Szanowni Państwo,

W dniach 6-10.07.2017 będziemy mieli zaszczyt gościć artystów z najodleglejszych zakątków świata takich jak Peru, Paragwaj, Meksyk, Kenia oraz z Włoch i Słowacji. Niektórzy z nich przebyli tysiące kilometrów, by zaprezentować bogactwo swojej rodzimej kultury. Przywożą ze sobą barwne stroje i egzotyczne instrumenty.

Jako współorganizator Gmina Pabianice pragnie zaprosić Państwa na koncerty i wydarzenia Festiwalu.

Szczegóły znajdą Państwo w załączniku.(Załącznik PDF)

Jeżeli mają Państwo życzenie poinformowania mieszkańców na swoim terenie o naszym przedsięwzięciu załączam również grafikę do umieszczenia na stronie internetowej.

Z poważaniem,

Magdalena Kardas

Koordynator ds. Promocji

IFF POLKA

tel. 601169227

www.iffpolka.pl

 

 

 

 

 

LGD “BUD-UJ RAZEM” zatrudni Specjalistę ds. projektów

 

Zarząd Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM” ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Specjalista ds. projektów

Wymiar etatu – pełny etat

Zatrudnienie: umowa o pracę

Ilość wakatów: 1

Miejsce wykonywania pracy: Plac Kościuszki 5; 97-225 Ujazd

Wymagania obowiązkowe:

Wykształcenie wyższe, dopuszcza się wykształcenie średnie uwzględniane tylko w przypadku gdy kandydat jeszcze studiuje na kierunku zgodnym z stanowiskiem pracy,

Znajomość problematyki i doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji projektów z udziałem środków UE,

Znajomość aktów prawnych: prawo o stowarzyszeniach, ustawy o organizacji pożytku publicznego i wolontariacie, ustawa o fundacjach, ustaw i rozporządzeń dotyczących PROW,

Umiejętność posługiwania się programami komputerowymi, w tym edytorami tekstów i arkuszami kalkulacyjnymi,

Prawo jazdy kat. B.

Doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji projektów na terenach wiejskich,

Doświadczenie w aplikowaniu o dofinansowanie projektów,

Doświadczenie w pracy w organizacji pozarządowej lub społecznej grupy nieformalnej,

Odporność na stres.

Zakres zadań:

Realizacja bieżącej pracy biura LGD,

Weryfikacja pod względem formalnym i merytorycznym wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020,

Opracowywanie dokumentów związanych z oceną i realizacją wniosków aplikacyjnych,

Analiza wniosków Beneficjentów o dokonanie zmian w projektach,

Przygotowanie umowy o dofinansowanie projektów grantowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020,

Prowadzenie sprawy związanych z odzyskiwaniem kwot i zamknięciem projektów grantowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 oraz przygotowywanie i przekazanie dokumentów do archiwizacji,

Weryfikacja wniosków o płatność składanych przez Beneficjentów działań w ramach „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,

Przygotowanie kontroli Grantobiorcy: przygotowuje, wysyła i gromadzi korespondencję związaną z powiadomieniem o kontroli,

Wykonanie czynności kontrolnych zgodnie z obowiązującymi procedurami,

Opracowanie projektów dokumentów pokontrolnych i przekazanie ich bezpośredniemu przełożonemu,

Sporządzanie wymaganych sprawozdań dotyczących realizacji działań kontrolnych,

Monitorowanie Beneficjentów zgodnie z obowiązującą wewnętrzną procedurą,

Monitorowanie przebiegu wdrażania projektów i osiągniętych wskaźników produktu i rezultatu,

Obsługa potencjalnych Beneficjentów : udzielania informacji beneficjentom nt. możliwości otrzymania dofinansowania oraz obowiązujących przy składaniu wniosków dokumentów, zasad i procedur,

Sporządzanie sprawozdań dla UM,

Obsługa archiwum Stowarzyszenia,

Prowadzenie działań z zakresu monitoringu i ewaluacji określonych w LSR,

 

Kandydat zobowiązany jest złożyć:

– list motywacyjny;

