Pomoc Żywnościowa 2018 (POPŻ 2014-2020 Podprogram 2018)
Tuszyńska Fundacja Inicjatyw Społecznych we współpracy z Miejskim Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuszynie rozpoczęła pod koniec sierpnia 2018 r. realizację kolejnej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. W ramach Podprogramu 2018 udzielana będzie pomoc osobom/rodzinom najbardziej potrzebującym w postaci artykułów spożywczych, które będą przekazywane bezpłatnie.
Pomoc żywnościową w ramach POPŻ mogą otrzymać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego wynoszącego obecnie:
dla osoby samotnie gospodarującej – 1268 zł
dla osoby w rodzinie – 1028 zł
Jednocześnie MOPS informuje, że od 01 października 2018 r. kwota kryterium dochodowego do Podprogramu 2018 ulega zmianie i wynosi odpowiednio:
dla osoby samotnie gospodarującej – 1402 zł
dla osoby w rodzinie – 1056 zł
Skierowania są wydawane przez pracowników socjalnych ( w godzinach ich pracy) w pokojach
nr 16 i 26 w Urzędzie Miasta w Tuszynie, ul. Piotrkowska 2/4.
Portal Emp@tia:
Od lipca 2018 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuszynie realizuje świadczenie
dobry start (300+).
Wnioski składane drogą tradycyjną (papierową) są wydawane i przyjmowane w siedzibie Ośrodka przy Placu Reymonta 1 w godzinach jego urzędowania.
Liczba wniosków złożonych do dnia 12 września 2018 wynosi 935, w tym wniosków papierowych 485, a elektronicznych 450.
Liczba wypłaconych świadczeń – 587.

Wniosek na świadczenie dobry start – podobnie jak wnioski z programu „Rodzina 500+”– można również składać przez portal Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl) oraz przez bankowość elektroniczną. Przez Portal Emp@tia można przesłać między innymi niżej wymienione wnioski elektroniczne:

Obszar
Symbol wniosku
Nazwa formularza elektronicznego na Portalu empatia.mpips.gov.pl
w zakładce eWnioski
Świadczenie Wychowawcze
SW-1
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+)

SDS-1
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start (300+)
Świadczenia
Rodzinne
SR-1
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego;

SR-2
Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka “Becikowe”

SR-3
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego;

SR-4
Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego;

SR-5
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego;

SR-6
Wniosek o ustalenie prawa do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla osób, które otrzymywały do dnia 1 maja 2004 r. ustalone na siebie świadczenie na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym (Dz. U. z 1991 r. nr 45, poz. 200, z późn. zm.);

SR-7
Wniosek o świadczenie rodzicielskie.

SR-8
Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia “Za życiem”
Fundusz
Alimentacyjny
FA-1
Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

Ważne informacje z MOPS w Tuszynie
Zmień wielkość czcionki
Włącz wysoki kontrast