Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Tuszyn ul. 3 Maja 49”

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w lipcu 2019 r. została podpisana z Województwem Łódzkim umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Tuszyn ul. 3 Maja 49”.

Cel projektu:

Poprawa efektywności energetycznej budynku.

Planowane efekty:

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Tuszyn ul. 3 Maja 49 przyczyni się do obniżenia zapotrzebowania na ciepło i energię co w znacznym stopniu przełoży się na obniżenie zużycia paliw konwencjonalnych i w konsekwencji spowoduje ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza odpowiedzialnych za powstanie zjawiska tzw. niskiej emisji oraz emisji gazów cieplarnianych.

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu wynosi 1 072 908,50 zł.

Wkład Funduszy Europejskich:

Instytucja Zarządzająca przyznała Beneficjentowi, tj. Gminie Tuszyn na realizację projektu dofinansowanie w łącznej kwocie nieprzekraczającej 61,73% wydatków kwalifikowalnych projektu tj. 528 583,70 zł.

Dofinansowanie dla Gminy Tuszyn
Call Now ButtonUrząd Miasta w Tuszynie
Zmień wielkość czcionki
Włącz wysoki kontrast