– życiorys – curriculum vitae;

– kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

– kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;

– dokumenty poświadczające staż pracy;

– oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w Lokalnej Grupie Działania „BUD-UJ RAZEM” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922);

Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać w terminie od 13.06.2017 r. do 30.06.2017 r.

na adres:

Stowarzyszenie LGD „BUD-UJ RAZEM”

Plac Kościuszki 5; 97-225 Ujazd

osobiście w Biurze LGD, od pn-pt w godzinach 8:00-16:00

pocztą (decyduje data wpływu do biura) na podany adres

 

Etapy konkursu:

– Złożenie dokumentów przez Kandydatów;

– Rozmowa kwalifikacyjna;

– Ogłoszenie wyników;

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 30 maja br. ogłosił kolejny konkurs, którego efekty ułatwią rodzicom powrót na rynek pracy przed trzecimi urodzinami dziecka. Konieczność opieki nad małym dzieckiem stanowi częstą barierę dla wielu rodziców, a w konsekwencji są jedną z najpowszechniejszych przyczyn odkładania w czasie powrotu do pracy. RPO WŁ na lata 2014-2020 zmierza się z tym problemem proponując wsparcie w ramach Działania X.1Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3. Polega to na możliwości dofinansowania tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie instytucjonalnej (czyli żłobków, klubów dziecięcych i opiekuna dziennego), jak i pozainstytucjonalnej (niania).

Z uwagi na priorytetową realizację zadań związanych z polityką prospołeczną zwracamy się z prośbą o rozpowszechnienie informacji o konkursie. Sam nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie  się  30 czerwca a zakończy się 10 lipca br.

Szczegóły naboru na stronie

http://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/1751-dzialanie-x-1-powrot-na-rynek-pracy-osob-sprawujacych-opieke-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3

 

 

 

23.06.2017 r. Szkoła Podstawowa nr 1 w Tuszynie 10:00-13:00

ZBIÓRKA KRWI

 

 

Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wodzinie Prywatnym

VII PIESZY RAJD 9- 10 CZERWCA 2017

 

Regulamin rajdu

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi  i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny dnia 31 maja 2017 roku ogłosili konkurs nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/17 w ramach:

Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne”

Działania IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”

Poddziałania IX.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne- ZIT”

Treść ogłoszenia

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy instytucje zainteresowane realizacją projektu w ramach konkursu na rozwój placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz usług medyczno-opiekuńczych na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/17 w ramach Poddziałania IX.2.2 ogłoszonego 31 maja br.

Treść informacji

 

 

 

 

WOLNE MIEJSCA W PRZEDSZKOLU

Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Tuszyn !

Z przyjemnością zawiadamiamy, że na naszym terenie powstaje nowa placówka oświatowa -Przedszkole Miejskie Nr 3 w Tuszynie

przy ul. Żeromskiego 31.

Informujemy, że nabór do nowo tworzonego przedszkola

odbędzie się w dniach :od 01 czerwca 2017r. od godz.10:00

do 30 czerwca 2017r. do godz. 10:00

Wnioski o przyjęcie dziecka ww. placówki, prosimy składać w sekretariacie Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Tuszynie w godz.7:30-15:30

 

Serdecznie zapraszamy !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o naborze do PSP

PSP w Koluszkach ogłasza nabór na stanowisko stażysta (strażak) w służbie przygotowawczej
( Stanowisko docelowe : starszy ratownik- kierowca, liczba kandydatów do przyjęcia do służby – 2 osoby, stan na dzień ogłoszenia naboru ) w zmianowym rozkładzie czasu służby ( 24 h/48h)

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać w siedzibie tut. Komendy,
ul. Słowackiego 28, 95-040 Koluszki oraz pod nr tel. 44 725 69 00, 44 714 06 21 i na stronie internetowej: http://koluszki.strazpozarna.pl (zakładka „NABÓR DO PSP”).

Dokumenty należy składać w sekretariacie tut. komendy do dnia 26 maja 2017 r.

 

 

Ruszamy z naborami !

