1 18

Miło nam poinformować, iż Miejskie Centrum Kultury im. Wł St. Reymonta w Tuszynie zostało beneficjentem – Zadania 1 Przedsięwzięcia szkoleniowe w ramach projektu „Projektowanie uniwersalne kultury – dostępność w instytucjach kultury”, który finansowany jest w ramach działania 3.3 „Systemowa poprawa dostępności” Priorytetu III „Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami” programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Projekt realizowany jest przez Narodowe Centrum Kultury w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem projektu jest poprawa dostępności instytucji kultury w projektowaniu i realizacji oferty kulturalnej oraz otwarcie na współpracę z osobami ze szczególnymi potrzebami.

Projekt stanowi zoperacjonalizowanie Modelu dostępnej kultury opracowanego i przetestowanego w ramach projektu Kultura bez barier.

Rezultatem przedsięwzięcia szkoleniowego i grantowego ma być systemowa zmiana, polegająca na zwiększeniu dostępności, rozumianej nie tylko jako likwidacja barier technicznych, architektonicznych, ale również jako standard kreowania i projektowania oferty kulturalnej przy partycypacyjnym udziale osób z grupy docelowej projektu.

PROJEKTOWANIE UNIWERSALNE KULTURY – DOSTĘPNOŚĆ W INSTYTUCJACH KULTURY / MCK W TUSZYNIE BENEFICJENTEM PROGRAMU