Prow Kanalizacja ściekowa

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Wschodniej, Sadowej i Kwiatowej w Tuszynku Majorackim, oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w Rydzynkach.

W dniu 24 lipca 2017 roku została zawarta umowa pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego a Gminą Tuszyn w ramach której Gmina Tuszyn otrzyma dofinansowanie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Tuszynku Majorackim, oraz rozbudowę stacji uzdatniania wody w Rydzynkach, pieniądze pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Umowa przewiduje dofinansowanie na kwotę 1 483 570,00 zł. Pomoc będzie przekazana w dwóch transzach:

– pierwsza transza w wysokości 599 348,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej na ulicy Wschodniej, Sadowej i Kwiatowej w Tuszynku Majorackim,

– druga transza w wysokości 884 222,00 zł na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Rydzynkach.


PROW Place zabaw

 

Budowa placu zabaw w Rydzynkach i Szczukwinie, gmina Tuszyn

W dniu 22 stycznia 2018 r. w obecności marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia odbyło się uroczyste podpisanie umów przez Beneficjentów Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM”.

W ramach umowy podpisanej przez Burmistrza Miasta Tuszyna Witolda Małeckiego powstaną dwa place zabaw w Szczukwinie i Rydzynkach, Gmina Tuszyn pozyskała środki w wysokości 81 041,00 zł. Celem operacji jest rozwój infrastruktury rekreacyjnej oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania, która zwiększy więź społeczności lokalnej z miejscem zamieszkania, poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Rydzynki i Szczukwin.

13 sierpnia b.r. odebrano protokołem odbioru końcowego i przekazano do eksploatacji zadanie inwestycyjne polegające na budowie i wyposażeniu placu zabaw w Szczukwinie, ww. zadanie jest pierwszym etapem operacji współfinansowanej w ramach umowy o przyznanie pomocy na realizację operacji pn.: „Budowa placu zabaw w Rydzynkach i Szczukwinie, gmina Tuszyn” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Całkowita wartość zadania – 60 005,64 zł

Kwota dofinansowania – 41 464,00 zł


 

PROW Targowisko

 

Modernizacja targowiska przy ul. Zwierzyńskiego w Tuszynie

W dniu 16 lutego 2018 roku odbyło się uroczyste podpisanie umów na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”.

Gmina Tuszyn podpisała umowę na dofinansowanie modernizacji targowiska przy ul. Zwierzyńskiego w Tuszynie. Umowa została podpisana pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego reprezentowanym przez Marszałka Województwa Łódzkiego Witoldem Stępniem i Wicemarszałkiem Województwa Łódzkiego Arturem Bagińskim, a Gminą Tuszyn reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Tuszyna Witolda Małeckiego i Skarbnika Miasta Małgorzatę Ożarek. Zgodnie z umową przewidujemy dofinansowanie na kwotę 465 670,00 zł, tj. 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowanych.

Call Now ButtonUrząd Miasta w Tuszynie