INFORMACJA

Z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się z mocy prawa w prawo własności tych gruntów.

 

Urząd Miasta w Tuszynie informuje, iż 5 października 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów. Zgodnie z art. 1 ust. 1 wskazanej ustawy, z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe – tj.:

  • budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi;
  • budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi (co najmniej połowa lokali to lokale mieszkalne);
  • budynkami, o których mowa w pkt 1 lub pkt 2, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

przekształca się w prawo własności tych gruntów.

Potwierdzenie przekształcenia – z urzędu
Potwierdzeniem faktu przekształcenia będzie zaświadczenie wydane przez Burmistrza Miasta Tuszyna z urzędu w ciągu 12 miesięcy, licząc od 1 stycznia 2019 r. Zaświadczenia będą wydawane sukcesywnie.

Potwierdzenie przekształcenia – na wniosek
Właściciel może złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia. W tym przypadku należy wraz z wnioskiem wnieść opłatę skarbową w wysokości 50 zł. Termin na wydanie zaświadczenia na wniosek wynosi, co do zasady, 4 miesiące od dnia otrzymania wniosku.

Zaświadczenia są z urzędu przekazywane zarówno do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Tryb.- VI Wydziału Ksiąg Wieczystych, jak i do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej- Ewidencji Gruntów.

Opłaty
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego jest odpłatne. Nie rodzi to jednak za sobą żadnych nowych skutków finansowych poza tymi, które ponosili państwo do tej pory.
Roczna opłata za przekształcenie odpowiada wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste jaka obowiązywała w 2018 r. Opłatę należną za rok 2019 wnosi się w terminie do dnia 29.02.2020 r., a pozostałe opłaty w terminie 31 marca każdego roku, począwszy od 2020 r. Opłatę wnosi się przez okres 20 lat.
Całą opłatę można też wpłacić jednorazowo – płatność “z góry za 20 lat”.

Bonifikata
W przypadku wniesienia opłaty za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Gminy Tuszyn
jednorazowo, osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym przysługuje bonifikata. Szczegółowe warunki udzielenia bonifikaty określa Uchwała Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 31.12.2018r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Wysokość bonifikaty jest również uzależniona od tego w którym roku od przekształcenia zostanie ona uiszczona (60% w pierwszym roku, następnie o 10% mniej z każdym następnym rokiem, aż do 10% w szóstym roku). Zamiar wniesienia opłaty jednorazowej należy zgłosić na piśmie, po otrzymaniu zaświadczenia.

Kontakt telefoniczny w powyższej sprawie: Urząd Miasta w Tuszynie – Referat Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i Rolnictwa tel. (42) 232-13-83 wew. 29 sprawy prowadzi Anna Maślankiewicz. Poniżej kopia Uchwały Nr III/27/18 Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Informacja dotycząca przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Zmień wielkość czcionki
Włącz wysoki kontrast