Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 180/2019
Burmistrza Miasta Tuszyna
z dnia 25.10.2019  r.

Regulamin obejmowania wydarzeń patronatem Burmistrza Miasta Tuszyna

Patronat Burmistrza Miasta Tuszyna jest wyrazem wyróżnienia, podkreślającego szczególny charakter wydarzenia i jego rangę społeczną, kulturową i promocyjną dla dobra wspólnoty samorządowej Gminy Tuszyn. Patronat przyznawany jest wydarzeniom o charakterze lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym, których realizacja przyczyni się do promocji Gminy Tuszyn i tworzenia jej pozytywnego wizerunku.

Rozdział 1.

Zasady obejmowania wydarzeń patronatem Burmistrza Miasta Tuszyna

§ 1.

1. Regulamin określa ogólne zasady objęcia patronatem przez Burmistrza Miasta Tuszyna, zwanego dalej „Patronatem”, organizowanych wydarzeń, w szczególności: kulturalnych, sportowych, edukacyjnych, turystycznych oraz organizacji turniejów, zawodów, wyścigów, konkursów, festynów, rajdów, gali, jubileuszów organizacji, akcji charytatywnych czy wydawaniem publikacji.

2. Ilekroć w regulaminie są używane poniższe określenia, należy przez nie rozumieć:

1) patronat – patrona Burmistrza Miasta Tuszyna;

2) regulamin – regulamin obejmowania wydarzeń patronatem Burmistrza Miasta Tuszyna;

3) wydarzenie – przedsięwzięcie, impreza lub działanie np. uroczystość, koncert, zawody

sportowe, publikacja itp, którego dotyczy wniosek;

4) Organizator – osoba prawna lub fizyczna, która odpowiada za organizację wydarzenia,

którego dotyczy wniosek;

5) wniosek – wniosek o objęcie wydarzenia patronatem Burmistrza Miasta Tuszyna, którego

formularz stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu;

6) sprawozdanie – sprawozdanie z przebiegu wydarzenia objętego patronatem, którego

formularz stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

§ 2.

1. Objęcie wydarzenia patronatem jest wyróżnieniem honorowym, podkreślającym szczególny

charakter działań dla promocji, rozwoju i funkcjonowania Gminy Tuszyn.

2. Patronat obejmowany jest nad wydarzeniami, które posiadają zasięg lokalny, regionalny,

ogólnopolski lub międzynarodowy, które wzbogacają życie społeczne Gminy Tuszyn, mają

istotne znaczenie dla mieszkańców, służą propagowaniu godnych poparcia idei lub

przyczyniają się do promocji i kształtowania pozytywnego wizerunku Gminy Tuszyn.

3. Wraz ze składaniem wniosku o patronat w uzasadnionych przypadkach Organizator może

wnioskować dodatkowo o wsparcie finansowe lub organizacyjne w celu przeprowadzenia

wydarzenia.

4. Objęcie wydarzenia patronatem nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub

organizacyjnego ze strony Urzędu Miasta w Tuszynie dla Organizatora.

5. Objęcie patronatem może być uzasadnieniem do wydatkowania środków własnych Gminy

Tuszyn na realizację zadań własnych Gminy Tuszyn, w ramach realizowanych wydarzeń, w

szczególności na ufundowanie nagród rzeczowych: dyplomów, statuetek, pucharów, wykonania

gadżetów promocyjnych, promocję wydarzenia ( np. produkcję zaproszeń czy materiałów

reklamowych itp.)

6. Środki finansowe w ramach przyznanych patronatów wydatkowane są zgodnie z

obowiązującymi przepisami prawa, w tym obowiązującym w Urzędzie Miasta w Tuszynie

Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w

złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

7. Organizator nie jest upoważniony do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Gminy

Tuszyn.

8. Zobowiązania finansowe zaciągnięte samodzielnie przez Organizatora nie będą pokrywane ze

środków finansowych Gminy Tuszyn.

9. Patronat ma charakter uznaniowy. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem

patronatu.

Rozdział 2.

Procedura obejmowania wydarzenia patronatem

§ 3.

1. O objęcie wydarzenia patronatem występuje Organizator, składając pisemny wniosek do

Burmistrza Miasta Tuszyna.

2. Formularz wniosku, o którym mowa w ust.1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3. Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu nie może być modyfikowany w zakresie elementów

wymaganych wzorem. Może być dostosowywany do ilości tekstu niezbędnego w celu prawidłowego

przygotowania informacji tj. zwiększenie ilości wierszy. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się złożenie wniosku pisemnie, z pominięciem załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu.

4. Organizator wypełniając wniosek zobowiązany jest przedstawić w szczególności:

1) cel wydarzenia;

2) szczegółowy program wydarzenia;

3) informację o Organizatorze;

4) listę współorganizatorów, partnerów, patronów, sponsorów, lub listy innych osób prawnych,

których nazwy lub loga będą publikowane w związku z wydarzeniem.