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, iż 25 maja 2017 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” rozpoczyna pierwsze nabory wniosków w nowym okresie programowania PROW 2014-2020.

Ogłoszenia o naborach można znaleźć na naszej stronie www.buduj.eu w zakładce „Nabory”. Ogłoszone nabory dotyczą:

1.Podejmowania działalności gospodarczej (1/2017) – na łączną kwotę 2 000 000 zł,

2.Rozwijania działalności gospodarczej (2/2017) – na łączną kwotę 2 850 000 zł,

3.Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej, (3/2017) – na łączną kwotę 2 047 750 zł.

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych naborów dostępne są w treści ogłoszeń. Na stronie znaleźć można również wszystkie wzory wymaganych dokumentów.

W ramach naborów udzielane jest bezpłatne doradztwo (szczegóły w Regulaminie doradztwa).

 

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z zasadami przyznawania pomocy.

 

STOWARZYSZENIE ZAMEK KAZIMIERZOWSKI CENTRUM KULTURY W INOWŁODZU

 

serdecznie zaprasza do udziału w piątej edycji

Festiwalu Poezji Śpiewanej w Inowłodzu.

 

Festiwal odbywa się w ramach zadania pn. Festiwal Poezji Śpiewanej w Inowłodzu (Edycja V) wraz z koncertem gwiazdy wieczoru, realizowanego na podstawie umowy zawartej między Województwem Łódzkim a Stowarzyszeniem Zamek Kazimierzowski Centrum Kultury w Inowłodzu.

 

Jako organizatorzy tego przedsięwzięcia pragniemy zainteresować wszystkich zamkiem, który stanowi centrum życia kulturalnego nie tylko gminy inowłodzkiej, ale też powiatu
i województwa łódzkiego. Także związkami poety Juliana Tuwima z inowłodzką małą ojczyzną, wspólną Jemu i nam współczesnym.

 

Mamy też nadzieję, że udział w festiwalu da uczestnikom szansę na wypromowanie (przy szerokim patronacie medialnym imprezy) swoich umiejętności i talentów, zapoczątkuje trwałe związki z Inowłodzem i zamkiem, jako że śpiewanie poezji odbywa się tu każdego roku.

 

Przesłuchania półfinalistów zaplanowane zostały na czerwiec br. Laureaci wystąpią
na zamku 25 czerwca 2017 roku.

 

Zarząd Stowarzyszenia Zamkowego

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli podmiotów specjalizujących się w aktywizowaniu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/17 w ramach Poddziałania IX.1.2 ogłoszonego 29 marca br.

Dane dotyczące spotkania
miejsce: siedziba Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, ul. Wólczańska 49, sala konferencyjna w budynku A
termin: 28 kwietnia 2017 r., od godz. 10:00
rejestracja w godz. 9:30 – 10:00

Prosimy o rejestrację na spotkanie za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie www.rpo.wup.lodz.pl/spotkanie-aktywizacja-spoleczno-zawodowa-zit.

Zapraszamy również do zapoznania się z informacjami o konkursie znajdujących się na stronie

Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

Stowarzyszenie LGD „BUD-UJ RAZEM” ponownie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Specjalista ds. projektów.

Izabela Tokarska

Stowarzyszenie  LGD „BUD-UJ RAZEM”

tel. 516 963 991

 

 

 

Informujemy, że dnia 28 kwietnia 2017 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łodzi odbędzie się spotkanie związane z ogłoszonym konkursem nr  RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/17 w ramach Poddziałania IX.1.2 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT”, który skierowany jest do  podmiotów specjalizujących się w aktywizowaniu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Informacje o spotkaniu wraz z formularzem rejestracyjnym zostały zamieszczone na stronie: www.rpo.wup.lodz.pl/spotkanie-aktywizacja-spoleczno-zawodowa-zit

Dane dotyczące spotkania
miejsce: siedziba Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, ul. Wólczańska 49, sala konferencyjna w budynku A
termin: 28 kwietnia 2017 r., od godz. 10:00
rejestracja w godz. 9:30 – 10:00

 

 

 

ZBIÓRKA KRWI

Najbliższa zbiórka krwi odbędzie się 22.04.2017 w Szkole Podstawowej nr 1 w Tuszynie godz. 10-13.

