Tablica_Renowacja_zbiornikow_wodnych_2023

ZAKOŃCZYŁA SIĘ RENOWACJA ZBIORNIKA WODNEGO PRZY UL. KS. ŚCIEGIENNEGO W TUSZYNIE

Przedmiotem robót budowlanych było wykonanie renowacji zbiornika wodnego położonego w Tuszynie przy ul. Ks. Ściegiennego. Jest to zbiornik wodny usytuowany na cieku naturalnym, powstały poprzez spiętrzenie wody za pomocą zastawki na wlocie przepustu drogowego pod ulicą Ks. Ściegiennego. Prace zaplanowano w celu przywrócenia jego pojemności retencyjnej i przedłużenia jego okresu użytkowania w pełnej sprawności technicznej. Inwestycja była realizowana i współfinansowana z udziałem środków z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2023 w ramach pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, w formie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie renowacji zbiorników małej retencji wodnej w celu zapobiegania skutkom suszy – „Renowacja zbiorników wodnych”. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 176.420,78 zł, w tym dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego – 141.136,62 zł. Wykonawcą robót była Spółka Cywilna KERIM z siedzibą w Woli Czarnyskiej 19 , 95-105 Wodzierady. Zakres robót obejmował wykoszenie misy zbiornika z porostów traw oraz roślinności wodnej wraz z wywiezieniem i oczyszczeniem misy zbiornika z namułu z częściowym wbudowaniem urobku z zawartością humusu w skarpy i teren przyległy do zbiornika, oczyszczenie cieku zasilającego zbiornik na odcinku wlotowym. Prace związane z renowacją zbiornika prowadzone były w oparciu o dokumentację techniczną opracowaną przez Firmę HYDROTECHNICY z siedzibą w Strumianach ul. Główna 7, 98-260 Burzenin.

Staw Sciegiennego
Staw Sciegiennego 4
Dotacje_2023_Tablice_Soleckie_Finansowanie

Projekt “Infrastruktura sołecka na plus” na 2023 rok.

Projekt stworzenia miejsca, stanowiącego odpowiedź na potrzeby mieszkańców. Miejsce, które służyło będzie integracji społeczności lokalnej, organizowaniu różnych form rekreacji, rozwijaniu i propagowaniu kultury sportu oraz wsi, rozwijaniu jedności oraz budowania tożsamości społeczeństwa. Budynek o charakterze rekreacyjno-kulturalnym powstał w technologii budownictwa kontenerowo-modułowego.

Projekt finansowany w budżetu Województwa Łódzkiego na 2023 rok w kwocie 100 tys. zł.

20240116 121605
20240116 121633
20240116 121716
20240116 121820
20240116 121847
Zdjecie Tablicy
KGW Wodzin Infrastruktura Solecka Na Plus
Dotacje 2023 Lodzkie Wspiera Sport Wspolfinansowanie 1

BUDOWA BOISKA TRENINGOWEGO DO PIŁKI NOŻNEJ
Gmina Tuszyn zawarła w dniu 20 lipca 2023 roku Umowę Nr 17/2023/PF/S z Województwem Łódzkim o udzielenie z budżetu Województwa Łódzkiego pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w ramach programu „ Infrastruktura sportowa Plus” na 2023 r. na realizację zadania pn.: „Budowa boiska treningowego do piłki nożnej”. Gminie udzielono dotacji celowej w wysokości 230 000.00 zł (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy złotych 00/100). Planowany koszt całkowity zadania wynosi 1 000 000,00 zł ( słownie: jeden milion złotych 00/100).
Przedmiotowe zadanie inwestycyjne polegać będzie na budowie boiska treningowego do piłki nożnej o nawierzchni przepuszczalnej z trawy syntetycznej . Nawierzchnia boiska treningowego wykonana zostanie ze sztucznej trawy. Przewidziano powierzchniowe odwodnienie boiska z możliwością odpływu wód opadowych w głąb jego konstrukcji. |Boisko treningowe do piłki nożnej wyposażone zostanie w dwie bramki, których zamontowanie umożliwiało będzie ich demontaż. Dodatkowo boisko zostanie ogrodzone siatką, a za bramkami zamontowane zostaną piłkochwyty. Boisko zostanie oświetlone lampami umieszczonymi na słupach.
Termin zakończenia realizacji zadania do dnia 30.06.2024 r.