5. Organizator składając wniosek o patronat zapewnia, że w związku z wydarzeniem nie będą

prowadzone żadne działania o charakterze politycznym, promocyjnym konkretnych produktów,

usług, firm w takiej formie, która mogłaby sugerować poparcie Burmistrza Miasta Tuszyna lub

Urzędu Miasta w Tuszynie.

6. Złożenie wniosku o objęcie patronatem oznacza akceptację niniejszego Regulaminu przez

Organizatora.

7. Wniosek o objęcie wydarzenia patronatem należy przesłać lub dostarczyć na adres: Urząd

Miasta w Tuszynie, ul. Piotrkowska 2/4, 95-080 Tuszyn.

8. Wniosek o objęcie wydarzenia patronatem należy złożyć na 21 dni przed jego planowanym

terminem.

9. Wnioski złożone po terminie określonym w ust. 8 mogą zostać rozpatrzone wyłącznie w

szczególnie uzasadnionych przypadkach.

§ 4.

1. Organizator wydarzenia zostaje powiadomiony pisemnie lub pocztą elektroniczną o

przyznaniu lub odmowie przyznania Patronatu nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed

terminem organizacji wydarzenia, z zastrzeżeniem sytuacji, kiedy będzie miał zastosowanie § 3 ust.9.

2. Organizator wydarzenia może posługiwać się informacją o objęciu wydarzenia

patronatem, dopiero po otrzymaniu informacji o pozytywnej decyzji Burmistrza Miasta Tuszyna.

3. Zmiana terminu wydarzenia objętego Patronatem, wymaga pisemnej informacji wraz z

uzasadnieniem, przesłanej niezwłocznie pocztą elektroniczną na adres: promocja@tuszyn.info.pl

lub faksem: 42 6143 069 w. 37.

§ 5.

1. Składane wnioski będą rozpatrywane przez Burmistrza Miasta Tuszyna.

2. Burmistrz Miasta Tuszyna może odmówić dalszego rozpatrywania wniosku ze względu na

niespełnienie przez Organizatora wymogów proceduralnych określonych niniejszym regulaminem.

3. Burmistrz Miasta Tuszyna rozpatrując wniosek, może zwrócić się do Organizatora o przekazanie

dodatkowych informacji lub udzielenie wyjaśnień, a także przedstawić Organizatorowi warunki, po

spełnieniu których możliwe byłoby objęcie wydarzenia patronatem.

4. Zasady współpracy są ustalane indywidualnie dla każdej ze stron w formie pisemnej.

5. Wydarzenie objęte patronatem jest organizowane przez podmiot wnioskujący, wobec czego

Burmistrz Miasta Tuszyna nie ponosi odpowiedzialności za jego organizację.

§ 6.

1. O objęciu (odmowie objęcia) wydarzenia patronatem Organizator powiadamiany jest w

formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w szczególnych przypadkach

dopuszczalne jest powiadomienie telefoniczne.

2. Odmowa objęcia wydarzenia patronatem Burmistrza Miasta Tuszyna jest ostateczna.

Wnioskodawcy nie przysługuje tryb odwoławczy.

Rozdział 3.

Obowiązki Organizatora wynikające z objęcia wydarzenia patronatem

§ 7.

Objęcie wydarzenia patronatem zobowiązuje Organizatora do:

1) informowania mediów oraz uczestników wydarzenia o fakcie objęcia wydarzenia patronatem,

2) umieszczenia znaków graficznych i gadżetów reklamowych Gminy Tuszyn dostarczonych lub

przesłanych Organizatorowi przez pracownika Urzędu Miasta w Tuszynie we wszystkich materiałach

promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych na zaproszeniach oraz podczas wydarzenia,

3) przedstawienia wskazanemu do kontaktu pracownikowi Urzędu Miasta w Tuszynie, materiałów

graficznych z zamieszczoną informacją o patronacie, przed ich rozpowszechnieniem,

4) złożenia sprawozdania z przebiegu wydarzenia, którego formularz stanowi załącznik nr 2 do

niniejszego regulaminu,

5) sprawozdanie z przebiegu wydarzenia Organizator zobowiązany jest dostarczyć do Urzędu Miasta

w Tuszynie lub przesłać na adres e-mail: promocja@tuszyn.info.pl , w ciągu 14 dni roboczych od

zakończenia wydarzenia.

Rozdział 4.

Przepisy końcowe

§ 8.

1. Niewywiązanie się organizatora z zobowiązań zawartych w § 7 stanowi podstawę do odmowy

objęcia patronatem kolejnego wydarzenia.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Burmistrz Miasta Tuszyna może cofnąć przyznany

patronat.

3. O cofnięciu patronatu Organizator jest informowany niezwłocznie w formie pisemnej,

telefonicznej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4. Cofnięcie patronatu nakłada na Organizatora obowiązek bezzwłocznej rezygnacji z używania

przyznanego wyróżnienia.

Burmistrz Miasta Tuszyna

Witold Małecki