Gmina Tuszyn zrealizowała projekt pod nazwą „Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP”. Jego efektem jest doposażenie jednostek OSP w niezbędny sprzęt ratowniczy, tj. Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuszynie w zestaw podpór stabilizacyjnych oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuszynie-Lesie w pilarkę ratowniczą. Jednostki powyższe nie posiadały dotychczas ww. sprzętu na swoim wyposażeniu, ponadto zakupiony sprzęt jest jedynym tego typu sprzętem pozostającym w dyspozycji wszystkich jednostek OSP na terenie Gminy Tuszyn. Wykorzystanie zakupionego sprzętu w czasie akcji ratowniczych podniesie poziom efektywności działań ratowniczych prowadzonych przez Ochotniczą Straż Pożarną w Tuszynie oraz Ochotniczą Straż Pożarną w Tuszynie-Lesie, a także przyczyni się do bardziej skutecznego prowadzenia działań ratowniczych i podniesie standardy funkcjonowania jednostek w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym. Zadanie jest współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

Zakupiono: Zestaw podpór stabilizacyjnych LQS firmy Vetter dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuszynie za cenę 12.800,00 zł.Pilarkę ratowniczą STIHL MS 461 R dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuszynie-Lesie za cenę 4.600,00 zł. Zakup sfinansowano w 100 % ze środków finansowych przekazanych prze Województwo Łódzkie w ramach udzielonej pomocy finansowej w formie dotacji. Na podstawie Zarządzenia nr 11/2019 Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 08 stycznia 2019 roku w sprawie przekazania w użyczenie Ochotniczym Strażom Pożarnym sprzętu stanowiącego własność Gminy Tuszyn, dokonano przekazania zakupionego sprzętu w użyczenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuszynie (zestaw podpór stabilizacyjnych) oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuszynie-Lesie (pilarka ratownicza).

 

Dotacja w kwocie 17.400 zł. dla Gminy Tuszyn na doposażenie jednostek OSP
Call Now ButtonUrząd Miasta w Tuszynie