Kwoty Inwestycje 2019 2024

ZAKOŃCZYŁA SIĘ ROZBUDOWA ULICY ZIELONKA W GÓRKACH DUŻYCH

Zielonka 1

Rozbudowa ul. Zielonka w Górkach Dużych to I etap zadania pn. Rozbudowa ul. Zielonka w Górkach Dużych gm. Tuszyn oraz przebudowa ul. Zielonej w Wodzinie Prywatnym gm. Tuszyn. Dokonano odbioru końcowego zadania dot. rozbudowy ul. Zielonka w Górkach Dużych, zrealizowanego przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, za wynagrodzeniem w kwocie 1.679.280,03 zł brutto.

Zadanie współfinansowane było ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dofinansowanie wyniosło 63,63 % kosztów kwalifikowalnych. Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 959.890,00 zł.

Zielonka Tablica
Zielonka 4

WYMIANA OGRODZENIA ORAZ WYKONANIE NASADZEŃ PRZY BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KRUSZOWIE, GMINA TUSZYN, MODERNIZACJA PODŁOGI ORAZ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W POMIESZCZENIACH ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZCZUKWINIE, GMINA TUSZYN

W dniu 7 grudnia 2022 roku została zawarta umowa pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Tuszyn, w ramach której Gmina Tuszyn otrzyma dofinansowanie na wymianę ogrodzenia oraz wykonanie nasadzeń przy budynku świetlicy wiejskiej w Kruszowie oraz modernizację podłogi wraz z modernizacją centralnego ogrzewania w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej w Szczukwinie. Inwestycja realizowana jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umowa przewiduje dofinansowanie na kwotę 57 450,00 zł. Celem przedmiotowej operacji jest: podniesienie jakości życia mieszkańców Gminy Tuszyn, poprawa atrakcyjności oraz potencjału kulturalno-wypoczynkowego świetlic wiejskich w Kruszowie oraz Szczukwinie, gm. Tuszyn, zwiększenie świadomości integracji społecznej oraz tożsamości kulturalnej lokalnej społeczności.

PLAKAT

IMG 7943
IMG 7945
IMG 7946
IMG 8706
IMG 8709
IMG 8712
IMG 8713
IMG 8722
IMG 8723

Unia Prow

Budowa i przebudowa targowiska przy ul. Zwierzyńskiego w Tuszynie w ramach projektu „Mój rynek” współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach operacji typu “Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” poddziałanie “Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” .W ramach przedmiotowej inwestycji w wykonano m.in: remont toalet, budowę wiat handlowych, budowę ciągów pieszych i jezdnych, budowę nowych parkingów. Całkowita wartość zadania: 890.928,05 zł. Dofinansowanie na zadanie z PROW na lata 2014-2020 – 63,63% kosztów kwalifikowalnych, tj. 465 669,00 zł

2 Rynek

Prow Kanalizacja ściekowa

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Wschodniej, Sadowej i Kwiatowej w Tuszynku Majorackim, oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w Rydzynkach.

W dniu 24 lipca 2017 roku została zawarta umowa pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego a Gminą Tuszyn w ramach której Gmina Tuszyn otrzyma dofinansowanie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Tuszynku Majorackim, oraz rozbudowę stacji uzdatniania wody w Rydzynkach, pieniądze pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Umowa przewiduje dofinansowanie na kwotę 1 483 570,00 zł. Pomoc będzie przekazana w dwóch transzach:

– pierwsza transza w wysokości 599 348,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej na ulicy Wschodniej, Sadowej i Kwiatowej w Tuszynku Majorackim,

– druga transza w wysokości 884 222,00 zł na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Rydzynkach.


PROW Place zabaw

Budowa placu zabaw w Rydzynkach i Szczukwinie, gmina Tuszyn

W dniu 22 stycznia 2018 r. w obecności marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia odbyło się uroczyste podpisanie umów przez Beneficjentów Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM”.

