Szanowni Państwo,

Zbliża się zakończenie kolejnej kadencji samorządu terytorialnego, kadencji obfitej w ważne dla Gminy Tuszyn wydarzenia. Kierunki nakreślone przez Radę Miejską w oparciu o oczekiwania mieszkańców, artykułowane różnymi kanałami oraz zapisy STRATEGII ROZWOJU były realizowane przez organ wykonawczy i Urząd Miasta w Tuszynie. Główne zadanie, które udało się wykonać, a zapoczątkowane jeszcze w poprzedniej kadencji, to uruchomienie strefy aktywności gospodarczej w rejonie węzła TUSZYN. Dzięki wieloletnim zabiegom, wsparciu biura poselskiego mającego oddział w naszym mieście, przychylności dyrekcji GDDKiA udało się doprowadzić do rozstrzygnięć w kształcie przez nas oczekiwanym tj.:

1) Doprojektowano i wybudowano dodatkową relację na węźle umożliwiającą zjazd z autostrady A1 z kierunku północnego do Tuszyna;

2) Zatwierdzono w Ministerstwie plan realizacyjny na projektowanie i budowę skrzyżowania z ruchem okrężnym w Głuchowie – jego projekt jest w końcowej fazie realizacji, a realizacja ma się rozpocząć w 2019r.;

3) Przyznano GDDKiA w Łodzi środki finansowe na projektowanie i wykonanie kolejnego skrzyżowania z ruchem okrężnym na styku Gmin Tuszyn i Moszczenica, dzięki któremu powstanie możliwość bezpiecznego wjazdu z Tuszyna na autostradę A1 w kierunku północnym;

4) Zezwolono na lokalizację wjazdu-zjazdu w ciągu drogi krajowej umożliwiającego uruchomienie terenów inwestycyjnych przed budową rond.

Skutkiem tych działań stała się możliwa budowa centrum dystrybucyjnego działającego od 17 września tego roku. O skali przedsięwzięcia nie trzeba chyba nikogo przekonywać, warto zaakcentować fakt, że: w I fazie tj. do końca 2019 roku planowane jest zawarcie 1000 umów o pracę, potencjał pod kątem podatku od nieruchomości w grupie budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ( ok. 120 000 m² ) jest porównywalny z wartościami wynikającymi z dotychczasowych deklaracji od wszystkich podmiotów gospodarczych z terenu całej gminy, podpisane przez Gminę porozumienie z inwestorem poskutkowało sfinansowaniem wszelkich kosztów budowy nowego układu drogowego (którego realizacja należy do zadań gminy ) wraz z wpłatą depozytu na odszkodowania za zajęty grunt – wartość tych kosztów przekroczyła potencjalne wpływy z podatków za pięć lat i została zaangażowana „ z góry”- wkrótce odbędą się wszelkie odbiory i przejęcie majątku przez Gminę.

Możliwości inwestycyjne terenów okołowęzłowych przekraczają powierzchnię 120 hektarów. W 2017 roku oddana została do użytku hala targowa w Głuchowie o powierzchni powyżej 9000 m², jeszcze w tym roku ma ruszyć budowa trzech kolejnych hal logistycznych o łącznej powierzchni około 90 000 m² pod dachem po zachodniej stronie drogi krajowej. Systematycznie procedowane są uchwały dotyczące zmian w planach zagospodarowania przestrzennego. Łącznie jest to 37 procedur z czego 12 zostało już zakończonych ( koszty to 266 375,00 zł) w tym studium dla całej gminy, a 25 jest w trakcie ( na dzień dzisiejszy zaangażowana jest kwota 311 875,00 zł). Zmiany planu umożliwiającego realizację nowych inwestycji, które zawsze będą przynosiły dochody do budżetu, umożliwiły powstanie min. nowej hali produkcyjnej w Górkach Małych, sali bankietowej, hali produkcyjnej w Kruszowie, Domu Pomocy Społecznej w Tuszynie Lesie, budynków i firm usługowych w Tuszynie. Realizowany jest także olbrzymi projekt centrum rekreacyjnego w Żerominie. Prowadzone były również prace nad zagospodarowaniem przestrzeni publicznej, po uporządkowaniu Parku i placu Urzędu Miasta przyszła kolej na rewitalizację Placu Reymonta, który po przebudowie w rocznicę 600-lecia miasta stał się wizytówką Tuszyna. Kolejnym projektem do realizacji będzie targowisko przy ul. Zwierzyńskiego, na remont którego udało się pozyskać dotacje ze środków zewnętrznych na kwotę prawie pół miliona złotych. Staraliśmy się godnie świętować ważne jubileusze, w czasie obchodów 600-lecia miasta gościliśmy najważniejsze osoby w państwie i regionie, staraliśmy się uhonorować tych którzy zapisali się na kartach historii Tuszyna, a całość przygotowań pochłonęła bardzo wiele wysiłku i czasu wielu osób. Przy organizacji jubileuszy: 600-lecia Tuszyna i 90-lecia Tuszyna Lasu staraliśmy się współpracować z parafiami, stowarzyszeniami, działaczami społecznymi i organizacjami.

