Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) uprzejmie zapraszam na XIV sesję Rady Miejskiej w Tuszynie, która odbędzie się w dniu 29 października 2019 r. (wtorek) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta przy ul. Piotrkowskiej 2/4.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołów z X i nadzwyczajnych XI, XII, XIII sesji.

3. Prezentacja na temat budowy szerokopasmowej sieci dostępu do internetu w gminie Tuszyn w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

4. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tuszyn w roku 2019.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 1 roku oraz odstąpienia od trybu przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tuszyn.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat oraz odstąpienia od trybu przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tuszyn (dot. obrębu Żeromin PGRyb.).

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat oraz odstąpienia od trybu przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tuszyn.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z Otwartej Strefy Aktywności w Tuszynie przy ul. Poniatowskiego 11.

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej teren działki nr 272 w Syskach.

10. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika, które nie spełnia wymogów formalnych.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. na kadencję 2020 – 2023.

12. Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych.

13. Informacja o pracy Burmistrza Miasta i Urzędu Miasta w Tuszynie w okresie od 26 sierpnia 2019 r. do 29 października 2019 r.

14. Sprawy różne, wolne wnioski.

15. Zakończenie obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Tuszynie.

Z poważaniem,

Przewodniczący Rady Miejskiej w Tuszynie

Andrzej Małecki

XIV Sesja Rady Miejskiej w Tuszynie
Zmień wielkość czcionki
Włącz wysoki kontrast