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

Informujemy, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi  i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny dnia 29 marca 2017 roku ogłosili konkurs nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/17 w ramach:

Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne”

Działania IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”

Poddziałania IX.1.2 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT”.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ projektu przewidziany do realizacji w ramach tego konkursu to:

 1. Programy służące aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym za pomocą instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej:
 • instrumenty aktywizacji społecznej ukierunkowane na przywrócenie zdolności do prawidłowego wypełniania ról społecznych, w tym praca socjalna,
 • instrumenty aktywizacji zawodowej ukierunkowane na podniesienie kwalifikacji zawodowych, poszerzenie wiedzy i umiejętności w celu uzyskania lub utrzymania zatrudnienia,
 • instrumenty aktywizacji edukacyjnej ukierunkowane na poszerzenie wiedzy i umiejętności podnoszących kompetencje ogólne, wpływające na status społeczny.

Wsparcie w projekcie powinno być kompleksowe, dostosowane do zdiagnozowanych, indywidualnych potrzeb uczestników, realizowane w oparciu o stworzoną ścieżkę reintegracji i zgodne z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020.

 1. Wsparcie na tworzenie lub funkcjonowanie podmiotów integracji społecznej służące realizacji usług reintegracji społeczno-zawodowej, w tym KIS, CIS, WTZ, ZAZ.

 

Ogólna pula środków na dofinansowanie:

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi  26 523 330,00 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi:

85,00% – projekty jednostek pomocy społecznej (OPS, PCPR),

95,00% – pozostałe projekty.

 

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Podmioty specjalizujące się w aktywizowaniu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

 • instytucje pomocy i integracji społecznej
 • podmioty ekonomii społecznej
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia jst,
 • organizacje pozarządowe
 • kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych
 • przedsiębiorcy.

 

 Grupa docelowa:

W ramach konkursu wsparciem mogą być objęte tylko poniższe grupy docelowe:

Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym osoby bezrobotne dla których zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy został określony trzeci profil pomocy (w odniesieniu do osób sprofilowanych w powiatowych urzędach pracy).

oraz

Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – o ile ich udział jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

 

Termin składania wniosków:

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 2 maja  do 15 maja 2017 roku.

Więcej informacji o konkursie na stronie:

http://www.lom.lodz.pl/project/konkurs-nr-rpld-09-01-02-ip-01-10-00117-ogloszony-w-dniu-29-marca-2017-r-w-ramach-poddzialania-ix-1-2-aktywizacja-spoleczno-zawodowa-osob-zagrozonych-ubostwem-lub-wykluczeniem-spolecznym-zit/

 

Serdecznie zapraszamy do aplikowania!!!

NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY

 

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Tuszyn na lata 2017 – 2025 ANKIETA

 

W dniu 7 kwietnia br. w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Tuszynie odbyły się XL eliminacje wojewódzkie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej  „Młodzież zapobiega pożarom”.

Celem turnieju jest popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy on popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

Organizatorem eliminacji wojewódzkich turnieju był Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Łodzi przy współudziale Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP powiatu łódzkiego wschodniego.

Otwarcia XL eliminacji wojewódzkich Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” dokonał druh Grzegorz Busiakiewicz Prezes Oddziału Miejsko – Gminnego Związku OSP RP w Tuszynie. Głos zabrali także Pan Witold Małecki Burmistrz Miasta Tuszyna, druh Artur Sterna Członek Zarządu Głównego ZOSP RP oraz Pan Grzegorz Płachta Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Tuszynie.

Następnie mł. bryg. Marcin Trojanowski omówił zasady oraz planowany przebieg XL eliminacji wojewódzkich Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej  „Młodzież zapobiega pożarom”.

Eliminacje rozgrywane były w trzech grupach wiekowych – szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne, a łączna liczba uczestników to 66 uczniów reprezentujących wszystkie powiaty z terenu województwa łódzkiego.