W ramach umowy podpisanej przez Burmistrza Miasta Tuszyna Witolda Małeckiego powstaną dwa place zabaw w Szczukwinie i Rydzynkach, Gmina Tuszyn pozyskała środki w wysokości 81 041,00 zł. Celem operacji jest rozwój infrastruktury rekreacyjnej oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania, która zwiększy więź społeczności lokalnej z miejscem zamieszkania, poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Rydzynki i Szczukwin.

13 sierpnia b.r. odebrano protokołem odbioru końcowego i przekazano do eksploatacji zadanie inwestycyjne polegające na budowie i wyposażeniu placu zabaw w Szczukwinie, ww. zadanie jest pierwszym etapem operacji współfinansowanej w ramach umowy o przyznanie pomocy na realizację operacji pn.: „Budowa placu zabaw w Rydzynkach i Szczukwinie, gmina Tuszyn” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Całkowita wartość zadania – 60 005,64 zł

Kwota dofinansowania – 41 464,00 zł

Plac Zabaw Szczukwin 1 Plac Zabaw Szczukwin 2 Plac Zabaw Szczukwin 3 Plac Zabaw Szczukwin 4 Plac Zabaw Szczukwin 5 Plac Zabaw Szczukwin 6 Plac Zabaw Szczukwin 7 Plac Zabaw Szczukwin 8 Plac Zabaw Szczukwin 9 Plac Zabaw Szczukwin 10 Plac Zabaw Szczukwin 11 Plac Zabaw Szczukwin 12 Plac Zabaw Szczukwin 13 Plac Zabaw Szczukwin 14 Plac Zabaw Szczukwin 15 E1536654322476 Plac Zabaw Szczukwin 16 Plac Zabaw Szczukwin 17


„Budowa i wyposażenie placu zabaw w Rydzynkach”

Zadanie współfinansowane w ramach umowy o przyznanie pomocy na realizację operacji pn.: „Budowa placu zabaw w Rydzynkach i Szczukwinie, gmina Tuszyn” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach zadania na działce nr ewid 193/3 w miejscowości Rydzynki przygotowano teren oraz wyposażono w urządzenia zabawowe (urządzenie wielofunkcyjne, urządzenie kołyszące na sprężynie, huśtawka wahadłowa podwójna, karuzela tarczowa z siedziskami, urządzenie sprawnościowe ), przeznaczone dla dzieci w wieku 3-12 lat. Teren placu zabaw został ogrodzony, wyrównany, obsiany trawą, wyposażony w dwie furtki wejściowe, ławki z oparciem, tablicę z regulaminem oraz kosz na śmieci. Dodatkowo na terenie działki zasadzono krzewy iglaste. Dzięki wsparciu ze strony Urzędu Marszałkowskiego mieszkańcy sołectwa Rydzynki mogą cieszyć się nowym miejscem, gdzie można przyjemnie i z radością dzieci spędzić wolny czas.

Całkowita wartość zadania – 63 297,66 zł

Kwota dofinansowania – 32 744,96 zł

Rydzynki 1

Rydzynki 2

Rydzynki 3

Rydzynki 4

Rydzynki 5

Rydzynki 6

PROW Targowisko

Modernizacja targowiska przy ul. Zwierzyńskiego w Tuszynie

W dniu 16 lutego 2018 roku odbyło się uroczyste podpisanie umów na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”.

Gmina Tuszyn podpisała umowę na dofinansowanie modernizacji targowiska przy ul. Zwierzyńskiego w Tuszynie. Umowa została podpisana pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego reprezentowanym przez Marszałka Województwa Łódzkiego Witoldem Stępniem i Wicemarszałkiem Województwa Łódzkiego Arturem Bagińskim, a Gminą Tuszyn reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Tuszyna Witolda Małeckiego i Skarbnika Miasta Małgorzatę Ożarek. Zgodnie z umową przewidujemy dofinansowanie na kwotę 465 670,00 zł, tj. 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowanych.

Podpisanie Umowy Targowisko