Projekt pn.: „Wspólnymi siłami można więcej”, współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Dnia 19 czerwca 2019 roku Gmina Tuszyn podpisała z Województwem Łódzkim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Łódzkiego umowę na realizację projektu „Wspólnymi siłami można więcej”. Gmina Tuszyn otrzymała 10.000,00 złotych w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy w zakresie realizacji w miejscowości Jutroszew projektu lokalnego „ można wiele”. Projekt będzie realizowany w okresie od 1 lipca 2019roku do 15 listopada 2019roku. Całkowita wartość projektu wynosi 29.160,12 zł. Wysokość udzielonej dotacji stanowi 34,29 % całkowitych kosztów projektu.

Projekt obejmuje min:

1. Zakup materiałów niezbędnych do wykonania przęseł ogrodzeniowych.

2. Spawanie przęseł z profila i malowanie.

3. Zakup gotowych materiałów – elementów do ogrodzenia panelowego działki.

4. Zakup cementu i piasku.

5. Demontaż starego ogrodzenia.

6. Wynajęcie koparki w celu wykonania usługi wykopania otworów pod słupki.

7. Budowa ogrodzenia i uporządkowanie terenu.

8. Zakup zmywarko-wyparzarki.

9. Wykonanie tabliczki pamiątkowej.

SPORT I REKREACJA TO SUPER INTEGRACJA”

– projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

Dnia 14 czerwca 2018 roku Gmina Tuszyn podpisała z Województwem Łódzkim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Łódzkiego umowę na realizację projektu „Sport i rekreacja to super integracja”.

Całkowita wartość projektu 11 999,69 zł.

Wysokość udzielonej dotacji stanowi 41,67 % całkowitych kosztów projektu.

Termin realizacji projektu od 1 sierpnia 2018 roku do 31 sierpnia 2018 roku.

Projekt obejmuje m.in.

 • promocję projektu (mieszkańcy przygotują plakaty informujące o projekcie, zaproszenia i rozpropagują je na terenie gminy,

 • zakup namiotu, grilla gazowego, termosu do transportu żywności, kotła elektrycznego, krzeseł,

 • przygotowanie terenu pod boisko do piłki siatkowej (prace wykonane przez mieszkańców) – zakup wyposażenia boiska do siatkówki (słupki, siatka, piłka),

 • organizacja zaworów sportowych (prace wykonywane przez mieszkańców),

 • zakup nagród dla uczestników zawodów sportowych,

 • przygotowanie poczęstunku (prace wykonane przez mieszkańców).

Gmina Tuszyn otrzymała z budżetu Województwa Łódzkiego pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 5000,00 zł, przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadan własnych gminy w zakresie realizacji małego projektu lokalnego w miejscowości Szczukwin pod nazwą: „Sport i rekreacja to super integracja”.

W ramach dotacji zakupiono:

 • stoły cateringowe składane białe – 6 sztuk, za łączną kwotę 489,54 zł,

 • krzesła cateringowe czarne – 6 sztuk, za łączną kwotę 547,97 zł,

 • namiot aluminiowy za kwotę 3 625,00 zł,

 • słupki, siatka i piłka do siatkówki za kwotę 1 300,00 zł,

 • grill gazowy za kwotę 2 198,00 zł,

 • termos do transportu żywności z gumową podstawą za kwotę 533,82 zł,

 • kociołek elektryczny za kwotę 232,47 zł.

Celem projektu jest integracja mieszkańców sołectwa Szczukwin z mieszkańcami sąsiednich sołectw poprzez doposażenie świetlicy wiejskiej, placu zabaw oraz organizację pikniku. Ponadto projekt wpłynie na wzmocnienie więzi społeczności lokalnych zamieszkujących sąsiadujące ze sobą sołectwa oraz integracji na płaszczyźnie wielopokoleniowej, a także rozwój kultury fizycznej mieszkańców i podniesienie walorów kulturowych regionu.

Informacja na stronę Razem można wiele (2)

Remont ulicy Patok w Żerominie na działkach nr 52 i 90 obręb 20, gmina Tuszyn.

LOGOTYP

Wykonano remont ulicy Patok w Żerominie, na którą zostały przyznane środki z budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzące z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych na zadanie pod nazwą: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w wysokości 65 270,00 zł.

Całkowita wartość zamówienia – 455 487,69 zł brutto.

W tym:

 1. Środki z budżetu Województwa Łódzkiego – 65 270,00 zł

 2. Środki własne – 393 217,69 zł


  Integracja sołectwa Żeromin poprzez doposażenie Świetlicy Wiejskiej oraz organizację pikniku.

  LOGOTYP

  Burmistrz Miasta Tuszyna 29 czerwca br. podpisał umowę dotyczącą udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. Gmina Tuszyn otrzymała 5 000, 00 zł na realizację projektu pn.: Integracja sołectwa Żeromin poprzez doposażenie Świetlicy Wiejskiej oraz organizację pikniku.

  W ramach dotacji zakupiono:

  • grill gazowy za kwotę 1 899,00 zł

  • namiot za kwotę 3 100,00 zł.

   Celem projektu jest wzmocnienie więzi wśród społeczności lokalnej, oraz integracji na płaszczyźnie wielopokoleniowej, a także podniesienie świadomości walorów kulturowych regionu.

Call Now ButtonUrząd Miasta w Tuszynie