Pierwszym etapem turnieju był pisemny test składający się z 30 pytań dla uczniów szkół podstawowych, 35 pytań dla uczniów szkół gimnazjalnych i 40 pytań dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Po 5 pięć osób z każdej grupy wiekowej z najlepszym wynikiem z testu wiedzy zakwalifikowało się do części ustnej turnieju, która polegała na udzieleniu ustnej odpowiedzi na przygotowane przez komisję pytania oraz wykazaniu się wiedzą praktyczną z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Nerwowy dla uczestników czas oczekiwania na sprawdzenie testów wiedzy urozmaicony był występem dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Tuszynie, które wesołymi piosenkami doskonale odstresowywały uczestników. Urozmaiceniem czasu oczekiwania na sprawdzenie testów był także widowiskowy pokaz karate, który wywarł wrażenie szczególnie na najmłodszych uczestnikach turnieju.

Ostatecznie najlepszymi uczestnikami, którzy będą reprezentowali województwo łódzkie na szczeblu centralnym zostali:

w grupie szkół podstawowych:

 1. miejsce – Patrycja Goska – powiat Tomaszów Mazowiecki
 2. miejsce – Robert Kubiak – powiat Łęczyca

w grupie szkół gimnazjalnych:

 1. miejsce – Mateusz Dziedzic – powiat Łódź Wschód
 2. miejsce – Dawid Cybulski – powiat Łęczyca

w grupie szkół ponadgimnazjalnych:

 1. miejsce – Patrycja Sobantka – powiat Pajęczno
 2. miejsce – Joanna Stefańczyk – powiat Tomaszów Mazowiecki

Na zakończenie każdy z uczestników otrzymał dyplom i upominki, a zwycięzcy atrakcyjne nagrody ufundowane przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Łodzi.

Nagrody wręczyli Prezes OW ZOSP RP woj. łódzkiego Druh Jan Ryś, członek Prezydium ZG ZOSP RP Druh Ryszard Szmaja, członek Prezydium ZG ZOSP RP Druh Adam Nowak, Burmistrz Miasta Tuszyna Witold Małecki, Zastępca Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi bryg. Grzegorz Janowski.

 

 

 

 

 

ZEZNANIA PODATKU DOCHODOWEGO (PIT) ZA 2016 ROK BEDA PRZYJMOWANE W DNIU 23 marca 2017 roku (czwartek) – W godz. 9.00-15.00 przez Pracownika Urzedu Skarbowego Łódź-Widzew (Sala Konferencyjna), będą również wydawane druki PIT -6w, Pracownik US będzie udzielał porad oraz sprawdzal składane PIT-y

 

 

 

Zapraszamy osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, przedstawicieli JST oraz przedsiębiorców zainteresowanych tematem dotacji z Funduszy Europejskich na bezpłatne konsultacje indywidualne w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego (MPI).

W trakcie dyżuru będzie można dowiedzieć się na co aktualnie można pozyskać wsparcie z funduszy europejskich i jakie są warunki jego otrzymania, czy planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do wsparcia z funduszy europejskich, jakie są zasady ubiegania się o dotację. Pracownicy MPI przedstawią także ofertę pożyczek i poręczeń finansowanych z funduszy unijnych dostępnych na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej, a także kierunki wsparcia w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020 dla podmiotów gospodarczych, JST oraz III sektora. Wskażą, do jakiej instytucji należy się zwrócić w przypadku ubiegania się o środki.

Dyżur w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego pełnić będą specjaliści Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Brzezinach.

Z usług w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego mogą skorzystać wszyscy zainteresowani tematem funduszy europejskich. W szczególności zapraszamy osoby fizyczne planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz przedsiębiorców.

Mobilny Punkt Informacyjny będzie funkcjonował w dniu 6 kwietnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rzgowieplac 500 – lecia 22 w sali posiedzeń Rady Miejskiej – pokój 36 na 1 piętrze, w godzinach : 12:00 – 14:30.

Konsultacje są bezpłatne. Zapraszamy do udziału!

