NAJNOWSZE INFORMACJE.


Więcej informacji na naszej stronie –> Aktualności


Gmina Tuszyn

Dsc 7099 HDR E1503475340463 1024x325

Gmina Tuszyn położona jest w centralnej Polsce, w środkowej części województwa łódzkiego, w Powiecie Łódzkim Wschodnim, w obrębie Aglomeracji Łódzkiej oraz Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. Centralnym punktem i siedzibą gminy jest Miasto Tuszyn, które liczy wraz z gminą ponad 12 tysięcy mieszkańców. Blisko stąd do Miasta Wojewódzkiego Łodzi – 20 km, Miasta Piotrkowa Trybunalskiego – 30 km oraz do Miasta Pabianic – 15 km. Gmina Tuszyn położona jest przy drodze krajowej 91, 4 km od skrzyżowania drogi ekspresowej S8 z drogą krajową 91 – Węzeł Rzgów, 5 km od Węzła Tuszyn usytuowanego na autostradzie A1, na skrzyżowaniu z drogą krajową 91. Najbliższe lotnisko obsługujące połączenia krajowe, jak również zagraniczne znajduje się w Łodzi. Bliskość Łodzi oraz doskonałe położenie Gminy Tuszyn względem układu komunikacyjnego stanowią bardzo dobrą lokalizację dla potencjalnych inwestorów

Do walorów Tuszyna niewątpliwie należą tuszyńskie lasy położone na terenie wydm polodowcowych liczące obecnie ok. 900 hektarów powierzchni. Wyodrębniono w nich dwa rezerwaty przyrody: „Wolbórka” o powierzchni 35 hektarów oraz Rezerwat Jodłowy „Molenda” o powierzchni 143 hektarów. Na terenie gminy znajdują się również trzy parki zabytkowe, kilka pomników przyrody. Lasy wokół Tuszyna to tereny polowań aż czterech kół łowieckich. Powyższe tereny postanowiono uatrakcyjnić rekreacyjnie tworząc sztuczne zbiorniki wodne. Stawy Żeromińskie powstałe w wyniku spiętrzenia się wód Wolbórki, porośnięte są szuwarami i otoczone lasami. Występuje tu liczne ptactwo wodne. Drugi z kompleksów, tzw. „ Młynek ’’ położony jest na obszarze leśnym o powierzchni 11 ha. Zbiornik wodny zajmuje 2,5 ha i posiada naturalną, piaszczystą wydmę plażową. Atutem Tuszyna, jako miejsca atrakcyjnego do osiedlania się są walory klimatyczne, leczniczy mikroklimat tuszyńskich lasów, który spowodował powstanie „miasta ogrodu ” czyli Tuszyna Lasu. Za ciekawe miejsca letniskowe należy uznać Zofiówkę i Rydzynki. Miejscowości te położone są w sąsiedztwie rezerwatu przyrody „Molenda”. Opisane tereny, to doskonałe miejsca wycieczek pieszych i rowerowych. Przez malownicze tereny naszej gminy prowadzi ścieżka rowerowa im. Józefa Domowicza. Ścieżka została wyznaczona w taki sposób, by turysta mógł podziwiać tereny leśne oraz zwiedzić ścieżkę dydaktyczną i Miejsce Pamięci Narodowej.

Gmina Tuszyn znana jest w całej Polsce, jako centrum polskiego handlu odzieżowego. Centrum Handlowe to zespół targowisk usytuowanych w centrum miasta Tuszyna oraz w Głuchowie. Tuszyńskie Centrum Handlowe specjalizuje się w ofercie wyrobów przemysłu odzieżowo – tekstylnego i obuwniczego. Można dokonywać tu zakupów detalicznych, jak i hurtowych. Na potrzeby targowisk działają liczne zakłady produkcyjne i hurtownie. W Urzędzie Miasta w Tuszynie zarejestrowanych jest ok. 1000 podmiotów gospodarczych w zakresie branży odzieżowej, handlu, budownictwa, transportu, produkcji.

