Szanowni Państwo,
Działając na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2019 r. poz. 506)  uprzejmie zapraszam  na  VI sesję Rady Miejskiej  w Tuszynie, która odbędzie się w  dniu 28 marca 2019 r.  (czwartek) o godz. 12.00  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta przy  ul. Piotrkowskiej 2/4.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z II, III, nadzwyczajnych IV i V sesji.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 8 lat oraz odstąpienia od trybu przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tuszyn.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Tuszyn.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej teren przy ul. Szkolnej w Kruszowie.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Tuszyna obejmującego teren działek nr 64, 68, 70 obr. 7 i dz. 235 obr. 9 w Tuszynie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej teren działki nr 22/8 w Woli Kazubowej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tuszyn w roku 2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie Gminy Tuszyn.
12. Podjęcie uchwały w sprawie Programu Wspierania Rodziny w Gminie Tuszyn na lata  2019 – 2021.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie.
14. Sprawy różne, wolne  wnioski.
15. Zakończenie obrad VI sesji Rady Miejskiej w Tuszynie.

Z poważaniem,

Przewodniczący Rady Miejskiej w Tuszynie
Andrzej Małecki

Sesja Rady Miejskiej w Tuszynie
Zmień wielkość czcionki
Włącz wysoki kontrast