 

 

 

W związku z kolejną edycja konkursu RegioStars na najlepsze projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej!
Celem konkursu jest prezentacja dobrych praktyk, wyróżnienie oryginalnych i innowacyjnych projektów, które będą inspiracją dla pozostałych regionów UE.
W 2017 r. roku nagrody będą przyznawane w pięciu kategoriach:

Smart Specialisation for SME innovation (Inteligentne specjalizacje dla innowacyjności MŚP),Energy Union: Climate action (Unia Energetyczna: działania w dziedzinie klimatu),Women Empowerment and Active Participation (Równouprawnienie kobiet i ich aktywny udział w życiu publicznym)Education and training (Edukacja i szkolenia),CityStars: Cities in Digital Transition (Gwiazdy wśród miast. Miasta w cyfrowej transformacji).

Aby wziąć udział w konkursie, należy do 10 kwietnia br. przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy, znajdujący się na stronie internetowej Organizatora.

http://www.rpo.lodzkie.pl/slider/item/1528-regiostars
Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie!

 

Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich – spotkanie informacyjne w Łodzi
Ministerstwo Rozwoju zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym  dotyczącym wsparcia firm w realizacji innowacyjnych projektów.

Wydarzenie odbędzie się 23 marca 2017 roku o godzinie 11:30 w BioNanoParku w
Łodzi (ul. Dubois 114/116).

W trakcie spotkania poznają Państwo:

kompleksową ofertę wsparcia z Programu Inteligentny Rozwój dla innowacyjnych inwestycji na każdym etapie rozwoju firmy: od startupu, przez działalność badawczo-rozwojową, przygotowanie do wdrożenia, inwestycje produktowe, na działaniach powdrożeniowych kończąc, inne formy wsparcia dla innowacyjnych firm m.in. z programów regionalnych, korzyści płynące z innowacyjnego podejścia do biznesu oraz możliwe formy zawiązywania partnerstw pomiędzy biznesem a nauką.

Po części prezentacyjnej zapraszamy na konsultacje indywidualne z ekspertami
z instytucji, które na co dzień wdrażają Fundusze Europejskie.

Spotkanie jest organizowane we współpracy m.in. z: Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, PFR Ventures, Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego,  Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Krajowym Punktem Kontaktowym  ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej.

Formularz rejestracyjny oraz więcej informacji o spotkaniu znajdą Państwo pod linkiem: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/firma-lodz

Z uwagi na to, że liczba miejsc jest ograniczona, o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt e-mail: spotkaniaregionalne@mr.gov.pl

 

 

 

 

 

 

Informujemy o planowanych w roku 2017 terminach naborów wniosków o
dofinansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych  w trybie konkursowym w
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i  Środowisko 2014-2020.
Szczegóły znajdziecie Państwo pod adresem internetowym:

http://www.lom.lodz.pl/informacja-o-planowanych-konkursach-w-ramach-pois-2014-2020/

Ponadto, informujemy o ogłoszonych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
konkursach w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014-2020, Oś priorytetowa I „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”,
działanie 1.5 – „Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu” oraz poddziałanie
1.6.2 – „Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej
kogeneracji”.

Więcej szczegółów dotyczących naborów projektów znajduje się na stronie
internetowej:

http://www.lom.lodz.pl/informacja-o-ogloszonych-konkursach-w-ramach-pois-2014-2020-sieci-cieplownicze/

 

 

 

 

 

LIST GRATULACYJNY PANA BURMISTRZA DO PANI HALINY MODZELEWSKIEJ W ZWIĄZKU Z PRZEJŚCIEM NA EMERYTURĘ

POBIERZ PLIK

LIST GRATULACYJNY PANA BURMISTRZA DO PANI TERESY ROKSELI W ZWIĄZKU Z PRZEJŚCIEM NA EMERYTURĘ

POBIERZ PLIK

 

Programy Priorytetowe WFOŚiGW dla osób fizycznych

PLIK DO POBRANIA

KONFERENCJA

„ WPŁYW ROZWIĄZAŃ DROGOWYCH NA DRODZE KRAJOWEJ

NA ROZWÓJ MIASTA I GMINY TUSZYN ORAZ REGIONU „

 

Konferencja poświęcona w szczególności zamierzeniu inwestycyjnemu polegającemu na realizacji skrzyżowania z ruchem okrężnym na drodze krajowej nr 1 na odcinku od km 375+900 do km 376+100 w miejscowości Głuchów przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi wraz z finansowaniem przez Skarb Państwa.