Solectwo Na Plus

DOTACJA Z URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2023R.

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego 2023 r.

„Sołectwo na plus”
W lipcu 2023 r. gmina Tuszyn podpisała z Zarządem Województwa Łódzkiego umowy o udzielenie pomocy finansowej w zakresie realizacji projektów lokalnych w sołectwach w ramach naboru: „Sołectwo na plus” w formie dotacji celowej w wysokości po 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100) dla sołectw Mąkoszyn, Jutroszew i Wodzinek, 6.000,00 zł ( słownie: sześć tysięcy złotych) dla sołectwa Modlica.
Realizacja projektów – 01.07.2023 r. – 30.11.2023 r.

Sołectwo Jutroszew

 • nazwa zadania- „Zakup wyposażenia do kuchni strażnicy tj. stół gastronomiczny, szafa gastronomiczna z drzwiami przesuwnymi, półki gastronomiczne i wózek transportowy”. W ramach zadania zakupiony został sprzęt gastronomiczny, który wpłynie bezpośrednio na standard i komfort przyrządzania posiłków w sołectwie.
  Kwota dofinansowania: 12.000,00 zł
  Wartość zadania : 12.000,00 zł
Solectwo Na Plus
 • Sołectwo Wodzinek

zadanie pn.: „Nasza Kuchnia”. Projekt realizowany w sołectwie Wodzinek w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w pomieszczeniu kuchennym świetlicy wiejskiej. W ramach przedsięwzięcia wykonany został sufit podwieszany.
Kwota dofinansowania: 12.000,00 zł
Wartość zadania : 12.000,00 zł

Wodzinek 1 Solectwo Na Plus
Wodzinek 2 Solectwo Na Plus
Wodzinek 3 Solectwo Na Plus
Wodzinek 4 Solectwo Na Plus
Modlica Dotacje 2023 Tablice Solectwo Na Plus Wspolfinans

Sołectwo Modlica

 • w ramach zadania pn. : „Wspólne grillowanie i relacji budowanie we wsi Modlica” stworzono przestrzeń rekreacyjną z grillem, stołami i ławkami piknikowymi oraz koszem na śmieci. Zwieńczeniem projektu była zorganizowana przez sołectwo Modlica impreza integracyjna dla mieszkańców wsi. Podczas spotkania serwowane były potrawy z grilla, ciasta i sałatki, a także zorganizowane przez KGW Modlica liczne atrakcje tj. gry i zabawy dla starszych i młodszych mieszkańców wsi. Każdy uczestnik zabawy otrzymał drobny upominek.
  Kwota dofinansowania: 6.000,00 zł
  Wartość zadania : 7.000,00 zł
Modlica 1 Solectow NaPlus
Modlica 2 Solectwo Na Plus
Modlica 3 Solectwo Na Plus
Modlica 4 Solectwo Na Plus
Solectwo Na Plus

Sołectwo Mąkoszyn

 • w ramach zadania pn.: „Wspólny strół” Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej miejscem naszych spotkań integracyjnych” zakupiono naczynia szklane tj. szklanki, filiżanki ze spodkami, kieliszki, salaterki etc.
  Kwota dofinansowania: 12.000,00 zł
  Wartość zadania: 12.000,00 zł
Makoszyn 1 Solectwo Na Plus
Makoszyn 2 Solectwo Na Plus
Makoszyn 3 Solectwo Na Plus
Makoszyn 4 Solectwo Na Plus
Makoszyn 5 Solectwo Na Plus
Makoszyn 6 Solectwo Na Plus

Zdjecie Nr 16

WIERZBOWY RAJ W KRUSZOWIE JUŻ GOTOWY

W dniu 11.09.2022r., podczas Dożynek w Żerominie, podpisano umowę pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego reprezentowanym przez Wicemarszałka Województwa Łódzkiego – Pana Piotra Adamczyka a Gminą Tuszyn z udziałem Sołtysa Kruszowa – Pani Izabeli Kudry na sfinansowanie projektu pn. Wierzbowy Raj – zagospodarowanie terenu wiejskiego w Sołectwie Kruszów (dofinansowanie na kwotę 100 tys. zł.), w ramach dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w 2022 r. na realizację projektu “Infrastruktura sołecka na plus”.

