Kiedy:
31 Grudzień 2018@10:00 – 14:00
2018-12-31T10:00:00+01:00
2018-12-31T14:00:00+01:00
Gdzie:
Piotrkowska 2/4
95-080 Tuszyn
Kontakt:
Biuro Rady Miejskiej w Tuszynie
0-42 6143-069

Działając na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)  uprzejmie zapraszam  na  III sesję Rady Miejskiej  w Tuszynie, która odbędzie się w  dniu 31 grudnia 2018 r.  (poniedziałek) o godz. 10.00  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta przy ul. Piotrkowskiej 2/4.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok.
3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuszyn na lata 2019 – 2027.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tuszyn na 2019 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi do gminnej oczyszczalni ścieków.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Tuszyna obejmującej teren dz. 199, 200 obr. 7 w Tuszynie przy ul. 3-go Maja.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tuszyn obejmującej teren przy ul. Kaczeńcowej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującego teren działek nr ew. 42/2, 42/7, 44/2 w Tuszynku Majorackim.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tuszyn obejmującej teren działki nr 307/4 w Głuchowie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Tuszyn „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tuszynie na 2019 rok.
17. Sprawy różne, wolne  wnioski.
18. Zakończenie obrad  III sesji Rady Miejskiej w Tuszynie.

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Miejskiej w Tuszynie
Andrzej Małecki

III Sesja Rady Miejskiej w Tuszynie
Zmień wielkość czcionki
Włącz wysoki kontrast