Tuszyn posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę drogową i wodociągową oraz intensywnie rozwijana jest infrastruktura kanalizacyjna. Na terenie naszego miasta znajduje się nowoczesna baza rekreacyjno – sportowa, którą tworzą kryta pływalnia „ Oceanik ” wraz z basenem z sześcioma torami, z basenem dla dzieci, z wanną jacuzzi, z biczami wodnymi, ze zjeżdżalnią, saunami i grotą solną, hala widowiskowo – sportowa, boisko Orlik, stadion oraz place zabaw dla dzieci.

W gminie funkcjonuje wyremontowane, dobrze wyposażone zaplecze oświatowe, które stanowią: 4 przedszkola, 4 szkoły podstawowe, 3 gimnazja oraz Liceum Ogólnokształcące.

Gmina Tuszyn to idealne miejsce dla osób poszukujących atrakcyjnego zamieszkania w bliskim kontakcie z przyrodą i jednocześnie prężnego miejsca na swoją firmę. Posiadamy urokliwe okolice, w których nie czuć intensywności wielkomiejskiego życia. Ci, którzy tu mieszkają znajdują spokój, ciszę i odpoczynek, w pełni korzystając z rozwiniętej infrastruktury społecznej i technicznej.

Tuszyn to miasto z tradycjami historycznymi, można tu również wspaniale spędzić czas łącząc pracę i kontakty zawodowe z wypoczynkiem, odpocząć nad wodą wśród lasów w otoczeniu pięknej tuszyńskiej przyrody.

Gmina Tuszyn stanowi ośrodek inwestycyjny i targowiskowy. To takze miejsce rekreacji, turystyki i wypoczynku dla mieszkańców województwa łódzkiego.
Gmina Tuszyn położona jest w centralnej Polsce, w środkowej części województwa łódzkiego, w powiecie łódzkim wschodnim. Bliskość Łodzi oraz polożenie przy drogach krajowych: nr 1, S8 oraz przy A1, a takze walory krajobrazowe, klimatyczne i infrastrukturalne sprawiają, że jest bardzo atrakcyjnym terenem . W sklad gminy oprócz Tuszyna Starego Miasta, Tuszyna Lasu i Tuszyna Szpitala ( dzielnice miasta ) wchodzi 20 solectw: Bądzyn, Dylew, Garbów, Gluchów, Górki Duze, Górki Male, Jutroszew, Kruszów, Mąkoszyn, Modlica, Rydzynki, Syski, Szczukwin, Tuszynek Majoracki, Wodzinek, Wodzin Majoracki, Wodzin Prywatny, Wola Kazubowa, Zofiówka, Zeromin. Centralnym punktem i siedzibą gminy jest Miasto Tuszyn, które liczy wraz z gminą ponad 12 tysiecy mieszkanców. Pierwsze wzmianki o Tuszynie pochodzą z XIII wieku. Twórcą Miasta Tuszyn był Władyslaw Jagiełło, który wydał dokument lokacyjny, datowany na dzien 16 sierpnia 1416r. Legenda glosi, ze obecną nazwe miasta nadał Władysław Jagiełło na przełomie XIV i XV wieku na pamiątke odnalezienia zaginionego podczas łowów syna.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

SZANOWNI PAŃSTWO

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO). KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Tuszyn – Burmistrz Miasta Tuszyna, ul. Piotrkowska 2/4, 95-080 Tuszyn 2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Administratora Danych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem mail iod@tuszyn.info.pl 3. Administrator danych osobowych gromadzi Pani/Pana dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, w szczególności z Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. Poz. 1875) oraz Statutu, a także na podstawie szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych, na podstawie zawartych umów, oraz udzielonych zgód. 4.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze; b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Administratora; c) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi; c) w pozostałych przypadkach - na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania. 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia: - dostępu do danych osobowych jej dotyczących, - żądania ich sprostowania, - usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres iod@tuszyn.info.pl Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora. 9.W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 10.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 11.Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta w Tuszynie – mgr inż. Joanna Krawczyk

Potwierdzam