NAJNOWSZE INFORMACJE.


Więcej informacji na naszej stronie –> Aktualności


 

Gmina Tuszyn

 

Dsc 7099 HDR E1503475340463

Gmina Tuszyn położona jest w centralnej Polsce, w środkowej części województwa łódzkiego, w Powiecie Łódzkim Wschodnim, w obrębie Aglomeracji Łódzkiej oraz Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. Centralnym punktem i siedzibą gminy jest Miasto Tuszyn, któremu prawa miejskie nadał Król Władysław Jagiełło w roku 1416. Dziś Tuszyn wraz z gminą liczy ponad 12 tysięcy mieszkańców. W skład gminy oprócz Tuszyna Starego Miasta, Tuszyna Lasu i Tuszyna Szpitala ( dzielnice miasta ) wchodzi 20 sołectw: Bądzyn, Dylew, Garbów, Gluchów, Górki Duże, Górki Male, Jutroszew, Kruszów, Mąkoszyn, Modlica, Rydzynki, Syski, Szczukwin, Tuszynek Majoracki, Wodzinek, Wodzin Majoracki, Wodzin Prywatny, Wola Kazubowa, Zofiówka, Zeromin. Blisko stąd do Miasta Wojewódzkiego Łodzi – 20 km, Piotrkowa Trybunalskiego – 30 km oraz do Pabianic – 15 km.

Gmina Tuszyn posiada znakomite położenie przy drodze krajowej 91 z węzłem Tuszyn (Autostrada A1), 4 km od skrzyżowania drogi ekspresowej S8 z drogą krajową 91 – Węzeł Rzgów. Naszym atutem jest zrównoważony i stabilny rozwój, z dbałością o zachowanie naszego skarbu, jakim są walory środowiskowe i przyrodnicze w postaci m.in. dwóch Rezerwatów „Wolbórka” o powierzchni 35 ha oraz „Molenda” o powierzchni 143 ha, stawów w Żerominie porośniętych szuwarami i otoczonych lasem z licznym ptactwem wodnym, kompleksu Młynek położonego na obszarze leśnym o powierzchni 11 ha ze zbiornikiem wodnym i naturalną, piaszczystą wydmą plażową. Atutem Tuszyna, jako miejsca atrakcyjnego do osiedlania się na stałe są walory klimatyczne, leczniczy mikroklimat tuszyńskich lasów, jak również nowoczesna baza rekreacyjno – sportowa ( www.oceanik.pl), kulturalna ( www.moktuszyn.pl), oświatowa z siecią Przedszkoli i Szkół (www.coafsip.pl), dla Seniorów z Dziennym Domem “Senior-WIGOR” (www.senior-wigor-tuszyn.pl).

Gmina Tuszyn to idealne miejsce dla osób poszukujących atrakcyjnego zamieszkania w bliskim kontakcie z przyrodą i jednocześnie miejsca na prowadzenie własnej firmy. Już dziś działa tu ponad 1000 podmiotów gospodarczych. Dbamy o równomierny rozwój terenów zabudowy przemysłowej, usługowej oraz zabudowy mieszkaniowej i rekreacyjnej. Gmina Tuszyn znana jest w całej Polsce, jako centrum polskiego handlu odzieżowego. Centrum Handlowe to zespół targowisk usytuowanych w centrum miasta Tuszyna oraz w Głuchowie. Tuszyńskie Centrum Handlowe specjalizuje się w ofercie wyrobów przemysłu odzieżowo – tekstylnego i obuwniczego. Można dokonywać tu zakupów detalicznych jak i hurtowych. Dynamicznie rozwija się Strefa Aktywności Inwestycyjnej w Głuchowie, w której od 2018 r. działa jedna z najnowocześniejszych Hal w Polsce – Hala Zalando. Gmina prawie w całości objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który znacznie ułatwia procedowanie o uzyskanie pozwolenia na budowę. Oferujemy atrakcyjne tereny pod budownictwo mieszkaniowe oraz tereny do wykorzystania gospodarczego. Potencjalnym inwestorom zapewnimy fachowe i prawne środki pomocy ze strony Urzędu Miasta w Tuszynie.

Zapraszamy do Tuszyna!

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

SZANOWNI PAŃSTWO

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO). KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Tuszyn – Burmistrz Miasta Tuszyna, ul. Piotrkowska 2/4, 95-080 Tuszyn 2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Administratora Danych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem mail iod@tuszyn.info.pl 3. Administrator danych osobowych gromadzi Pani/Pana dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, w szczególności z Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. Poz. 1875) oraz Statutu, a także na podstawie szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych, na podstawie zawartych umów, oraz udzielonych zgód. 4.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze; b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Administratora; c) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi; c) w pozostałych przypadkach - na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania. 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia: - dostępu do danych osobowych jej dotyczących, - żądania ich sprostowania, - usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres iod@tuszyn.info.pl Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora. 9.W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 10.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 11.Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta w Tuszynie – mgr inż. Joanna Krawczyk

Potwierdzam