Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Pozyskaj środki na rozwój infrastruktury opieki społecznej. Omówienie zasad naboru w ramach Działania VII.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020”.

Spotkanie informacyjne odbędzie się: 10 lutego 2020 r. w godz. 12:00 – 14:00 (rejestracja od godz. 11:45) w sali konferencyjnej Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Łodzi, ul. Moniuszki 7/9, I piętro. (termin rekrutacji do 5 lutego 2020 r.). W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego wraz z niniejszą informacją pod przyciskiem „Weź udział”. Informujemy o możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego podczas spotkania. Potrzebę taką wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym, który jest dostępny na stronie: https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/4018-spotkanie-informacyjne-dotyczace-pozyskiwania-srodkow-na-rozwoj-infrastruktury-opieki-spolecznej. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

Na co można otrzymać dofinasowanie

W ramach Konkursu dopuszcza się następujące typy projektów:

dostosowanie infrastruktury pomocy społecznej do potrzeb regionu w zakresie świadczenia usług bytowych:
– remont, budowa, przebudowa budynków pomocy społecznej wraz z zakupem wyposażenia niezbędnego do osiągnięcia celów realizowanego projektu,
– adaptacja istniejących budynków w celu dostosowania ich do świadczenia usług pomocy społecznej wraz z zakupem wyposażenia niezbędnego do osiągnięcia celów realizowanego projektu,
projekty infrastrukturalne polegające na budowie, przebudowie, remoncie lub adaptacji budynków dla podmiotów realizujących formy pomocy:
– w zakresie pełnienia funkcji zawodowych rodzin zastępczych oraz dla realizacji zadań rodzinnych domów dziecka
– w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
projekty infrastrukturalne polegające na remoncie, budowie, przebudowie lub adaptacji budynków dla podmiotów integracji społecznej, w tym CIS, KIS, ZAZ, WTZ, realizujących formy pomocy w zakresie usług aktywnej reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wydatki związane z zakupem wyposażenia niezbędnego do osiągnięcia celów realizowanego projektu są możliwe pod warunkiem, że nie stanowią jedynego elementu projektu (stanowią element szerszej inwestycji).
mieszkalnictwo socjalne, wspomagane i chronione:
– przebudowa lub remont zdegradowanych budynków w celu ich adaptacji na mieszkania socjalne, wspomagane i chronione w powiązaniu z procesem aktywizacji zawodowej, mającym na celu usamodzielnienie ekonomiczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (dopuszczalne będzie wsparcie części wspólnych budynków mieszkalnych)
tworzenie i rozwój infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3:
– budowa, przebudowa lub adaptacja budynków wraz z zakupem wyposażenia niezbędnego do świadczenia usług w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (np. żłobki, żłobki przyzakładowe, kluby dziecięce). Inwestycje stanowić muszą uzupełnienie interwencji EFS, umożliwiającej godzenie życia zawodowego z prywatnym, w celu zwiększenia aktywności zawodowej rodziców

Dla kogo

Do skorzystania ze spotkania zapraszamy mieszkańców województwa łódzkiego zainteresowanych przedmiotową tematyką.

Program spotkania

1. Omówienie zakresu wsparcia w ramach Działania VII.3 Infrastruktura opieki społecznej, dotyczącego w szczególności celów i założeń konkursu, w tym:
– podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie;

– typów projektów;

– wydatków możliwych do sfinansowania;

– zagadnień formalnych i merytorycznych;
zasad przygotowania wniosku o dofinansowanie;
omówienie kryteriów.
2. Źródła informacji o Funduszach Europejskich.

3. Konsultacje indywidualne.

Organizator spotkania:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi

ul. Moniuszki 7/9

90-101 Łódź

tel.: 42 663 31 07, 42 663 34 05, 42 291 97 60

e-mail: GPILodz@lodzkie.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020.

W przypadku dodatkowych pytań zapraszam do ponownego kontaktu.

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Polityki Regionalnej
Wydział Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich
ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi
ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź
tel. 42 663 31 07, 42 663 34 05, 42 291 97 60
www.rpo.lodzkie.pl,
www.funduszeeuropejskie.gov.pl

GPILodz@lodzkie.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek w godz. 8:00-18:00
wtorek – piątek w godz. 8:00-16:00

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich jest koordynowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Spotkanie informacyjne dotyczące pozyskania środków na rozwój infrastruktury opieki społecznej
Zmień wielkość czcionki
Włącz wysoki kontrast