W ramach projektu stworzono miejsce rozrywki dla dzieci w różnym wieku. Projekt został podzielony na dwie strefy. Strefa 1 dla najmłodszych ( bujak, ławka równoważna, dwa zestawy zabawowe ). Strefa 2 dla starszych dzieci ( linarium stożek duży, sześciokąt wielofunkcyjny linowy ). Miejsce rozrywki uzupełniono o architekturę zieloną z wierzby wiciowej, która wiosną zazieleni się, tworząc miejsce przyjazne do spędzania aktywnie wolnego czasu na świeżym powietrzu, w otoczeniu zielonej architektury. Całkowita wartość zadania: 99 959,30 zł brutto. ( Wysokość udzielonej dotacji to 100 % całkowitych kosztów projektu).

Wiosną br. teren zostanie wyrównany, zagospodarowany oraz przygotowany do rozpoczęcia sezonu na świeżym powietrzu.

IMG 4651
IMG 4652
IMG 4653
IMG 4654
IMG 4655
IMG 4656
IMG 4659
IMG 4660

promocja-solectwo-na-plus-1-1

promocja-solectwo-na-plus-1-2

promocja-solectwo-na-plus-1-3

promocja-solectwo-na-plus-1-4

promocja-solectwo-na-plus-1-5

promocja-solectwo-na-plus-1-6

promocja-solectwo-na-plus-1-7

promocja-solectwo-na-plus-1-8

promocja-solectwo-na-plus-1-9-1

promocja-solectwo-na-plus-1-10

promocja-solectwo-na-plus-1

Tablica Jutroszew Finansowanie

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w 2021 r.

“Zakup pieca gazowego gastronomicznego 6 palnikowego z piekarnikiem elektrycznym i witryny chłodniczej”

Dzięki zaangażowaniu mieszkańców sołectwa Jutroszew, a także dzięki pozyskanej dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektu lokalnego został zakupiony piec gazowy gastronomiczny 6 palnikowy z piekarnikiem elektrycznym i witryna chłodnicza. Zadanie finansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego. Mieszkańcy sołectwa zaangażowali się w pracę związane z realizacją przedmiotowego projektu.

Całkowita wartość zadania: 10.000,00 zł

Dotacja w kwocie: 10.000,00 zł

Tablica Kruszow Wspolfinansowanie

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w 2021 r.

“W Kruszowie pod dębem”

Dzięki zaangażowaniu mieszkańców sołectwa Kruszów, a także dzięki pozyskanej dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na dofinansowanie majątkowych zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektu lokalnego przygotowane zostało plenerowe miejsce integracji mieszkańców. W ramach projektu zakupiono altankę, grilla ogrodowego, kostkę brukową i piach pod utwardzenie terenu pod altankę, a także meble ogrodowe. Wszelkie prace związane z uporządkowaniem i wyrównaniem terenu, nasypem piasku, ułożeniem kostki brukowej oraz krawężników zajęli się i wykonali mieszkańcy sołectwa. Sołectwo Kruszów zakupiło również ogrodowe nasadzenia ozdobne.

Całkowita wartość zadania: 33.211,29 zł

Dotacja w kwocie: 9.694,38 zł

Fundusz sołecki: 23.411,29 zł

Środki własne gminy: 105,62 zł

LOGO 1

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w 2020 r.

“Remont strażnicy OSP w Modlicy”
W listopadzie 2020 r. wykonano remont strażnicy OSP w Modlicy. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców, a także dzięki pozyskanej przez gminę dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich, jednocześnie przy udziale finansowym środków pochodzących z funduszu sołeckiego oraz budżetu gminy została odnowiona strażnica OSP w Modlicy. W sali głównej zostały odświeżone i umalowane ściany. Ułożono deski modrzew na podłodze oraz listwy przypodłogowe. Wykonano studzienkę deszczową odprowadzającą wodę przed budynkiem, obudowano studnię głębinową znajdującą się na placu strażnicy, a także uporządkowano teren placu strażnicy poprzez wycinkę zarośli.
Całkowity koszt zadania: 50 735,04 zł
Dotacja w kwocie 10 000,00 zł
Fundusz sołecki: 23 735,04 zł
Środki własne gminy: 17 000,00 zł

