MOPS

O POMAGANIU… NIE TYLKO OD ŚWIĘTA

Znów mija kolejny rok. Jak szybko biegną te lata! Z roku na rok jakby szybciej. Ledwie zacznie się styczeń, wnet Wielkanoc, potem łapczywie wyrwane wakacje, i znów jesień, a po niej zima. Często bezśnieżna, bez siarczystych mrozów, ale z wyjątkowym miesiącem. Grudzień to czas pełen magii i piękna, w którym wszyscy czekamy na tę cichą noc z kolędy. Przedświąteczna krzątanina, poszukiwanie prezentów nabierają innego, głębszego znaczenia. W grudniu stajemy się lepsi, chcemy naprawiać świat, więcej myślimy o innych. Chętniej wrzucamy datki do puszek, zbieramy żywność i odzież dla tych, którzy tego potrzebują. Grudzień to również czas refleksji, podsumowań i nowych planów. Jak będziemy wspominać 2023 rok? Dla nas był to czas intensywny, pod znakiem nowelizacji i zmian w ustawach i przepisach regulujących pracę Ośrodka. Przede wszystkim jednak pod znakiem raczkującego przebudzenia zastałej po dłuższym zimowaniu potrzeby otwartości na nowe projekty i wyzwania oraz na oczekiwania społeczne; Przedwiośnie przyniosło niespodziewaną zmianę na stanowisku kierowniczym w Ośrodku, a wraz z nią tchnienie ożywczej, niczym powiew wiosennego wiatru, energii w realizację statutowych zadań jednostki i programów rządowych, ale również zachętę do podejmowania nowych przedsięwzięć. A oto efekty części z nich. We współpracy z Bankiem Żywności im. Marka Edelmana w Łodzi oraz przy ogromnym wsparciu Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuszynie-Lesie udało nam się zrealizować Podprogram 2021 Plus, ostatni z podprogramów w ramach krajowego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Celem przedsięwzięcia było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących. Realizacja Podprogramu 2021 Plus rozpoczęła się w marcu br. i trwała do września. W rezultacie wsparciem w formie nieodpłatnie dystrybuowanej żywności objętych zostało 349 beneficjentów z terenu gminy Tuszyn żyjących samotnie, borykających się z problemem bezrobocia, niezaradnych życiowo, dotkniętych niepełnosprawnością lub długotrwałą chorobą, uzyskujących dochód nieprzekraczający 220 %, a od 15 maja br. 235 % kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. W grupie tej pomocą objętych zostało także 22 obywateli Ukrainy. Wszyscy beneficjenci Podprogramu 2021 Plus co najmniej trzy razy otrzymali paczki żywnościowe, a w nich pełnowartościowe produkty z długoterminowym okresem spożycia z mniejszego, z racji dodatkowego, nieplanowego już Podprogramu, koszyka produktów: makaron jajeczny świderki, szynkę wieprzową mieloną, powidła śliwkowe, mleko UHT, olej rzepakowy oraz cukier. W ręce najbardziej potrzebujących trafiło 1039 paczek żywnościowych.W czasie realizacji Podprogramu 2021 Plus dla osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadziliśmy 2 spotkania edukacyjne z dietetykiem Banku Żywności w Łodzi w ramach działań towarzyszących. Ich tematem przewodnim były zdrowe, nieobciążające organizmu sposoby odchudzania, a także problematyka niemarnowania żywności. Zajęcia kulinarne, cieszące się każdorazowo szczególnym zainteresowaniem, opierały się głównie na pracy zespołowej, podczas której beneficjenci pod okiem pani dietetyk przygotowali zdrowe, pożywne i tanie danie na ciepło, przekąski, koktajl owocowy oraz smaczny, zdrowy deser. Podprogram 2021 Plus zamyka cykl nieodpłatnie dystrybuowanej żywności w ramach POPŻ 2014-2020, w której aktywnie, jako samodzielna jednostka, od momentu złożenia deklaracji uczestnictwa, następnie podpisania umowy, poprzez prowadzenie naboru osób uprawnionych, organizację i prowadzenie wydań żywności aż po sprawozdawczość końcową braliśmy udział w 4 Podprogramach, tj. od 2020 r. do 2023 r., stając się jednym z 1423 partnerów lokalnych współpracujących z Federacją Polskich Banków Żywności w ramach tego ogólnopolskiego programu. Każdy Podprogram stanowił duże wyzwanie zarówno