Dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Szkoła Podstawowa nr 2 w Tuszynie otrzymała po raz kolejny dotację w wysokości 23.680,00 zł w konkursie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację projektu Program Edukacji Ekologicznej pn. „Tuszyn ma dowody na wielką moc wody!”. Projekt został napisany przez zespół nauczycieli i będzie realizowany w Szkole Podstawowej nr 2 im. Stefanii Sempołowskiej w Tuszynie w roku szkolnym 2019/2020. Zaplanowano wycieczki, warsztaty i zajęcia terenowe dla wszystkich uczniów – odbędą się one m. in. w Sulejowskim Parku Krajobrazowym, w GOŚ w Łodzi oraz w ZWiK w Pabianicach i w Tuszynie. Dzieci wezmą udział w szeregu zajęć – w mobilnym planetarium „Sfera wiedzy”, w ODE Źródła, gdzie będą uczestniczyć w warsztatach „Kto oddycha w wodzie?”, „Daleko od wody”, „Rybi szkielet i zagrożenia Bałtyku”, „Niebieska planeta”, „Wpływ rolnictwa na wodę”, „Czysta woda prawem człowieka”. Zaplanowano także konkursy plastyczne, wiedzowe, literackie i fotograficzne oraz akcję „Dzień wody” i przedstawienie teatralne. Zakupione zostaną pomoce naukowe – m. in. mikroskopy wraz z preparatami, modułowe pracownie przyrodnicze i zestawy plansz oraz atlasy i płyty CD. Głównym celem projektu jest ograniczenie zanieczyszczenia wód na terenie naszej gminy. O zanieczyszczeniu wód mówimy wówczas, gdy w ich składzie w zwiększonej ilości występują substancje chemiczne, bakterie i mikroorganizmy, które nie są jej naturalnymi składnikami. Główną przyczyną degradacji wód są ścieki odprowadzane z kanalizacji przemysłowych i komunalnych. Są to tzw. zanieczyszczenia punktowe i obejmują wody zużywane w zakładach produkcyjnych i usługowych. Charakteryzują się wysokim stężeniem i są odprowadzane w sposób zorganizowany. Do zanieczyszczeń punktowych należą również wody użyte do celów higienicznych i gospodarczych, z gospodarstw domowych, zakładów pracy i placówek publicznych, wody deszczowe i roztopowe. Inną grupę stanowią zanieczyszczenia obszarowe, spłukiwane z terenów rolniczych i leśnych. Należą do nich nawozy i pestycydy, środki ochrony roślin, które są niezwykle groźne z uwagi na wysokie stężenie substancji chemicznych i brak mechanizmów kontroli. Zanieczyszczanie wód jest procesem, którego nie da się całkowicie powstrzymać. Można (i trzeba!) podjąć jednak środki, dzięki którym uda się je ograniczyć. Do społeczeństwa dociera coraz więcej informacji, budząc często zainteresowanie, ale postawmy też sprawę jasno – zbyt często reakcją jest po prostu ignorancja. Dostrzegamy pewne problemy dotyczące ochrony stanu środowiska w naszej okolicy, jak i zachowań naszych uczniów w kwestii gospodarki wodą – i postanowiliśmy podjąć aktywne działania służące zapobieganiu niekorzystnym zmianom. Dzieci i młodzież mogą stać się swoistym przekaźnikiem treści ekologicznych w swoich rodzinach. Edukacja ekologiczna, ukierunkowana na znajomość zagadnień, dbałości o czystość wód, spowodować powinna zmianę nawyków wszystkich mieszkańców naszej dzielnicy i całego miasta. Zapewni ona przyszłym pokoleniom właściwą jakość życia bez umniejszania piękna i bogactwa środowiska przyrodniczego. Ważne jest, aby dzięki prowadzonym w projekcie działaniom dotarła do jego odbiorców świadomość, że za stan czystości środowiska w swoim otoczeniu odpowiedzialny jest każdy człowiek. Wielką wartością dla uczniów jest możliwość bezpłatnego wzięcia udziału w organizowanych wydarzeniach i akcjach o tematyce ekologicznej. Poprzez udział rodziców i ludności lokalnej w działaniach, rozbudzamy ich świadomość ekologiczną. Wpływamy na zmianę niewłaściwych postaw mieszkańców. Dzięki wyrobieniu w nich nawyków właściwego zachowania w zakresie ochrony środowiska, wpłyniemy na poprawę jakości życia lokalnego społeczeństwa. Ma to szczególne znaczenie dla naszej dzielnicy, ponieważ stan środowiska przyrodniczego jest jednym z jej atutów.Tuszyn, choć to miasto niewielkie, boryka się z poważnym problemem czystości wód. Województwo łódzkie ze względu na niewielkie zasoby wodne, spowodowane uwarunkowaniami antropogenicznymi i naturalnymi zaliczane jest do rejonów gdzie występują deficyty wody, dlatego ważne jest oszczędne i racjonalne gospodarowanie wodą. Mimo dużej ilości cieków teren gminy nie jest bogaty w wodę z uwagi na fakt, iż są to źródłowe odcinki rzek prowadzące niewielkie ilości wody. Z wód stojących większą powierzchnię mają jedynie stawy rybne w Żerominie, Rydzynkach, Tuszynie oraz zbiornik „Młynek” mający charakter rekreacyjny. Pozostałe to niewielkie sztuczne stawy, będące często efektem eksploatacji surowców mineralnych. Niestety, nie wszystkie domy w naszej dzielnicy podłączone są do sieci kanalizacyjnej, korzystają z własnych, nie zawsze szczelnych zbiorników na nieczystości. Wpływa to bardzo niekorzystnie na stan środowiska Tuszyna – Lasu. Dorośli mieszkańcy dzielnicy nie zdają sobie sprawy z faktu, że często nieświadomie przyczyniają się do zanieczyszczania wód tuszyńskich. Nie najlepiej też wygląda używanie detergentów do mycia licznych w dzielnicy samochodów oraz używanie środków ochrony roślin do podlewania ogródków i pól. Często, zwłaszcza w okresie letnich upałów, wody brakuje lub ma ona bardzo niskie ciśnienie. Szczególną rolę odgrywa więc edukacja ekologiczna wśród uczniów, którzy przez swoją proekologiczną działalność wpłyną na świadomość rówieśników i rodziców. Zaczynając od „własnego podwórka”, dostrzegą potrzebę i sens oszczędzania wody i dbania o jej stan czystości. Dlatego też zaplanowano udział rodziców i mieszkańców w wydarzeniach szkolnych, realizowanych w ramach projektu (np. przedstawienie).

                                                                         Szkoła Podstawowa nr 2 w Tuszynie

Dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Call Now ButtonUrząd Miasta w Tuszynie
Zmień wielkość czcionki
Włącz wysoki kontrast