“Plac zabaw i kącik integracyjny w Woli Kazubowej”
W listopadzie 2020 r. zakończono realizację zadania “Plac zabaw i kącik integracyjny”. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców, a także dzięki pozyskanej przez gminę dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich, jednocześnie przy udziale finansowym środków pochodzących z funduszu sołeckiego oraz budżetu gminy ogrodzono teren placu zabaw ogrodzeniem panelowym, ułożono opaskę z kostki brukowej wzdłuż budynku, uporządkowano teren oraz zasadzono roślinność wzdłuż płotu. Na koniec firma zewnętrzna zamontowała urządzenie zabawowe dla dzieci składające się ze zjeżdżalni, mostu linowego, tablicy do rysowania oraz gry kółka i krzyżyk. Zamysłem projektu było stworzenie przyjaznego miejsca na świeżym powietrzu dla dzieci oraz ich rodziców. W dokumentacji placu zabaw zaprojektowano kilka atrakcji na tym terenie.
Całkowity koszt zadania: 13 872,48 zł
Dotacja w kwocie: 9 909,11 zł
Fundusz sołecki: 3 872,48 zł
Środki własne gminy: 90,89 zł

Projekt pn. „Dożynki Gminno – Parafialne w Szczukwinie 2019 rok”

współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Dnia 19 czerwca 2019 roku Gmina Tuszyn podpisała z Województwem Łódzkim reprezentowanym przez Zarząd Województwa umowę na realizację projektu lokalnego pod nazwą „Dożynki Gminno – Parafialne w Szczukwinie w 2019 rok”. Gmina Tuszyn otrzymała na ww. zadanie dotację celową w kwocie 9.988,48 zł co stanowi 50% wartości zadania. Całkowita wartość projektu objęła kwotę 19.976,96 zł, udział Gminy Tuszyn w realizacja zadania wyniósł 9.988,48 zł. Projekt realizowany był w okresie od 01.07.2019 r. do 15.11.2019 r.

Projekt obejmował:

I. Prace przygotowawcze, w tym:

1. Przygotowanie zaproszeń, plakatów ich rozpropagowanie na terenie Gminy oraz promocję imprezy dożynkowej;

2. Przygotowanie terenu na którym odbędą się uroczystości dożynkowe (działka położona w Szczukwinie przy ul. Glinianej 121 – teren OSP);

3. Zapewnienie oprawy scenicznej uroczystości tj. wypożyczenie sceny, wynajęcie zespołów, firmy organizującej zabawy dla dzieci, toalet przenośnych, firmy ochroniarskiej;

4. Zakup artykułów spożywczych koniecznych do przygotowania potraw przez KGW, papierniczych i przemysłowych niezbędnych do realizacji festynu dożynkowego (m.in. naczynia jednorazowe, stoły do świetlicy wiejskiej, podgrzewacze do potraw itp.);

5. Zakup nagród, dyplomów, przygotowanie regulaminów konkursów;

6. Ustawienie sceny, namiotów krzeseł, ław i stołów, dekoracja sceny oraz terenu gdzie będą odbywały się dożynki, przygotowanie miejsc parkingowych;

7. Przygotowanie poczęstunku przez KGW z terenu Gminy Tuszyn;

II. Realizację przedsięwzięcia, które odbyło się w dniu 01.09.2019 r. na terenie znajdującym się w Szczukwinie przy ul. Glinianej 121 (teren OSP Szczukwin). Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się przemarszem korowodu dożynkowego złożonego z przedstawicieli sołectw znajdujących się na terenie Gminy Tuszyn. Rolnicy przynieśli przygotowane przez siebie wieńce dożynkowe, które podczas uroczystej Mszy Św. zostały poświęcone. Burmistrzowi Miasta Tuszyna oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Tuszynie rolnicy wręczyli chleby dożynkowe, jako dar dla włodarzy Gminy aby sprawiedliwie dzielili go pomiędzy wszystkich mieszkańców. Następnie powitano zaproszonych gości. Odbyły się występy zespołów artystycznych, przeprowadzono liczne konkursy, m.in. na najładniejszy wieniec dożynkowy, konkursy sprawnościowe, wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody. Dzieci korzystały z licznych atrakcji dmuchańce, wata cukrowa, foto lustro. Wszyscy uczestnicy degustowali potrawy przygotowane przez panie z kół gospodyń wiejskich. Uwieńczeniem imprezy była zabawa taneczna do której przygrywał zespół z MOK w Tuszynie.

