Urzad Marszalkowski Podpisanie Umowy

3 lipca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego została podpisana umowa pomiędzy Województwem Łódzkim reprezentowanym przez Zarząd Województwa, w imieniu którego działają Pan Andrzej Górczyński – członek Zarządu Województwa Łódzkiego i Pan Piotr Adamczyk – Wicemarszałek Województwa Łódzkiego a Gminą Tuszyn – reprezentowaną przez Pana Witolda Małeckiego – Burmistrza Miasta Tuszyna, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Tuszyn – Pani Małgorzaty Ożarek. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie w kwocie 180 880, 00 zł. inwestycji drogowej o długości 0,93896 km w ul. Polnej i ul. Pszennej w Tuszynie. Środku pochodzą z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych w 2023r. Tytuł zadania: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych”.

DOFINANSOWANIE DLA GMINY TUSZYN NA MODERNIZACJĘ DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH