Szanowni Rodzice,

W związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2019/2020 oraz ze zmianami organizacyjnymi zobowiązującymi placówki medyczne i oświatowe do zmiany organizacji opieki profilaktycznej nad uczniami, informujemy Państwa o wprowadzanych zmianach. Opiekę profilaktyczną nad uczniami sprawuje Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Tuszynie. Jest to opieka pielęgniarki szkolnej oraz stomatologiczna dla wszystkich uczniów realizowana w gabinetach usytuowanych na terenie szkół. W przypadku braku gabinetu na terenie szkół świadczenia realizowane są w Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie, ul. Żeromskiego 24/26.

Ustawa przewiduje, że świadczenia zdrowotne o charakterze profilaktycznym będą udzielane uczniowi, jeśli nie wyrazi on (bądź jego rodzice – w przypadku uczniów niepełnoletnich) sprzeciwu, natomiast leczenie stomatologiczne wymaga pisemnej zgody rodzica albo pełnoletniego ucznia. Prosimy rodziców o wyrażanie wstępnych zgód na opiekę stomatologiczną (przegląd, lakowanie, leczenie). Lekarz po przeglądzie wstępnym wysyła do rodziców informacje z przeglądu i sugestią planu leczenia. Dzieci, których rodzice wyrażą zgodę pisemną na proponowany plan opieki, będą mieli realizowane świadczenia w trakcie pobytu w szkole.

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ :

1) wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych;

2) kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów;

3) czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi;

4) sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, w tym realizacja świadczeń pielęgniarskich oraz wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się uczeń, zabiegów i procedur leczniczych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole;

5) udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć;

6) doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole;

7) edukacja w zakresie zdrowia jamy ustnej;

8) prowadzenie u uczniów szkół podstawowych (klasy I–VI) znajdujących się na obszarach, gdzie poziom fluorków w wodzie pitnej nie przekracza wartości 1 mg/l, grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi 6 razy w roku, w odstępach co 6 tygodni;

9) udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.

WAŻNE:

1. Zgodnie ze stanowiskiem Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci i młodzieży, nie będą zbierane dodatkowe zgody na przeglądy głów.

2. Zgodnie z Art.7.1 pkt. 3, informujemy o prawie wyrażenia sprzeciwu, dotyczącego realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej w szkole. Wyrażony sprzeciw musi być złożony w formie pisemnej do Świadczeniodawcy realizującego opiekę, tj. Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie, ul. Żeromskiego 24/26; 95-080 Tuszyn.

Podstawa Prawna:

1. Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r., o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. 1078. 2019).

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty art. 2 pkt 5 (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn.zm.).

Ważne informacje dla rodziców
Zmień wielkość czcionki
Włącz wysoki kontrast