Udało się doprowadzić do połączenia całego środowiska sportowego, dzięki współpracy z zarządami rozpoczęliśmy prace renowacyjne na stadionie miejskim.

W ciągu kadencji staraliśmy się odciążyć kieszeń podatników poprzez starania pozyskiwania środków zewnętrznych, których rezultaty przedstawiają się następująco:

– RPO Województwa Łódzkiego 5 415 991,18 zł,

– Europejski Fundusz Społeczny EFS 92 382,84 zł,

– Program Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2 059 299,20 zł,

– LGD Bu-duj Razem 75 539,62 zł,

– Program Operacyjny Kapitał Ludzki 511 657,00 zł,

– WFOŚiGW 3 532 667,34 zł,

– Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 46 943,44 zł,

– Powiat Łódzki Wschodni 1 454 000,00 zł,

– Budżet Państwa 842 065,85 zł,

– Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 259 380,00 zł,

– Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi 292,604,00 zł,

– Program Operacyjny POWER 56 562,98 zł,

– Program ERASMUS 99 191,40 zł,

– Krajowy Fundusz Szkoleniowy 8 280,00 zł,

– Łódzki Dom Kultury 5 068,11 zł,

– Powiatowy Urząd Pracy 297 169,39 zł,

– Refundacja Funduszy Sołeckich 311 378,51 zł.

Łączna kwota pozyskanych środków to 15 360 180,86 zł.

Wartość wszystkich realizowanych zadań, wydatków majątkowych to kwota 34 614 844,37 zł.

Najważniejsze z nich to:

– budowy wodociągów i wykupu sieci wodociągowych ( ok. 1 mln zł),

– wydatki na budowę kanalizacji ( po zakończeniu budowy kanalizacji w ulicach pisarzy w Tuszynie Lesie i Tuszynku Majorackim /ok. 7,5 mln zł/, planujemy budowę tam gdzie zostały zakończone postępowania projektowe tj.: kontynuacja budowy sieci w Tuszynie Lesie, w ul. Ściegiennego i Cmentarnej oraz ul. Młynkowej),

– wydatki na budowę i przebudowę dróg, ok. 8,5 mln,

– wydatki na budowę oświetlenia, ok. 0,5 mln ,

– wydatki na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, ok. 2,5 mln,

– wydatki na dokumentacje projektowe i opracowania ok. 1 mln,

– wydatki na świetlice wiejskie, ok. 0,6 mln,

– wydatki inwestycyjne w oświacie, ok. 1,8 mln,

– wydatki na ochronę ppoż. – corocznie pozyskujemy środki na doposażenie jednostek z KSRG oraz dofinansowaliśmy zakup nowego samochodu dla OSP Wodzinek (kwota 300 tys. zł) i zaplanowaliśmy 200 tys. dla OSP Tuszyn. Ponadto z Funduszu Sprawiedliwości w roku bieżącym pozyskaliśmy na doposażenie jednostek OSP ponad 100 tys. zł,

– realizujemy corocznie zapisy Funduszu Sołeckiego, którego wartość w okresie kadencji to ok. 1 mln,

termomodernizacja bloku przy ul. Szpitalnej 4 – ok. 1,1 mln .

Realizacja dużych projektów pociąga za sobą niestety konieczność posiadania tzw. wkładu własnego, dlatego czujnie musimy obserwować stan zadłużenia gminy. Jego poziom w 2010 roku, kiedy rozpocząłem pracę wynosił ok. 44% planu dochodów, na koniec 2014 roku ok. 33%, a zgodnie z zapisami uchwały budżetowej na rok bieżący jest to niecałe 24 % dochodów, a po zrealizowaniu planowanych umorzeń pożyczek z WFOŚiGW niecałe 23 %. Nieustanny monitoring wszystkich pozycji budżetowych, systematyczne ograniczanie zbędnych dotacji oraz powściągliwość przy planowaniu kolejnych uchwał budżetowych w oparciu o kredyty i pożyczki pozwoliła nam na aktywne pozyskiwanie środków zewnętrznych.

Na dzień dzisiejszy mamy podpisane umowy na dofinansowanie zewnętrzne do kolejnych inwestycji:

  • termomodernizacji placówek oświatowych – szkół w Górkach Dużych i Wodzinie Prywatnym, Przedszkola w Garbowie,
  • termomodernizacji budynku pływalni,

  • budowy chodnika przy ul. Młynkowej,

      –   adaptacji pomieszczeń budynku przy ul. 3 Maja 49 na potrzeby Izby Pamięci,

      –   modernizacji stacji uzdatniana wody w Rydzynkach.

W ramach uczestnictwa gminy w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym przygotowaliśmy wnioski i czekamy na podpisanie umów na:

    – dofinansowanie budowy kanalizacji w Tuszynie Lesie,

    – utworzenie systemu transportu publicznego Tuszyn – Łódź przez Tuszyn Las i Tuszyn Szpital.

Również w ŁOM zabiegamy o dofinansowanie na:

   – termomodernizację budynku przy ul. 3 Maja 49,

   – budowę świetlicy w Zofiówce.

