ROZPORZĄDZENIE  NR 1/2023 POWIATOWEGO  LEKARZA WETERYNARII  W ŁODZI
z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie przeciwdziałania  rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków(HPAI)  na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego.
 

 

Na podstawie art.45 ust. I ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu  chorób zakaźnych zwierząt (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.1421 z późn.  zm.),  art.4 ust.4  Decyzji  Wykonawczej  Komisji  (UE) 201 8/1 136 z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie środków zmniejszających ryzyko i wzmocnionych środków bezpieczeństwa biologicznego oraz systemów wczesnego wykrywania w związku z ryzykiem stwarzanym  przez dzikie  ptactwo  w odniesieni u  do  przenoszenia  wirusów  wysoce  zjadliwej  grypy  ptaków  na  drób  (Dz. Urz. UE

L.205 z 14 sierpnia 20 I 8 r„ str. 48), zarządza się co następuje:

§ 1. Zakazuje się:

I ) utrzymywania drobiu na wolnym powietrzu; chyba że:

a) drób jest  chroniony przed  kontaktem  z dzikim  ptactwem  za pomocą sieci, dachów, poziomych  tkanin  lub

innych odpowiednich środków zapobiegających  temu kontaktowi lub;

b) drób jest pojony i karmiony w zamkniętym pomieszczeniu lub w miejscu osłoniętym, które w dostateczny sposób  uniemożl iwia  dostęp   dzikiego   ptactwa   i tym   samym   zapobiega   kontaktowi   dzikiego  ptactwa z pokarmem  i wodą przeznaczonym  dla drobiu

2) utrzymywania kaczek i gęsi razem z innymi gatunkami drobiu;

3) gromadzenia  drobi u  i innych  ptaków  żyjących  w niewoli   na  targach,   pokazach,  wystawach  i imprezach kulturalnych;

§ 2. Rozporządzenie   wchodzi   w życie  z dniem  podania  do  publicznej  wiadomości   w sposób  zwyczajowo przyjęty na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego i obowiązuje do czasu jego uchylenia.

§ 3. Rozporządzenie  obowiązuje na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

§ 4. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

 

 

 

 

Powiatowy  Lekarz Weterynarii w Łodzi
Alicja Gumińska

ROZPORZĄDZENIE  NR 1/2023 POWIATOWEGO  LEKARZA WETERYNARII  W ŁODZI