III. Prace końcowe, w tym:

8. Sprzątanie terenu po zakończonym festynie;

9. Przygotowanie dokumentacji zdjęciowej.

Dzięki uzyskanemu wsparciu finansowemu z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego mieszkańcy Gminy Tuszyn mogli skorzystać z wielu atrakcji podczas uroczystości dożynkowych co przyczyniło się do integracji mieszkańców gminy oraz kultywowania tradycji dożynkowych,
a świetlica wiejska w Szczukwinie pozyskała dodatkowe wyposażenie. Poniżej prezentujemy zdjęcia z realizacji projektu.

Nr 20

Nr 24

Nr 5

Nr 21 1

LOGO 1

Projekt pn.: „Plac zabaw OGNIK”

współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

Dnia 19 czerwca 2019 roku Gmina Tuszyn podpisała z Województwem Łódzkim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Łódzkiego umowę na realizację projektu lokalnego pod nazwą „Plac zabaw OGNIK”.

Gmina Tuszyn otrzymała 10 000,00 złotych w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy w zakresie realizacji w miejscowości Górki Duże projektu lokalnego „Plac zabaw OGNIK ”.

Projekt był realizowany w okresie od 1 lipca 2019 roku do 15 listopada 2019 roku. Całkowita wartość projektu 14 999,81 zł. Wysokość udzielonej dotacji stanowi 66,67% całkowitych kosztów projektu.

Projekt obejmował m.in:

1. Demontaż starego placu zabaw

2. Wyrównanie terenu pod plac zabaw

3. Wykopanie stref bezpieczeństwa pod urządzenia zabawowe

4. Zakup i montaż urządzeń zabawowych

5. Nasypanie piasku w strefy bezpieczeństwa

6. Zakup i montaż nowej furtki

7. Uporządkowanie placu zabaw i zasianie trawy

8. Zakup tabliczki pamiątkowej

9. Wykonanie dokumentacji fotograficznej na płycie CD

Dzięki uzyskanemu wsparciu finansowemu z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego mieszkańcy sołectwa Górki Duże mogą korzystać z nowych urządzeń zabawowych, zlokalizowanych na terenie Szkoły Podstawowej w Górkach Dużych.

Przed inwestycją…

Zdjęcie Nr 1 1

Zdjęcie Nr 2

Po inwestycji…

Zdjęcie Nr 3

Zdjęcie Nr 4

Zdjęcie Nr 5

Zdjęcie Nr 6

LOGO 1

Projekt pn.: „Wspólnymi siłami można więcej”, współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Dnia 19 czerwca 2019 roku Gmina Tuszyn podpisała z Województwem Łódzkim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Łódzkiego umowę na realizację projektu „Wspólnymi siłami można więcej”. Gmina Tuszyn otrzymała 9998,82 złotych w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy w zakresie realizacji w miejscowości Jutroszew projektu lokalnego „Wspólnymi siłami można więcej” . Projekt będzie realizowany w okresie od 1 lipca 2019roku do 15 listopada 2019roku. Całkowita wartość projektu wynosi 29.159,59 zł. Wysokość udzielonej dotacji stanowi 34,29 % całkowitych kosztów projektu.

Projekt obejmuje min:

1. Zakup materiałów niezbędnych do wykonania przęseł ogrodzeniowych.

2. Spawanie przęseł z profila i malowanie.

3. Zakup gotowych materiałów – elementów do ogrodzenia panelowego działki.

4. Zakup cementu i piasku.

5. Demontaż starego ogrodzenia.

6. Wynajęcie koparki w celu wykonania usługi wykopania otworów pod słupki.

7. Budowa ogrodzenia i uporządkowanie terenu.

8. Zakup zmywarko-wyparzarki.

9. Wykonanie tabliczki pamiątkowej.

Zdjęcie Nr 2

Zdjęcie Nr 5

Zdjęcie Nr 7

Zdjęcie Nr 8

Zdjęcie Nr 9

Zdjęcie Nr 11

LOGO Z Wami Zmieniamy Lodzkie

SPORT I REKREACJA TO SUPER INTEGRACJA”

– projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

Dnia 14 czerwca 2018 roku Gmina Tuszyn podpisała z Województwem Łódzkim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Łódzkiego umowę na realizację projektu „Sport i rekreacja to super integracja”.

Całkowita wartość projektu 11 999,69 zł.

Wysokość udzielonej dotacji stanowi 41,67 % całkowitych kosztów projektu.

Termin realizacji projektu od 1 sierpnia 2018 roku do 31 sierpnia 2018 roku.

Projekt obejmuje m.in.

 • promocję projektu (mieszkańcy przygotują plakaty informujące o projekcie, zaproszenia i rozpropagują je na terenie gminy,

 • zakup namiotu, grilla gazowego, termosu do transportu żywności, kotła elektrycznego, krzeseł,

 • przygotowanie terenu pod boisko do piłki siatkowej (prace wykonane przez mieszkańców) – zakup wyposażenia boiska do siatkówki (słupki, siatka, piłka),

 • organizacja zaworów sportowych (prace wykonywane przez mieszkańców),

 • zakup nagród dla uczestników zawodów sportowych,

 • przygotowanie poczęstunku (prace wykonane przez mieszkańców).

Gmina Tuszyn otrzymała z budżetu Województwa Łódzkiego pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 5000,00 zł, przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadan własnych gminy w zakresie realizacji małego projektu lokalnego w miejscowości Szczukwin pod nazwą: „Sport i rekreacja to super integracja”.

W ramach dotacji zakupiono:

 • stoły cateringowe składane białe – 6 sztuk, za łączną kwotę 489,54 zł,

 • krzesła cateringowe czarne – 6 sztuk, za łączną kwotę 547,97 zł,

 • namiot aluminiowy za kwotę 3 625,00 zł,

 • słupki, siatka i piłka do siatkówki za kwotę 1 300,00 zł,

 • grill gazowy za kwotę 2 198,00 zł,

 • termos do transportu żywności z gumową podstawą za kwotę 533,82 zł,

 • kociołek elektryczny za kwotę 232,47 zł.

Celem projektu jest integracja mieszkańców sołectwa Szczukwin z mieszkańcami sąsiednich sołectw poprzez doposażenie świetlicy wiejskiej, placu zabaw oraz organizację pikniku. Ponadto projekt wpłynie na wzmocnienie więzi społeczności lokalnych zamieszkujących sąsiadujące ze sobą sołectwa oraz integracji na płaszczyźnie wielopokoleniowej, a także rozwój kultury fizycznej mieszkańców i podniesienie walorów kulturowych regionu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 E1536832434382 20 21

Informacja na stronę Razem można wiele (2)

Remont ulicy Patok w Żerominie na działkach nr 52 i 90 obręb 20, gmina Tuszyn.

LOGOTYP

Wykonano remont ulicy Patok w Żerominie, na którą zostały przyznane środki z budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzące z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych na zadanie pod nazwą: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w wysokości 65 270,00 zł.

Całkowita wartość zamówienia – 455 487,69 zł brutto.

W tym:

 1. Środki z budżetu Województwa Łódzkiego – 65 270,00 zł

 2. Środki własne – 393 217,69 zł

  Patok Zdjęcie


  Integracja sołectwa Żeromin poprzez doposażenie Świetlicy Wiejskiej oraz organizację pikniku.

  LOGOTYP

  Burmistrz Miasta Tuszyna 29 czerwca br. podpisał umowę dotyczącą udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. Gmina Tuszyn otrzymała 5 000, 00 zł na realizację projektu pn.: Integracja sołectwa Żeromin poprzez doposażenie Świetlicy Wiejskiej oraz organizację pikniku.

  W ramach dotacji zakupiono:

  • grill gazowy za kwotę 1 899,00 zł

  • namiot za kwotę 3 100,00 zł.

   Celem projektu jest wzmocnienie więzi wśród społeczności lokalnej, oraz integracji na płaszczyźnie wielopokoleniowej, a także podniesienie świadomości walorów kulturowych regionu.

   Integracja Sołectw Zdjęcie Nr 2

   Integracja Sołectwa Zdjęcie 1