W konferencji wzięli udział m.in.: Pani Joanna Kopcińska Poseł na Sejm RP, Pani Alicja Kaczorowska Poseł na Sejm RP, Pan Waldemar Buda Poseł na Sejm RP, Pan Piotr Polak Poseł na Sejm RP, Pan Piotr Cieplucha Doradca Wojewody Łódzkiego prof. Zbigniewa Rau, Pan Andrzej Opala Starosta Powiatu Łódzkiego Wschodniego, Pan Maciej Tomaszewski Dyrektor Oddziału GDDKiA w Łodzi, Pan Marek Cieślak Wiceprezes Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny, Radni Powiatu Łódzkiego Wschodniego, Pan Krzysztof Jędrzejczak Zastępca Wójta Gminy Moszczenica, Pan Andrzej Małecki Przewodniczący Rady Miejskiej w Tuszynie wraz z Radnymi, Pani Teresa Brzozowska Przedstawiciel Biura Planowania Przestrzennego oraz Pan Marcin Kasner Przedstawiciel firmy Goodman. Organizatorem Konferencji był Pan Witold Małecki Burmistrz Miasta Tuszyna. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu ww. Parlamentarzystów, Pana Jerzego Szmita Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, Pana prof. Zbigniewa Rau Wojewody Łódzkiego, Pana Andrzeja Opali Starosty Powiatu Łódzkiego Wschodniego, Pana Marka Cieślaka Wiceprezesa Stowarzyszenia ŁOM, Pana Sylwestra Golusa Radnego Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz staraniom Pana Witolda Małeckiego Burmistrza Miasta Tuszyna prawdopodobnie nie doszło by do realizacji tego przedsięwzięcia inwestycyjnego.

 

Krótka historia nt. Węzła „ Tuszyn”

Niedawno oddana do użytku autostrada A1 usprawniła komunikację zarówno lokalną, jak i na dużym obszarze kraju. Stworzyła możliwość rozwoju gospodarczego przyległego do węzła „Tuszyn” obszaru, jak i całego makroregionu, ale jedynie w oparciu o zapewnienie dostępności dróg lokalnych obsługujących tereny inwestycyjne do głównych dróg krajowych. Węzeł „Tuszyn” na skrzyżowaniu dwóch głównych arterii komunikacyjnych projektowo został wadliwie wykonany. Rozwiązanie węzła autostradowego uwzględnia jedynie charakter tranzytowy, interes użytkowników autostrady i dróg krajowych nr 1 i nr 91, ignorując potrzeby komunikacji lokalnej. Brakuje m.in. łącznicy obsługującej relację prawoskrętną od strony Katowic na Srock, lewoskrętną od strony Łodzi w kierunku północnym na Stryków, jak i lewoskrętną ze Srocka w kierunku południowym na Katowice. Brak tych podstawowych relacji stał się barierą negocjacyjną w lokalizacji przedsięwzięć na omawianym obszarze.

Wielokrotne nasze wystąpienia w pismach i spotkania w Ministerstwie Infrastruktury, pisma Wojewody Łódzkiego, Zarządu Województwa Łódzkiego, Prezydenta Miasta Łodzi, Stowarzyszenia Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego, Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Komendy Wojewódzkiej Policji, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, posłów i senatorów na sejm kierowane na ręce Ministra Infrastruktury, spowodowały w konsekwencji podjęcie decyzji, że węzeł „Tuszyn” powinien posiadać pełne relacje zjazdowe i opracowana została jedynie koncepcja takiego węzła. Węzeł zrealizowano niestety bez pełnych relacji zjazdowych, ale w taki sposób, aby możliwa była jego rozbudowa w następnym etapie, bez konieczności przebudowy. Odcinek autostrady A-1 oddany został w 2016 r. z dobudowanym w ostatnim momencie „prawoskrętem” o relacji Gdańsk-Łódź.