pod względem logistycznym, jak i finansowanym oraz czasowym, napotykał na trudności w rodzaju ograniczeń związanych z pandemią COVID-19, czy roszczeniowych postaw beneficjentów. Nasze cele i zamierzenia nie byłyby możliwe do osiągnięcia, gdyby nie przychylność, prospołeczna postawa i bezinteresowne wsparcie tak w formie użyczenia pomieszczeń magazynowych czy środków do transportu żywności, jak i bezpośredniego, czynnego udziału przy jej dystrybucji wśród potrzebujących, osób prywatnych i członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuszynie oraz w Tuszynie-Lesie. Stąd nasza motywacja i ogromna chęć dalszego działania na rzecz wyrównywania dostępu do nieodpłatnie dystrybuowanej żywności w ramach nowego, zatwierdzonego przez Komisję Europejską Programu FEPŻ na lata 2021-2027. Jednak dobra wola natrafia na przeszkodę w postaci ograniczonych możliwości operacyjnych, takich jak brak środka transportu, a przede wszystkim zaplecza magazynowego, które znacząco utrudniają spełnienie wymogów formalnych w nowym Programie. Jednostka potrzebuje pomocy na wyższym szczeblu, więc może w magicznym miesiącu, w którym spełniają się marzenia, ktoś wsłucha się uważniej w nasze … Ponoć cuda też się zdarzają. A taki magazyn to ogromna przestrzeń dla wielu różnorodnych przedsięwzięć, jakie już snują się w naszych myślach. A wracając na ziemię – „Poczta obiadowa” to kolejna forma pomocy żywieniowej, która za pośrednictwem MOPS Tuszyn i Caritas Archidiecezji Łódzkiej prowadzona jest od maja br. na terenie naszego miasta w ramach pilotażowego programu Fundacji Biedronki. Program polega na udzielaniu pomocy poprzez dostarczanie dwóch bezpłatnych posiłków pod wskazany adres na terenie Łodzi i miejscowości przyległych. Zakłada on dostarczanie posiłków raz w tygodniu w ilości dwóch pełnych obiadów na dwa dni dla jednego beneficjenta przez 5 miesięcy. Pomoc skierowana jest do najbardziej wrażliwych grup społecznych – osób dotkniętych ubóstwem, chorobą, niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku 70+, które z uwagi na ograniczenia związane z wiekiem nie są w stanie codziennie samodzielnie przygotować ciepłych posiłków. W drodze wyjątku do Programu mogą zostać zakwalifikowane osoby, które ukończyły 55 lat, spełniające wszystkie pozostałe kryteria oraz jeśli przesłanką są wyjątkowe, istotne okoliczności. Z uwagi na kryteria kwalifikowalności, przede wszystkim dochodowe w wysokości nie przekraczającej 1700 zł netto dla osób prowadzących jednoosobowe gospodarstwo domowe oraz 1400 zł dla osób we wspólnym gospodarstwie domowym, a także miejsce zamieszkania, wsparciem żywieniowym z „Poczty obiadowej” zostało objętych 8 osób. Jest to rezultat wspólnych działań pracowników jednostki i tuszyńskich parafii. Program, choć pilotażowy, doczekał się już drugiego przedłużenia na kolejne trzy miesiące. Jest więc nadzieja na jego kontynuację w nowym roku, a być może na modyfikację jego założeń i rozszerzenie działań na przyległe sołectwa. Kolejne życzenie na naszej liście do sympatycznego Białobrodego z odległej krainy. Jednym z największych projektów pomocowych Ośrodka w mijającym roku, nadzwyczaj potrzebnym w naszej gminie, był prowadzony od lutego do sierpnia w partnerstwie z Liderem – Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi oraz Partnerami z Andrespola i z Koluszek projekt pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA-C.D”, będący kontynuacją CUŚ „WISIENKA”. Współfinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne – Usługi społeczne i zdrowotne na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, stanowi przykład dobrych praktyk wdrażania środków unijnych w przezwyciężaniu społecznych wyzwań, jakimi są skutki niepełnosprawności. Zaangażowanie jednostki w ten projekt dało możliwość 15 osobom niesamodzielnym z gminy Tuszyn wsparcia w formie usług asystenckich. Dzięki asystenturze osoby te