W dniu 28 maja 2019 roku Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2019 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych, realizowanych na terenach wiejskich. Dotację w wysokości po 10 000,00 zł przyznano 3 projektom z terenu Gminy Tuszyn: Górki Duże, Jutroszew, Szczukwin. Szczegóły projektów:

1. „PLAC ZABAW OGNIK”

– projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego. Z budżetu Województwa Łódzkiego została przyznana pomoc finansowa dla Gminy Tuszyn w formie dotacji celowej w wysokości 10 000,00 zł, na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małego projektu lokalnego w miejscowości Górki Duże pod nazwą: „Plac Zabaw OGNIK”.

Całkowita wartość projektu 15 000,00 zł.

Wysokość udzielonej dotacji stanowi 66,67 % całkowitych kosztów projektu,

pozostałe środki pochodzą z Funduszu Sołeckiego – 5 000,00 zł.

Celem projektu jest integracja społeczności lokalnej, poprawa dostępu dzieci do możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego, zacieśnienie współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym, tworzenie warunków do wzmacniania tożsamości regionalnej.W realizację przedmiotowego projektu zaangażowani będą mieszkańcy sołectwa.

Projekt obejmuje m.in.:

demontaż starego placu zabaw,

wyrównanie terenu pod plac zabaw,

wykopanie stref bezpieczeństwa pod urządzenia zabawowe,

zakup i montaż urządzeń zabawowych,

nasypanie piasku w strefy bezpieczeństwa,

zakup i montaż nowej furtki,

uporządkowanie placu zabaw i zasianie trawy,

zakup tabliczki pamiątkowej,

Projekt będzie realizowany w okresie od 1 lipca 2019 r. do dnia 15 listopada 2019 r.

2. „WSPÓLNYMI SIŁAMI MOŻNA WIĘCEJ”

– projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego. Z budżetu Województwa Łódzkiego została przyznana pomoc finansowa dla Gminy Tuszyn w formie dotacji celowej w wysokości 10 000,00 zł, na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małego projektu lokalnego w miejscowości Jutroszew pod nazwą: „Wspólnymi siłami można więcej”. Całkowita wartość projektu 29 160,12 zł. Wysokość udzielonej dotacji stanowi 34,29 % całkowitych kosztów projektu, pozostałe środki pochodzą z Funduszu Sołeckiego – 19 160,12 zł.

Celem projektu jest poprawa wizerunku przestrzeni publicznej na potrzeby integracji społeczności wiejskiej oraz poprawa warunków zaplecza kuchennego w strażnicy. W realizację przedmiotowego projektu zaangażowani będą mieszkańcy sołectwa.

Projekt obejmuje m.in.:

zakup materiałów niezbędnych do wykonania przęseł ogrodzeniowych,

spawanie przęseł z profila i malowanie,

zakup gotowych materiałów – elementów do ogrodzenia panelowego działki,

zakup cementu i piasku,

demontaż starego ogrodzenia,

wynajęcie koparki w celu wykonania usługi wykopania otworów pod słupki,

budowa ogrodzenia i uporządkowanie terenu,

zakup zmywarko-wyparzarki.

Projekt będzie realizowany w okresie od 1 lipca 2019 r. do dnia 15 listopada 2019 r.

3. „DOŻYNKI GMINNO – PARAFIALNE W SZCZUKWINIE 2019 ROK”

– projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego. Z budżetu Województwa Łódzkiego została przyznana pomoc finansowa dla Gminy Tuszyn w formie dotacji celowej w wysokości 10 000,00 zł, na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małego projektu lokalnego w miejscowości Szczukwin pod nazwą: „Dożynki Gminno-Parafialne w Szczukwinie 2019 rok”. Całkowita wartość projektu 20 000,00 zł.Wysokość udzielonej dotacji stanowi 50,00 % całkowitych kosztów projektu, pozostałe środki pochodzą ze środków własnych Gminy – 10 000,00 zł. Celem projektu jest integracja środowiska lokalnego, aktywizacja mieszkańców Sołectwa Szczukwin oraz sąsiadujących z nią miejscowości. Tworzenie i budowanie świadomości obywatelskiej oraz tożsamości lokalnej, dzięki której będzie można lepiej rozpoznać potrzeby społeczności lokalnej.W realizację przedmiotowego projektu zaangażowani będą mieszkańcy sołectwa.

Projekt obejmuje m.in.:

przygotowanie zaproszeń, plakatów i rozwieszenie ich na terenie gminy, promocja imprezy dożynkowej,

przygotowanie terenu na działce położonej w Szczukwinie przy ul. Glinianej 121,

Wynajęcie sceny, zespołów, toalet przenośnych, firmy organizujących zabawy dla dzieci,

zakup artykułów spożywczych koniecznych do przygotowania potraw przez KGW, papierniczych i przemysłowych niezbędnych do realizacji festynu dożynkowego,

zakup nagród, dyplomów, przygotowanie regulaminów do realizacji konkursów,

ustawienie sceny, namiotów, krzeseł, ław i stołków, dekoracja sceny oraz terenu gdzie będą odbywały się dożynki, przygotowanie miejsc parkingowych,

przygotowanie poczęstunku przez KGW z terenu Gminy Tuszyn,

realizacja przedsięwzięcia tj. powitanie zaproszonych gości, występy artystyczne, przeprowadzenie konkursów, poczęstunek potrawami przygotowanymi przez KGW, zabawy przy muzyce,

sprzątanie terenu po zakończonym festynie dożynkowym.

Projekt będzie realizowany w okresie od 1 lipca 2019 r. do dnia 15 października 2019 r.

Dotacje dla projektów z Gminy Tuszyn
Zmień wielkość czcionki
Włącz wysoki kontrast