresie intensywnych rozbiorów. Wykonano nowy odwiert studzienny o głębokości 180 m pozwalający na zabezpieczenie możliwości poboru wody z dwóch studni głębinowych. Nowa stacja uzdatniania została wyposażona w agregat prądotwórczy gwarantujący zachowanie ciągłości pracy w sytuacjach przerw dostawy energii elektrycznej z sieci energetycznej. Stacja uzdatniania wody posiada nowoczesny system sterowania pozwalający na zdalny nadzór, wizualizację oraz sterowanie parametrami stacji. Realizacja zadania przyczyniła się do niezawodnego zapewnienia dostaw wody o lepszej jakości dla mieszkańców większego niż dotychczas obszaru Gminy Tuszyn. Inwestycję dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dofinansowanie dotyczyło II etapu zadania tj. rozbudowy stacji uzdatniania wody w Rydzynkach.