Liscie

ZAKAZ SPALANIA SUCHEJ TRAWY, LIŚCI I DROBNYCH GAŁĘZI

Szanowni Państwo, w związku z pytaniami kierowanymi do Urzędu Miasta w Tuszynie, dotyczącymi możliwości spalania na działkach np. suchej trawy, liści czy drobnych gałęzi informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami jest to zabronione.

– spalanie materii organicznej w postaci pozostałości roślinnej, w tym liści drzew, na wolnym powietrzu jest nie tylko sprzeczne z przepisami prawa, ale stanowi bardzo duże źródło powstawania dioksyn,

– wskazać należy, że liście z drzew stanowią bioodpady w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach – dalej u.o. Zgodnie z tym przepisem przez bioodpady rozumie się m.in. ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i parków,

– liście podlegają biodegradacji. Biodegradacja to proces naturalnego rozkładu substancji organicznych przez mikroorganizmy, takie jak bakterie i grzyby, oraz czynniki środowiskowe, takie jak światło słoneczne, ciepło i wilgoć. Liście są organicznym materiałem roślinnym, który z czasem ulega biodegradacji, przekształcając się w prostsze związki chemiczne,

– pozostałości roślinne mogą być spalane jedynie w instalacjach lub urządzeniach przeznaczonych do tego celu (art. 155 i art. 31 ust. 1 u.o.). Termicznie przekształcanie odpadów poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny (art. 191 u.o.),

– zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z 28.09.1991 r. o lasach w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:

1) rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego,

2) korzystania z otwartego płomienia,

3) wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.

W myśl art. 82 § 4 ustawy z 20.05.1971 r. Kodeks wykroczeń kto wypala trawy, słomę lub pozostałości roślinne na polach w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań, lasów, zboża na pniu i miejsc ustawienia stert lub stogów bądź w sposób powodujący zakłócenia w ruchu drogowym, a także bez zapewnienia stałego nadzoru miejsca wypalania, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

ZAKAZ SPALANIA SUCHEJ TRAWY, LIŚCI I DROBNYCH GAŁĘZI