uzyskiwały pomoc zarówno w codziennych obowiązkach, jak zakupy, sprzątanie, gotowanie, a także w przemieszczaniu się do lekarza, do punktów usługowych czy w celu załatwienia spraw urzędowych, a tym samym wsparcie ich aktywnego funkcjonowania społecznego i zawodowego. Dla beneficjentów korzystających z pomocy Asystentów Osobistych nieocenioną wartość miał fakt, że ktoś ich odwiedza i rozmawia z nimi, dzięki czemu nie czuli się samotni. Pomoc ta spotkała się z pozytywnym odbiorem również wśród rodzin beneficjentów, gdyż pozwalała choć na chwilę odciążyć ich w obowiązkach opieki. Dla osób z niepełnosprawnością i ich bliskich Asystent to prawdziwy skarb. Nasza uwaga w ramach zadań projektowych skupiała się ponadto na objęciu wsparciem w formie dwudaniowego obiadu osób starszych, samotnych, schorowanych, dotkniętych niepełnosprawnościami. Taką pomoc otrzymywało przez siedem dni w tygodniu 11 osób z terenu Gminy Tuszyn. Projekt doczekał się niecodziennego, pięknego zwieńczenia poza miejscem zamieszkania jego odbiorców. W dniach 21-23.09.2023 r. wraz kadrą prowadzącą całe działanie uczestniczyli oni w wycieczce po ziemi kieleckiej, która oprócz walorów krajoznawczych, możliwości poznania dziedzictwa kulturowego tego regionu Polski, dostarczyła tym osobom niesamowitych wrażeń, radości z bycia w innym, nowym miejscu, obcowania z pięknem lokalnej fauny i flory, które to doświadczenia są dla większości ludzi zdrowych czymś zupełnie oczywistym, a często niezauważalnym. Ta nieskrywana, szczera radość, pozytywne, mimo przeciwności losu i ograniczeń zdrowotnych, postrzeganie codzienności oraz wzmocniona samoocena są dla nas najlepszą nagrodą i dają siłę do podejmowania kolejnych starań i zabiegania o pozyskiwanie środków na nowe działania wspierające osoby niesamodzielne. Przysłowiową wisienką na torcie CUŚ „WISIENKA-C.D” był uroczysty obiad na zakończenie projektu, zorganizowany dla jego beneficjentów w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Tuszynie. Udział w spotkaniu ponad podziałami wiekowymi i ograniczeniami wynikającymi z naruszenia sprawności organizmu miał na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i poczuciu osamotnienia oraz motywowanie do dalszego, aktywnego włączania się w życie społeczne. Kontynuując kilkuletnie działania pomocowe w obszarze wsparcia prorodzinnego Ośrodek także w tym roku umożliwił dzieciom z rodzin wielodzietnych o niskich dochodach darmowy, dwutygodniowy wypoczynek letni w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym ZHP „Nadwarciański Gród” w Załączu Wielkim. Sześcioro dzieci uczestniczyło w terminie 16-29.08. w zajęciach edukacyjno-krajoznawczych, realizowanych w formie wycieczek i aktywności w bliskim kontakcie z otaczającą przyrodą oraz zajęć na terenie ośrodka wypoczynkowego. Ponadto po raz drugi udało się zachęcić dzieci do wyjazdu edukacyjno-wypoczynkowego do Białki Tatrzańskiej, połączonego z programem promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. Kolonie letnie dla dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego, z dofinansowaniem FSUSR, organizowane przez Stowarzyszenie im. Teresy Kras z Lublina cieszą się ogromnym zainteresowaniem i korzysta z nich rocznie kilka tysięcy dzieci. Warunkiem uczestnictwa w nich jest jednak ubezpieczenie w pełnym zakresie w KRUS przez co najmniej jedno z rodziców dziecka. Chociaż, jak pokazują nasze doświadczenia, czasami większą przeszkodę stanowi obawa najmłodszych przed rozłąką z bliskimi. Pomaganie jest wpisane w DNA jednostek takich jak ośrodki pomocy. Ale często wystarczy spontaniczny pomysł, wiadomość mailowa, by iskierka niesienia pomocy wznieciła płomień zaangażowania i solidarności. Tak też zadziało się w ostatnich miesiącach w naszej jednostce. We wrześniu przystąpiliśmy do akcji charytatywno-ekologiczno-edukacyjnej „Zostań Super Zakrętakiem”. Sprzedaż plastikowych zakrętek już od ponad 10 lat pozwala Stowarzyszeniu „Łódzkie Hospicjum dla Dzieci – Łupkowa” pozyskiwać konkretne środki na spełnianie marzeń jego podopiecznych, na prezenty urodzinowe i atrakcje przygotowywanych imprez integracyjnych. Stałych i przelotnych Czytelników „Echa” oraz wszystkich zainteresowanych zrobieniem wraz z nami i ponad 450 placówkami z Łodzi i województwa łódzkiego czegoś, co za jednym działaniem zrealizuje trzy cele, gorąco zapraszamy do wspólnej zbiórki. Pozwólcie się w to wkręcić lub po prostu bądźcie zakręceni na punkcie pomagania! Według World Raport może ono być dobre zarówno dla ciała, jak i dla duszy. Regularnie pomagający żyją dłużej, są zdrowsi, mają więcej pozytywnej energii, satysfakcji, poczucia spełnienia, uznania. Pomagający łatwiej pozbawiają się własnego przygnębienia, smutku, niepewności (Angora – Peryskop nr 41 – 10 X 2021). Wobec siły takich argumentów bez wahania odpowiedzieliśmy w listopadzie na apel łódzkiego Regionalnego Centrum Wolontariatu „Centerko”, dając drugie życie niepotrzebnym ubraniom i zabawkom poprzez ich przekazanie do sprzedaży za pośrednictwem portalu UbraniaDoOddania, która z kolei zasilała konto zbiórki na nagrody dla wolontariuszy, wręczane podczas corocznej Gali Wolontariatu.Przed nami finał tegorocznej edycji Szlachetnej Paczki, ogólnopolskiego programu, mającego na celu nieść mądrą pomoc osobom samotnych i rodzinom, żyjącym w trudnej, niezawinionej sytuacji. Pozytywny odzew placówek edukacyjnych, członków Rady Miejskiej oraz mieszkańców naszej gminy pomógł pracownikom Ośrodka dotrzeć wolontariuszom Programu do rekordowej dotychczas na naszym terenie liczby osób potrzebujących. 17 zgłoszeń to 17 różnych historii ludzi, w tym dzieci, mierzących się na co dzień z szerokim wachlarzem wyzwań. Dla nich spotkanie, rozmowa z drugim człowiekiem i materialna paczka wręczona przez wolontariuszy podczas Weekendu Cudów, tj. 16-17 grudnia br. może stać się punktem zwrotnym w ich życiu – zabezpieczając najpilniejsze potrzeby pozwoli być może skupić uwagę na działaniach długofalowych, które odmienić może los. Żeby jednak ten cud mógł urealnić się potrzeba darczyńców i ludzi dobrej woli, którzy swój wolny czas poświęcają na ich znalezienie, po uprzednim dokładnym poznaniu rodzin, ich potrzeb oraz skrupulatnym wypełnieniu x stron formularzy, i finalnie, na pakowaniu prezentów i ich dostarczaniu do oczekujących. Stąd nasza inicjatywa wsparcia z udziałem lokalnej restauracji i członków OSP wolontariuszy Szlachetnej Paczki poprzez dostarczenie im ciepłego posiłku, kanapek, a także dodatkowych rąk do pomocy. Pozwoli ona – miejmy nadzieję – odciążyć nieco i tak mocno zapracowanego w przedświątecznym czasie białobrodego Świętego. A ten odwiedził siedzibę MOPS-u przed Mikołajkami, pozostawiając pod choinką podarunki dla dzieci, sprezentowane przez prywatnych darczyńców. Może uda mu się jeszcze dostarczyć świąteczną paczkę przygotowaną przez pracowników jednostki starszemu, samotnemu mieszkańcowi naszej gminy? Z radością ugościmy Jego i Mikołaja podczas opłatkowego spotkania dla osób samotnych, które odbędzie się w dniu 18 grudnia. Pomaganie jest bez wątpienia potrzebne i ważne. Bo pomagając lepiej poznajemy siebie. Bo miłość się mnoży, kiedy się nią dzielimy. Ale jest też fajne, wyzwala entuzjazm i łączy ludzi wokół wspólnego celu. To miłe, móc dla kogoś zrobić coś dobrego, coś, co tej osobie pomoże. Czasami nie trzeba się bardzo napracować, wystarczy chcieć. Sami możemy zrobić tak mało. Razem możemy zrobić tak wiele! Niech więc duch pomagania zwycięża nad ciałem obojętności, nie tylko w grudniu! Ten wkrótce przeminie, lecz jego piękno niech pozostanie. I niechaj posmak Bożego Narodzenia trwa równie długo, a nawet dłużej niż jego przedsmak. Dobrych, spokojnych, refleksyjnych Świąt! / MOPS Tuszyn

IMG 20231206 WA0000
IMG 20230628 130655
IMG 20230628 115734
O POMAGANIU… NIE TYLKO OD ŚWIĘTA