Władze gminy przystąpiły do wykonania drogi gminnej wzdłuż drogi krajowej nr 1 dla obsługi terenów inwestycyjnych przywęzłowych pomiędzy drogą krajową nr1 a autostradą A1. Zadanie takie wymagało jednocześnie przebudowy skrzyżowania trójwlotowego na czterowlotowe wzdłuż drogi krajowej nr 1 w miejscowości Głuchów. Władze Gminy wystąpiły do GDDKiA z koncepcją skrzyżowania typu rondo dla wykorzystania jednocześnie możliwości zawracania na takim skrzyżowaniu w celu zniwelowania braku relacji lewoskrętu na węźle „Tuszyn” z Piotrkowa w kierunku południowym na Katowice. Podobnie w celu zniwelowania braku relacji lewoskrętu na węźle „Tuszyn” z Łodzi w kierunku północnym na Stryków konsekwentnie będzie wymagana realizacja ronda w okolicach Srocka na drodze krajowej nr 91 w obrębie gminy Moszczenica. To drugie rondo stworzy dogodną dostępność komunikacyjną do terenów inwestycyjnych obu gmin Tuszyn i Moszczenica po wschodniej stronie węzła „Tuszyn”. W konsekwencji po realizacji obu założeń komunikacyjnych tereny inwestycyjne wokół węzła „Tuszyn” mogą stać się równie atrakcyjne jak tereny logistyczne np. Gminy Stryków, a docelowo stać się jednym z kolejnych ważnych regionów kraju wzbogaconego w usługi tego typu.

Gmina Tuszyn zaangażowała spore fundusze w rozwój naszego regionu. Wykonano dwa kolejne studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania w latach 2011 i 2016. Dla terenów przywęzłowych przygotowane zostały nowe koncepcje zagospodarowania, regulacje stanów prawnych, koncepcja odwodnienia terenu i dwa plany zagospodarowania Głuchów I i Głuchów II. Dla planowanych obiektów magazynowo-produkcyjno-logistycznych Gmina zaangażowała się w projekty infrastruktury technicznej. Dla płynności komunikacyjnej tych terenów zaangażowane zostały kolejne potężne fundusze gminne w realizację dróg wewnętrznych i drogi serwisowej wzdłuż drogi krajowej Nr1 dla obsługi przyszłych inwestycji w ramach zadania budżetowego Gminy Tuszyn pod nazwą ŁOM – Budowa infrastruktury transportu publicznego ( Łódź – Rzgów – Tuszyn ).

Po długotrwałych staraniach Gminy Tuszyn, a jednocześnie przychylności łódzkiego oddziału GDDKiA, weszła w życie decyzja o realizacji skrzyżowania typu rondo na drodze krajowej nr 1 na odcinku od km 375+900 do km 376+100 w miejscowości Głuchów. W chwili obecnej taki obiekt budowlany jak planowane rondo stanie się niezbędnym elementem usprawniającym ruch komunikacyjny w obszarze całej aglomeracji łódzkiej, w szczególności ruch lokalny. Zastępczo pełnić będzie rolę brakującej łącznicy węzła “Tuszyn” w relacji lewoskrętu z Piotrkowa w kierunku południowym na Katowice. Ten niezbędny element komunikacyjny w postaci ronda na omawianym odcinku drogi krajowej przyczyni się nie tylko do udrożnienia ruchu, ale do dostępności do przywęzłowych terenów inwestycyjnych. Przebudowa skrzyżowania trójwlotowego na czterowlotowe o ruchu okrężnym da jednocześnie szansę istotnego zwiększenia bezpieczeństwa ruchu w tym rejonie. Dzięki trafnej decyzji realizacji ronda w Głuchowie otwiera się realność zapełnienia blisko 500 hektarów terenów przywęzłowych inwestycjami, w większości logistycznymi, a tym samym do istotnego rozwoju aglomeracji łódzkiej.