Część budynku przy ul. 3 Maja 49 została użyczona Stowarzyszeniu Ja-Ty-My, które pozyskało dofinansowanie na prowadzenie tam Zakładu Aktywności Zawodowej dla 20 osób niepełnosprawnych z terenu naszej gminy, a 20 osób starszych już od kilku lat korzysta z usług utworzonego tam Domu Dziennego Pobytu „ Senior – Wigor”.

W zakresie zadań oświatowych przeprowadziliśmy procedurę przejęcia reformą zagrożonego likwidacją Liceum w Tuszynie. Przejęliśmy ok. 5 mln majątku zobowiązując się do prowadzenia placówki, w konsekwencji zabezpieczyliśmy Gminę przed dotkliwymi kosztami odpraw w likwidowanych reformą gimnazjach tworząc miejsca pracy oraz zyskaliśmy nowe pomieszczenia, w których utworzyliśmy kolejne przedszkole publiczne zabezpieczając miejsca dla wszystkich dzieci z terenu gminy. Kolejnym ważnym wyzwaniem było przywrócenie tuszyńskiej poczcie statusu Urzędu Pocztowego, dzięki przychylności Dyrekcji Poczty, zaangażowaniu Radnego Powiatowego Pana Sylwestra Golusa, Pana Posła Waldemara Buda oraz Kierownik ZGM-u Pani Teresy Rygielskiej udało się doprowadzić sprawę do końca i od 1 października 2018r. w Tuszynie na nowo funkcjonuje Urząd Pocztowy. Aktywnie działa Tuszyńska Samorządowa Przychodnia Zdrowia, która systematycznie powiększa swoją ofertę, pozyskuje nowe dochody i z roku na rok zwiększa wartość kontraktów.

Nie przegraliśmy żadnego postępowania sądowego i nie obciążyliśmy gminy karami, a wszystkie kontrole wypadły pomyślnie.

W swoim sprawozdaniu ograniczyłem się do przedstawienia najważniejszych spraw i zdarzeń mijającej kadencji, szczegóły były przedstawiane na sesjach rady a finanse w sprawozdaniach z wykonania budżetu.

Na zakończenie pragnę serdecznie podziękować wszystkim, z którymi miałem zaszczyt pracować w mijającej kadencji, jestem przekonany, że wszystkim nam szczerze zależy na dobru naszego miasta i gminy. Dziękuję wszystkim radnym Rady Miejskiej w Tuszynie na czele z Przewodniczącym Panem Andrzejem Małeckim oraz obsłudze biura rady. Pracowaliśmy na około 500 projektach uchwał, ważne decyzje zapadały czasami w ciągu kilku dni, a na Radę zawsze można było liczyć, nigdy nie było przypadku aby brakowało kworum, a większość decyzji była jednomyślna.

Dziękuję Staroście Panu Andrzejowi Opala oraz V-ce Staroście Pani Ewie Gładysz oraz Członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi Busiakiewiczowi za zawsze sprawiedliwe podejście Starostwa do spraw Tuszyna, za życzliwość okazywaną podczas moich wizyt w Starostwie oraz wszelką pomoc, której nie odmówiliście nigdy w ciągu 4 lat. Dziękuję radnym powiatowym z naszego terenu Pani Monice Oleksiewicz, Panu Piotrowi Busiakiewiczowi, a w szczególności Panu Sylwestrowi Golusowi, który brał udział w rozwiązywaniu wszystkich najważniejszych problemów miasta i gminy. Jego doświadczenie zdobyte podczas długoletniej pracy w biurze poselskim, bardzo często było pomocne w rozwiązywaniu problemów w różnych instytucjach. To przy jego udziale zapadały decyzje m.in.:

– w sprawie budowy rond,

– w sprawie dofinansowania zewnętrznego do zakupu samochodów pożarniczych,

– w sprawie otworzenia na nowo Urzędu Pocztowego,

– w sprawie dofinansowania do Izby Pamięci oraz decyzje wynikające ze sprawowanego mandatu w powiecie.

Dziękuję Panu Włodzimierzowi Berezińskiemu, wieloletniemu samorządowcowi, który zawsze dla dobra Tuszyna chętnie dzieli się swoim doświadczeniem.

Dziękuję Zastępcy Pani Marii Kopczewskiej, która jest mózgiem pozyskiwania środków zewnętrznych i realizacji inwestycji, Pani Skarbnik czuwającej nad kondycją budżetu, Pani Sekretarz, wszystkim Dyrektorom i Kierownikom jednostek gminnych, pracownikom, przedstawicielom jednostek pomocniczych, przedstawicielom Rad Dzielnic i Rad Sołeckich, Sołtysom, osobom pracującym społecznie we wszystkich strukturach współpracujących z gminą, Policjantom, Strażakom, Pracownikom Poczty oraz mieszkańcom miasta i gminy.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Witold Małecki

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Burmistrz Miasta Tuszyna

Uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Tuszynie – zakończenie Kadencji 2014-2018
Call Now ButtonUrząd Miasta w Tuszynie