ZAPROSZENIE 
Na  I  Sesję Rady Miejskiej w Tuszynie VIII kadencji, która odbędzie się   w dn. 21 listopada 2018 r. (środa) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu  Miasta  przy ul. Piotrkowskiej 2/4.
Przed  rozpoczęciem sesji  Przewodnicząca  Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuszynie wyda:
– wybranym radnym, zaświadczenie o wyborze na radnego;
– wybranemu burmistrzowi, zaświadczenie o wyborze na burmistrza.
Do czasu wyboru Przewodniczącego Rady obrady będzie prowadził najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2.  Złożenie ślubowania przez radnych.
3.  Przyjęcie  porządku obrad.
4.  Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tuszynie:
a) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
b) zgłaszanie kandydatów na funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej,
c) przeprowadzenie głosowania,
d) podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Tuszynie.
5. Przejęcie przez  przewodniczącego Rady Miejskiej  prowadzenia sesji od  Radnego
Seniora.
6. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Tuszynie:
a) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
b) zgłaszanie kandydatów na funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej,
c) przeprowadzenie głosowania,
d) podjęcie uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej
w  Tuszynie.
7. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta.
8. Zakończenie obrad.

Komisarz  Wyborczy
w Łodzi  

Joanna  Pieńkowska

 

Zaproszenie na I Sesję Rady Miejskiej w Tuszynie VIII kadencji
Zmień wielkość czcionki
Włącz wysoki kontrast