Numery Budynki

Szanowni Państwo,

działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) uprzejmie zapraszam na LXVIII sesję Rady Miejskiej w Tuszynie, która odbędzie się w dniu 19 stycznia 2023 r. (czwartek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta przy ul. Piotrkowskiej 2/4.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołów z LXVI, i nadzwyczajnej LXVII sesji Rady..

3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuszyn na lata 2023 – 2033.

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuszyn na 2023 rok:

1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej;

2) odczytanie stanowisk komisji stałych, w tym Komisji Rozwoju Społeczno- Gospodarczego i Budżetu;

3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi;

4) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej wraz z wniesionymi wnioskami i poprawkami;

5) głosowanie nad wnioskami i zgłoszonymi poprawkami do projektu uchwały budżetowej;

6) odczytanie projektu uchwały budżetowej w zakresie uwzględnionych wniosków i poprawek;

7) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Tuszyn „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.

8. Informacja o pracy Burmistrza Miasta i Urzędu Miasta w okresie między sesjami tj. od 30 listopada 2022 r. do 19 stycznia 2023

9. Sprawy różne, wolne wnioski.

10. Zakończenie obrad LXVIII sesji Rady Miejskiej w Tuszynie.

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Miejskiej w Tuszynie

Andrzej Małecki

PROJEKT BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK, PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY TUSZYN NA LATA 2023-2033 – DOSTĘPNE NA BIP TUSZYN i w BIURZE RADY.

Transmisja oraz archiwalne zapisy obrazu i dźwięku z obrad sesji Rady Miejskiej dostępne są na stronach internetowych ttps://www.tuszyn.org.pl w zakładce „Urząd Miasta” oraz https://www.tuszyn.info.pl w zakładce „Prawo lokalne”

LXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE