Kluby Sportowe

1. Miejski Klub Sportowy „ Jagiellonia – Oldboy-e Tuszyn”

Siedziba: Tuszyn, ul. Poniatowskiego 13

Cele działania klubu:

– planowanie i organizowanie życia sportowego dla byłych, czynnie uprawiających sport zawodników, którzy ukończyli karierę sportową;

– kultywowanie tradycji sportowych na terenie Miasta i Gminy Tuszyn;

– uczestniczenie w imprezach sportowych ujętych w planach Polskich związków sportowych

– organizowanie szkoleń sportowych;

– organizowanie zawodów i imprez sportowych;

– współpraca z innymi stowarzyszeniami w zakresie popularyzacji sportu wśród dzieci i młodzieży.

2. Klub Sportowy „FENIX TEAM”

Siedziba/ adres: 95 – 080 Tuszyn, ul. Sienkiewicza 16/9

Cele działania:

– programowanie i organizowanie życia sportowego wszystkich uczestników KS „Fenix Team” w oparciu o udział własny członków oraz pomoc organizacyjną i materialną sponsorów;

– uczestniczenie w różnych przejawach i formach życia sportowego organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim;

– programowanie i organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem dyscypliny sportowej – Strong-Men;

– podejmowanie działań dla zapewnienia rozwoju psychofizycznego, wychowania, doskonalenia uzdolnień i sprawności, zachowania zdrowia człowieka, w tym w szczególności dzieci i młodzieży oraz krzewienie wiedzy i utrwalania zwyczajów w tym zakresie;

– planowanie i organizowanie życia sportowego członków Klubu w oparciu możliwości obiektowe i sprzętowe;

– uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych przez Klub oraz członków regionalnych i ogólnokrajowych związków sportowych;

– organizowanie zajęć sportowych w celu wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej i umysłowej członków Klubu, a także w celu zapobiegania patologiom społecznym;

– realizacja zadań z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;

– organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego dla dorosłych i młodzieży;

– kształtowanie pozytywnych wzorców osobowości o wysokich wartościach moralnych;

– realizacja zadań sportowych jako programu wychowawczego dla młodzieży we współpracy z „Miejskim Klubem Sportowym 2000 Tuszyn”.

3. Miejski Klub Sportowy JAGIELLONIA Tuszyn

Herb Jagiellonia
Nazwa skrócona: MKS JAGIELLONIA Tuszyn
Siedziba klubu: 95-080 Tuszyn, ul. Poniatowskiego 13

Zarząd klubu:
Prezes Rzadkowski Robert
Wice Prezes Kosmala Adam, Znojek Piotr
Sekretarz Leszczyński Przemysław
Skarbnik Znojek Marcin
Członkowie Fister Jarosław, Smakowski Tomasz, Smykacz Tomasz, Wnorowski Grzegorz

Zakres działalności klubu:
– organizowanie działalności sportowej na terenie Gminy Tuszyn,
– prowadzenie różnych form szkolenia sportowego i tworzenie warunków dla rozwoju piłki nożnej i innych dyscyplin sportowych w Gminie Tuszyn,
– kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości w środowisku dzieci, młodzieży i dorosłych, jak również tworzenie dogodnych warunków w tym zakresie,
– budowę, modernizację i właściwe utrzymanie obiektów sportowych oraz urządzeń towarzyszących,
– prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych wśród dzieci i młodzieży,
– integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich i nauczycielskich na terenie swego działania,
– organizowanie meczy, obozów, zawodów sportowych i uczestnictwo w rozgrywkach: lokalnych, krajowych i międzynarodowych, ujętych w planach Polskich Związków Sportowych,
– propagowanie osiągnięć sportowych członków Klubu.

Dane kontaktowe:
klub@jagielloniatuszyn.pl
jagielloniatuszyn@gmail.com

https://jagielloniatuszyn.pl

4. Stowarzyszenie Sportowe „HETMAN”

Siedziba/ adres: Tuszyn, ul. Parkowa 3

Cele działalności:

– rozwój wybranych dyscyplin sportu oraz stałe podnoszenie ich poziomu sportowego;

– czynny udział w życiu kulturalnym, gospodarczym i społeczno-politycznym.

5. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy

przy Szkole Podstawowej w Wodzinie Prywatnym

Siedziba/ adres: Wodzin Prywatny, ul. Szkolna 1

Cele działalności:

– rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej;

– kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży szkolnej;

– integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich i nauczycielskich na terenie swojego działania.

6. Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Tuszyn”

Siedziba/ adres: 95 – 080 Tuszyn, ul. Poniatowskiego 13

Cele działalności:

– planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz pomoc organizacyjno – materialną rodziców i sympatyków Klubu;

– angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych;

– uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim;

– organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej;

– organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych;

– organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego;

– kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych;

– organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży (organizacja obozów sportowych letnich i zimowych).